39. ročník súťaže BOZP

Dňa 16. mája 2013 sa v priestoroch Strednej odbornej školy, Tulipánova 2, Žilina, uskutočnilo súťažné podujatie – Celoslovenská súťaž žiakov stredných odborných škôl z vedomostí o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Išlo už o 39. ročník, ktorého organizátorom bol tak ako aj po iné roky Integrovaný odborový zväz a spoluorganizátorom tohto ročníka bola Nadácia Friedrich Ebert Stiftung.
Účasť na našu súťaž prijali vzácni hostia a to viceprezident Konfederácie odborových zväzov Dr. Slavomír Manga, predseda Rady mladých IOZ p. Jaroslav Chrupka, Ing. Stanislav Talapka, PhD., zástupca odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Renáta Šinályová, zástupkyňa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Jana Blaščáková, z ktorých sa niektorí prihovorili k účastníkom akcie ale hlavne k súťažiacim, zdôraznili dôležitosť oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaželali im veľa šťastia pri odpovediach.
Na pôde Strednej odbornej školy, Tulipánova 2, Žilina nás veľmi srdečne privítal jej riaditeľ, Ing. Jozef Ilčík, PhD. a celoslovenské kolo súťaže otvoril predseda Integrovaného odborového zväzu Ing. Dušan Barčík.
Aktérmi tohtoročnej súťaže boli trojčlenné súťažné tímy chlapcov a dievčat z 13 stredných odborných škôl, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach vo svojich školách na školských kolách tejto súťaže.
So svojimi pedagógmi do Žiliny prišli súťažiť žiaci zo Strednej odbornej školy Ivánska cesta Bratislava, Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trnava, Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša Trenčín, Strednej odbornej školy Prievidza, Strednej odbornej školy Nitra, Strednej odbornej školy technickej Prešov, Strednej odbornej školy Ostrovského Košice, Spojenej školy – Strednej odbornej školy automobilovej Banská Bystrica, Strednej odbornej školy automobilovej Košice, Strednej odbornej školy dopravnej Prešov, Spojenej školy Kremnička Banská Bystrica, Dopravnej akadémie Žilina a hostiteľskej školy Strednej odbornej školy stavebnej Žilina.
Žiaci súťažili každý sám za seba, bola to súťaž jednotlivcov.
Začiatok súťaže bol stanovený na 10.30 hod. a ukončená bola o 16.30 hod.
Každoročne pripravujeme Propozície k organizovaniu súťaže, ktoré určujú postup prípravy a súťaženia žiakov od základného školského kola až po záverečné celoslovenské kolo. Súťaž prebiehala v dvoch okruhoch:

A. Všeobecné predpisy na zaistenie BOZP ( obsahovali 40 otázok – vybrané okruhy zo zákona o BOZP, Zákonníka práce, Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, z oblasti pracovného prostredia,…)
B. Testová časť z praktických simulovaných situácii ( žiakom bolo premietnutých 10 krátkych videofilmov s postavičkou NAPO a v časovom limite 3 minút na každý film mali stručne napísať, aké porušenia bezpečnej práce vo filme videli. Porota každú správnu odpoveď ohodnotila 1 bodom.)

V záujme objektívneho posudzovania znalostí súťažiacich, musí byť a aj bola porota zložená z odborníkov v tejto oblasti. Predsedom poroty tak ako aj po minulé roky bol náš bývalý kolega, ktorý túto súťaž dlhé roky pripravoval – Ján Rapan, členom poroty bol doc. RNDr. Karol Hatiar zo STU Bratislava a tentokrát sme oslovili inšpektora Inšpektorátu práce zo Žiliny a tejto úlohy sa zhostil vedúci oddelenia dopravy a služieb Ing. Stanislav Berzák.
Každoročne si prví traja víťazi – jednotlivci odnášajú hodnotné vecné ceny, v súťaži škôl víťazná škola získava Putovný pohár, Pohár ročníka súťaže a diplom. Školy umiestnené na 2. a 3. mieste získavajú diplom ako aj ostatní súťažiaci spolu s darčekmi od sponzorov.

Výsledky súťaže
Ocenenia za súťaž jednotlivcov si prevzali títo žiaci:

1. miesto: Dávid JENKUT (Stredná odborná škola technická Prešov)
2. miesto: Dávid BABINČÁK (Stredná odborná škola dopravná Prešov)
3. miesto: Mário KUNDRÁT (Stredná odborná škola dopravná Prešov)
Tradične boli ocenené aj stredné odborné školy, ktorých reprezentanti v súčte získali najviac bodov:
1. miesto: Stredná odborná škola dopravná Prešov
2. miesto: Stredná odborná škola technická Prešov
3. miesto: Stredná odborná škola stavebná Žilina
Cenu spol. SOREA Bratislava sme sa rozhodli venovať najlepšej súťažiacej, nakoľko súťaže sa zúčastnili len tri dievčatá. Tej najlepšej – Dominike Šuníkovej zo Strednej odbornej školy Prievidza patrí víkendový pobyt pre dve osoby do hotela SOREA HUTNÍK, Tatranské Matliare za najvyšší počet získaných bodov.

Vedomosti súťažiacich v tomto ročníku hodnotíme vynikajúco, preto je nám veľmi ľúto, že sme nemohli odmeniť všetkých súťažiacich rovnako hodnotnými darmi. No snáď ich to posunie ďalej, prihlásia sa aj nabudúce a zabojujú o lepšie miesto.
Náklady na súťaž boli hradené z rozpočtu IOZ a zo sponzorských príspevkov.

Súťaž sponzorovali spoločnosti: Československá obchodná banka
Inžinierske stavby, a.s. Košice, člen skupiny COLAS
ZO ECHOZ pri spol. Slovnaft Bratislava
Spol. SOREA Bratislava
Upomienkové predmety venovala všetkým účastníkom Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky.

Naše veľké poďakovanie patrí hosťovskej škole, kde sa súťaž konala a to Strednej odbornej škole, Tulipánova 2, Žilina, nakoľko zainteresovaní zamestnanci pripravili súťaž po organizačnej stránke skvele, všetci účastníci súťaže sa cítili na pôde školy veľmi príjemne.

GALÉRIA ZO SÚŤAŽE

Spracovala: Ing. Iveta Kucová, garant súťaže