Otázky a odpovede

Vážení návštevníci,
v tejto sekcii sa dozviete, čo sa spoluobčania pýtajú.

Môže byť podľa novely Zákonníka práce účinnej od 1. 3. 2021 predseda základnej organizácie bývalý zamestnanec?

Áno, môže. Medzi členmi základnej organizácie ale musia byť AJ zamestnanci zamestnávateľa.

Môžu byť členmi základnej organizácie dôchodcovia?

Áno, môžu, ale medzi jej členmi musia byť AJ zamestnanci zamestnávateľa.

Môžu u zamestnávateľa pôsobiť dve odborové organizácie rôznych odborových zväzov?

Áno, môžu, ale každá základná organizácia musí mať medzi svojimi členmi AJ zamestnancov zamestnávateľa.

Aká je maximálna suma, ktorá môže byť poskytnutá zamestnancovi na stravovanie? Je tam oslobodenie od dane zo závislej činnosti a odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení. Zároveň sa ponecháva výnimka z možnosti voľby tam, kde už doteraz bol uplatňovaný finančný príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ bude môcť upraviť podrobnejšie pravidlá, akými sa realizuje výber zamestnanca. Vzhľadom na rozmanitú veľkosť zamestnávateľov a rozličné podmienky u nich, zákon ponecháva tieto otázky na zamestnávateľov a upravuje len minimálne pravidlá, pričom umožňuje, aby si pre tieto účely vydal vnútorný predpis.

Finančný príspevok bude príjmom oslobodeným od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Výpočet mesačnej minimálnej mzdy od januára 2021

Základom výpočtu je mesačná minimálna mzda (MMM) pre rok 2020 vo výške 580,00 EUR, ktorá sa vynásobí príslušným koeficientom náročnosti práce a pripočíta sa k rozdielu mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 pre 1. stupeň náročnosti práce a MMM na rok 2020.

Príklad
Výpočet MMM pre 3. stupeň náročnosti práce:
1. krok: MMM 2020 (580,00 EUR) x koeficient minimálnej mzdy pre 3. stupeň náročnosti práce (1,4) = 812,00 EUR
2. krok: MMM 2021 pre 1. stupeň náročnosti práce (653,00 EUR) mínus mesačná minimálna mzda 2020 pre prvý stupeň náročnosti práce (580,00 EUR) = 43,00 EUR
3. krok: MMZ 2021 pre 3. stupeň náročnosti práce: 812,00 EUR + 43,00 EUR = 855,00 EUR
Rovnakým spôsobom sa vypočíta minimálna mzda aj pre ostatné stupne náročnosti práce.

Aká je výška členského príspevku člena IOZ, ktorý je prechodne nezamestnaný?

Platenie členských príspevkov je určené v Stanovách Integrovaného odborového zväzu v článku 39. Na členov, ktorí nemajú príjem z pracovného, alebo obdobného pomeru, platí bod 3 uvedeného článku, ktorý sa vzťahuje aj na členov prechodne nezamestnaných a to vo výške 0,66 € mesačne. Členské príspevky sa platia v základnej organizácii, v ktorej ste evidovaný.

Zamestnávateľ v rozvrhu pracovných zmien v mesiaci decembri rozvrhol pracovné zmeny aj na 25.12. a 26.12.. Vzhľadom k tomu, že tieto dni sú vianočnými sviatkami zamestnanci nepracovali (organizácia im neumožnila pracovať). Ako budú mať zamestnanci zaplatené tieto dni?

Zákonník práce § 122 ods. 3 ustanovuje: „Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok.“

To znamená, že ak deň sviatku pripadne na obvyklý pracovný deň zamestnanca a tento v dôsledku sviatku nepracoval, nemôže mu vzniknúť nárok na mzdu. Aby však zamestnanec nebol z tohto dôvodu poškodený na výške zárobku, má nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku za hodiny, ktoré z titulu sviatku odpadli. Čiže i zamestnanci majú nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku.

Ako sa môžem stať členom odborov, a ako môžem ako člen pomôcť?

Členom Integrovaného odborového zväzu sa môže stať každý, kto spĺňa podmienky Stanov zväzu podľa článku 5. To znamená, že zamestnanci a občania sa môžu organizovať v už existujúcich základných organizáciách Integrovaného odborového zväzu na základe podania prihlášky a schválenia príslušným Výborom základnej organizácie, alebo na základe prihlášky doručenej na Integrovaný odborový zväz a schválenia vyšším odborovým orgánom. V tomto prípade sa jedná o osobitné členstvo. Ak je záujemcov o členstvo v Integrovanom odborovom zväze viac, môžu sa rozhodnúť založiť základnú organizáciu.
Na Vaše ďalšie otázky Vám radi podajú odpovede naši odborní zamestnanci na Regionálnych pracoviskách, podľa toho, ktoré je Vám najbližšie. Kontakty, ako aj príslušné dokumenty IOZ, vrátane prihlášky na členstvo nájdete na týchto našich stránkach.

Stanovy Integrovaného odborového zväzu

Článok 5
Členstvo v odborovom zväze

  1. Členstvo v odborovom zväze je založené na princípoch individuálnosti a dobrovoľnosti. Členkou, členom (ďalej len člen) odborového zväzu môže byť každá fyzická osoba, ktorá požiada o členstvo a dovŕšila 15 rokov veku bez ohľadu na národnosť, štátnu a politickú príslušnosť, náboženské vyznanie, rasu a pohlavie a súhlasí so stanovami a programom odborového zväzu.
  2. Členstvo v odborovom zväze vzniká dňom prijatia za člena na základe písomnej prihlášky a schválenia výborom základnej organizácie, alebo výborom regionálnej rady, alebo predsedníctvom odborového zväzu. Dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý je majetkom odborového zväzu.
  3. Členstvo v odborovom zväze je
    a) riadne
    b) osobitné.
  4. Členom s riadnym členstvom je ten, kto je v pracovnoprávnom, alebo obdobnom pracovnom vzťahu k zamestnávateľovi, na ktorého sa vzťahuje pôsobnosť základnej organizácie, v ktorej je organizovaný.
  5. Členom s osobitným členstvom je ten, ktorý nespĺňa podmienky riadneho členstva podľa odseku 4 tohto článku.
  6. Do doby členstva v odborovom zväze sa započítava preukázateľná doba členstva v bývalom ROH, členstvo vo všetkých odborových zväzoch združených v KOZ SR, a predchádzajúce členstvo v odborovom zväze.

Chcela by som vedieť, že v prípade, ak beriem celý deň pracovné voľno z dôvodu návštevy lekára, resp. lekárov je opodstatnené započítanie pracovného času len na 5,45 hod., keď denne pracujem 8 hod. Je to trošku nefér, že keď človek má zdravotné problémy ešte si to aj nadrábať musí. (pritom ide o 7 dní zo zákona)

V zmysle Zákonníka práce § 141 ods. 2 písm. a) bod 1 má každý zamestnanec nárok vyčerpať pracovné voľno s náhradou mzdy, najviac na sedem dní v kalendárnom roku na vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára, ak ho nemohol absolvovať mimo pracovného času. Náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca.

Zamestnávateľovi musíte priniesť potvrdenie od lekára alebo zdravotníckeho zariadenia. Ak ho nedajú, dôkazné bremeno preukázania dôležitej prekážky v práci je na zamestnancovi.

Na rozdiel od dovolenky, ktorej čerpanie sa ráta na dni, pracovné voľno na návštevu lekára sa započítava podľa počtu hodín, ktoré ste u neho strávili. Preto musí lekára na potvrdení vyznačiť nielen deň, ale aj čas vyšetrenia. Zamestnávateľ vám potom započíta iba skutočne vyčerpané voľno. Zamestnávateľa nemajú čo zaujímať dôvody vášho lekárskeho vyšetrenia, bolo by to v rozpore so základnými právami zamestnanca, najmä s ochranou osobných údajov. Ak vyšetrenie bolo poskytnuté v zdravotníckom zariadení a zamestnanec ho riadne preukáže potvrdením, zamestnávateľ nemôže skúmať ďalšie podrobnosti. Nemá na to ani odbornú spôsobilosť.

Zamestnávatelia často spochybňujú dĺžku návštevy u lekára. Napríklad boli ste u očného lekára až sedem hodín? Zamestnávateľ to nemôže spochybniť, ak lekár vyznačí na potvrdení čas trvania ošetrenia. Nemá na to odbornú spôsobilosť a ani oprávnenie zisťovať, z akého dôvodu bolo ošetrenie vykonané, takže primeranosť času ošetrenia by mohol len veľmi ťažko odhadnúť.

Vo vašej otázke ste neuviedli či zamestnávateľom započítaný čas ošetrenia v trvaní 5,45 hodiny bol aj lekárom vyznačený čas trvania ošetrenia. Ak áno, potom bol postup zamestnávateľa správny.