22. zjazd IG BAU

V dňoch 9. – 10. októbra 2017 sa konal v nemeckom Berlíne 22. zjazd IGBAU (Priemyselný odborový zväz Stavba – Poľnohospodárstvo – Životné prostredie). Účastníčkou zjazdu za IOZ bola predsedníčka IOZ Marta Brodzianska spolu s tlmočníčkou. Heslom zjazdu bolo: PRÁCA. ŽIVOT. SPRAVODLIVOSŤ. Federálny prezident IG BAU Robert Feiger otvoril rokovanie 22. zjazdu za účasti viac ako 300 delegátov a početných hostí politického života, zamestnávateľov, odborových partnerov z celého sveta a ďalších hostí.

Zjazd zhodnotil plnenie úloh odborového zväzu za predchádzajúce obdobie a stanovil hlavné priority na ďalšie štyri roky. Za najdôležitejšie otázky stanovil pracovné a životné podmienky v Nemecku. Dôraz odborový zväz bude klásť na kvalitné vzdelanie, primerané odmeňovanie a dobrý dôchodok. V nasledujúcom bude zvýšenú pozornosť venovať otázke žien (1/3 žien vo federálnom výkonnom výbore).

V deň otvorenia zjazdu vystúpila Andrea Nahles (prvýkrát verejne po voľbách v Nemecku), predsedníčka frakcie SPD v Spolkovom sneme Nemecka. Federálny prezident DGB (Nemecká konfederácia odborových zväzov) Reiner Hoffmann vo svojom vystúpení okrem iného požadoval väčšiu bezpečnosť v spoločnosti, posilnenie kolektívneho vyjednávania, poriadok na trhu práce, ktorý podporuje a zabezpečuje dobrú prácu. Generálny tajomník BWI (Svetová federácia stavebníctva) Ambet Yuson poďakoval IG BAU za spoluprácu pri napĺňaní úloh svetovej federácie, solidaritu členov v svetovom odborovom hnutí.

Zjazd zvolil nový federálny výbor odborového zväzu na čele so staronovým predsedom Robertom Feigerom, ktorý vo svojom prejave po voľbách okrem iného vyslovil svoje predstavy smerom k budúcej federálnej vláde o tarifnej politike. Dôležitou prioritou pre odborový zväz a Konfederáciu je budúcnosť. Dôraz budú klásť na nájomné bývanie. Zjazd prijal návrh na diskusiu o budúcnosti IG BAU: Ako chceme žiť a pracovať v budúcnosti?

GALÉRIA Z PODUJATIA