12. Zjazd EFBWW

V dňoch 26. – 27. novembra 2015 sa vo Varšave konal už 12. zjazd európskej odborovej federácie stavbárov a drevárov – EFBWW, ktorej IOZ je dlhoročným členom. Zasadnutia sa zúčastnilo viac ako 180 delegátov a pozorovateľov z 26-tich krajín, reprezentanti z BWI, NFBWW a BAT. Hosťami zjazdu boli aj zástupcovia poľských odborových zväzov Budowlani a Solidarnosc, zástupcovia poľskej vlády, generálny tajomník svetovej federácie BWI Ambet Yuson, generálny riaditeľ FIEC Ulrich Paetzold a zástupca generálneho tajomníka ETUC Peter Scherrer.Za IOZ sa rokovania zúčastnila asistentka predsedníčky IOZ Kamila Horínková.

Mottom 12. zjazdu EFBWW bolo: „Budovanie našej cesty von z krízy. Pre viac a spravodlivých pracovných príležitosti prostredníctvom silných odborových zväzov“.

Prvý deň zjazdu bol venovaný Správe o činnosti EFBWW za roky 2012 – 2015, Finančnej správe za obdobie 2012 – 2015, schvaľovaniu zmien stanov EFBWW a voľbám. Novozvoleným prezidentom EFBWW sa stal Dietmar SCHÄFERS (Nemecko). Za generálneho tajomníka bol už po tretíkrát zvolený Sam HÄGGLUND. Novo schválené stanovy EFBWW zvýšili počet viceprezidentov EFBWW na troch, kde boli do funkcií zvolení: Johan LINDHOLM (Švédsko), Massimo TRINCI (Taliansko), Robert VERTENEUIL (Belgicko). Okrem toho vznikli aj ďalšie nové funkcie v rámci federácie. Jednou z nich je funkcia predsedu Stáleho výboru pre stavebníctvo, do ktorej bol zvolený Gunde ODGAARD (Dánsko). Do Výkonného výboru EFBWW za Slovenskú republiku boli zvolené predsedníčka IOZ Marta Brodzianska (riadny člen) a asistentka predsedníčky IOZ Kamila Horínková (náhradník).

Druhý deň zasadnutia bol venovaný tematickej diskusii na jednotlivé predstavené rezolúcie Akčného programu EFBWW na roky 2016 – 2019. Ako prvá bola predložená rezolúcia s názvom “Projekt k posilneniu odborovej práce v strednej, východnej a južnej Európe“, ktorej predkladatelia sú členovia Wiesbadenskej skupiny (IOZ, OS Stavba ČR, IG BAU, EFEDOSZSZ, GBH, Budowlani). Ďalšie rezolúcie boli zamerané na témy: „Migranti a utečenci“, „Sociálny dumping“, „Mladí v EFBWW“ a „Celoeurópska spolupráca“. Posledným bodom rokovania bol Finančný prehľad na roky 2016 – 2019, v ktorom bolo schválené nezvýšiť členský príspevok pre členov EFBWW na nasledujúce volebné obdobie.

V závere zjazdu vystúpil generálny tajomník EFBWW Sam Hägglund, ktorý poprial mnoho úspechov novému prezidentovi a všetkým členom EFBWW.

GALÉRIA Z 12. ZJAZDU EFBWW