4. SEMINÁR RADY MLADÝCH ODBORÁROV IOZ

4. seminár Rady mladých odborárov IOZ (Dolná Krupá, 18.-.20.6.2015)

V dňoch 18. – 20. júna 2015 sa konal už 4. Seminár mladých odborárov IOZ. Miestom konania tejto vzdelávacej aktivity pre mladých odborárov IOZ bol klasicistický kaštieľ v Dolnej Krupej. Na stretnutí participovalo okrem viacerých účastníkov z predchádzajúcich seminárov aj niekoľko ďalších mladých zástupcov z jednotlivých základných organizácií IOZ, členovia Rady mladých odborárov IOZ a zástupcovia partnerských odborových zväzov z Čiech – OS STAVBA ČR a OS DOSIA. Hosťami stretnutia boli podpredseda OS STAVBA ČR Milan Vomela, hovorkyňa KOZ SR Martina Némethová a poradca pre medzinárodné vzťahy KOZ SR Miroslav Hajnoš.

Rokovanie oficiálne otvorila a viedla predsedníčka RMO IOZ Kamila Horínková. Po otvorení seminára sa slova ujala predsedníčka IOZ Marta Brodzianska, ktorá všetkých prítomných privítala a odprezentovala význam a zmysel organizovania takýchto seminárov pre mladých odborárov.

Obsahovým cieľom seminára bolo rozšírenie vedomostí mladých z činnosti odborov, aktivizácia mladých ľudí v odboroch, systém práce s mladými ľuďmi, overenie uplatňovania získaných teoretických vedomostí z predchádzajúcich stretnutí v praxi, vzdelávanie v oblasti komunikačných techník, získavanie komunikačných zručností formou praktických cvičení, rozvoj komunikačných zručností a asertívneho správania mladých ľudí, ktorí by získané skúsenosti v budúcnosti efektívne využívali v každodennej praxi, najmä v procese sociálneho dialógu na podnikovej úrovni, vzájomná výmena informácií a názorov, problematika práce odborov na úrovni zväzu i ZO IOZ a jeho  partnerských OZ z Čiech, návrhy na riešenie úloh a problémov.

Odlišnosťou od všetkých predchádzajúcich seminárov bola interaktívna forma realizácie seminára. Témou tohtoročného seminára bola Komunikácia – riešenie skratových situácií na pracovisku.

Okrem vzdelávacej činnosti sa počas 4. Seminára mladých odborárov IOZ organizovalo aj niekoľko sprievodných akcií vo forme poznávacích a spoločenských aktivít: prehliadka kaštieľa s klavírnym vystúpením absolventky VŠMÚ, exkurzia v spoločnosti Holcim (Slovensko) a. s. v Rohožníku, brigáda v areáli parku kaštieľa, ukážky lokálnych zvyklostí a tradícií  miestnej folklórna skupiny.

Na záver stretnutia boli sformulované samotnými účastníkmi odporúčania do budúcnosti, vďaka ktorým je IOZ schopný každoročne úroveň týchto stretnutí zlepšovať.  Nakoľko takéto semináre napĺňajú svoj zmysel, tak veríme, že budúci rok počas organizovania už 5. seminára mladých odborárov IOZ budeme môcť privítať ešte viac účastníkov.

FOTOGALÉRIA