1. máj 2011 v Žiline

1. MÁJ 2011, ŽILINA
Dnes je to 125 rokov, čo 1. mája 1886 bol v Chicagu generálny štrajk za uzákonenie 8 hodinového pracovného dňa, na našom území ( v ČSR) od 1918, bohužiaľ aj dnes musíme bojovať za základné zamestnanecké a občianske práva.
Po takmer roku vládnutia vlády Ivety Radičovej konštatujeme, že dochádza k demontáži sociálneho štátu aj napriek tomu, že sa v PVV hovorí: „Za najdôležitejší cieľ preto vláda Slovenskej republiky dnes považuje vytvárať predpoklady pre zvyšovanie kvality života občanov a životnej úrovne. Príjem z práce, usporiadané rodinné vzťahy, úspešné deti a zdravie sú zdrojom pokoja a vnútornej rovnováhy. Dnes vláda Slovenskej republiky považuje za kľúčovú tému problematiku kvality každodenného života občanov, aby sa nemuseli obávať o svoju budúcnosť na dôchodku.“ (koniec citátu).
V septembri vláda predložila na prerokovanie balíček ekonomických opatrení na zníženie schodku štátneho rozpočtu o 1,7 mld. €, balíček zvýšil ceny potravín o viac ako 6%, zvýšil výdavky na bývanie a dopravu o viac ako 3%, zvýšil DPH, spotrebné dane, to všetko zvýšilo výdavky slovenských rodín o viac ako 500€. Stále viac ľudí sa dostáva na hranicu chudoby, priemerná mzda na Slovensku je treťou najnižšou v rámci EÚ, pritom 67% ľudí ju vôbec nedosahuje. Pritom ceny sú na úrovní EÚ, niektoré dokonca vyššie (benzín, nafta, energie…)
V októbri vláda premietla ekonomický balíček do návrhu ŠR SR, ďalšie krátenie výdavkov na úkor občanov, zníženie výdavkov na výstavbu nájomných bytov o 60%, zastavenie výstavby diaľnic, zastavenie investičnej výstavby vôbec, čo sa prejavilo v zvýšení nezamestnaných na 14,82%.
To spôsobilo postupné hromadné prepúšťania v odvetviach stavebníctva, pôšt a telekomunikácií, železníc, poľnohospodárstva. V poľnohospodárstve sme pritom v roku 2010 doviezli na Slovensko potraviny za viac ako 1 mld. €, pričom sami vieme vyprodukovať až 80 % týchto komodít – aj toto spôsobuje likvidáciu odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva.
Reformy vlády I. Radičovej zhoršujú životnú úroveň občanov Slovenska, berú istotu v práci, zhoršujú podmienky dôstojnej staroby, znehodnocujú zdravotníctvo, školstvo.
Novelizácia Zákonníka práce je priamy útok na zamestnanecké práva, vláda tento týždeň potvrdila, že jej nejde o zamestnanca – občana Slovenska, ale o podporu zamestnávateľov a kapitálu, ktorí novelou ZP sledujú tri ciele: – zvýšenie svojho zisku,
vypustenie povinnosti zamestnávateľov zo Zákonníka práce a oslabenie postavenia zamestnancov.
Vláda však pokračuje vo svojich tzv. reformách – pripravuje ďalší balíček ekonomických opatrení – zvýšenie spotrebných daní, zavedenie nových daní, prijatie zákona o superhrubej mzde, ako ďalší krok k zavedenie odvodového bonusu, ďalšie novely zákonov – zákon o sociálnom poistení, zákon o BOZP, zákon o kolektívnom vyjednávaní, zákon o minimálnej mzde a ďalšie zákony, ktoré budú postupne zhoršovať postavenie zamestnancov, občanov SR – všetky tieto snahy odmietame, vyzývam vás bráňme sa, aj takýmito zhromaždeniami aké máme dnes.

Z vystúpenia Dušana Barčíka, predsedu IOZ a viceprezidenta KOZ SR pre výrobné odborové zväzy na prvomájovom zhromaždení odborárov a občanov v Žiline.