III. Zjazd IOZ

GALÉRIA Z PODUJATIA

V dňoch 13. a 14. decembra 2018 sa v hoteli SOREA TITRIS v Tatranskej Lomnici uskutočnilo rokovanie III. zjazdu IOZ. V úvodnej slávnostnej časti sa k delegátom prihovorili zástupcovia sociálnych partnerov, domáci a zahraniční hostia. Delegátom, ktorí ukončili aktívnu činnosť z dôvodu uplynutia volebného obdobia v orgánoch IOZ a za dlhoročnú prácu v odboroch bolo udelené ČESTNÉ UZNANIE. Prítomní na rokovaní III. zjazdu si pietnou spomienkou pripomenuli členov IOZ zosnulých počas druhého volebného obdobia.

V pracovnej časti III. zjazd IOZ okrem iného prerokoval a schválil:

 • Správu o činnosti IOZ od II. zjazdu
 • Správu o činnosti Revíznej komisie IOZ od II. zjazdu
 • Stanovy IOZ v znení schválených zmien III. zjazdom IOZ
 • Program IOZ na III. volebné obdobie 2019 – 2023

Zvolil:

  • za predsedníčku IOZ JUDr. Martu Brodziansku
 • revíznu komisiu IOZ v zložení Alžbeta BEŇOVÁ, Alžbeta BOSÁKOVÁ, Miloš STRÁŽOVEC

V súlade so Stanovami IOZ a Volebným poriadkom IOZ na III. volebné obdobie potvrdil nasledovných členov Predsedníctva IOZ pre III. volebné obdobie:

  1. Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ
  1. Jozef Bóna, ZO IOZ Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s.
  1. Pavol Galko, ZO IOZ CEMAC, a.s.
  1. Milan Gáll, ZO IOZ DPMP, a.s
  1. Mária Kotesová, ZO IOZ NOVESTA, a.s
  1. Lenka Ladomirjaková, ZO IOZ Slovenská správa ciest Bratislava
  1. Erika Lőrinczová, ZO IOZ GEMTAX, a.s.
  1. Igor Neumann, ZO IOZ SC ŽSK, závod Liptov
  1. Július Orban, ZO IOZ DPB, a.s. Divízia autobusy
 1. Ľubomír Trešo, ZO IOZ Letisko Košice-Airport Košice, a.s.

V závere rokovania bolo prijaté uznesenie v ktorom II. zjazd uložil:

  • Orgánom IOZ a základným organizáciám IOZ plniť úlohy a program prijatý III. zjazdom IOZ
  • Informovať o priebehu a výsledkoch III. zjazdu IOZ základné organizácie IOZ
   • Každoročne stanoviť hlavné úlohy IOZ, pričom dôsledne vychádzať z Programu IOZ pre III. volebné obdobie
  • Vydať dokumenty III. zjazdu IOZ a distribuovať do ZO IOZ

GALÉRIA Z PODUJATIA