40. Ročník súťaže BOZP

FOTOGALÉRIA ZO SÚŤAŽE

Informácia o 40. ročníku súťaže žiakov stredných odborných škôl z predpisov BOZP

V dňoch 6. a 7. mája 2014 sa v priestoroch hotela Sorea Titris Tatranská Lomnica uskutočnilo súťažné podujatie 40. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl z vedomostí o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorého organizátorom bol Integrovaný odborový zväz.

Tento jubilejný ročník bol výnimočný aj tým, že sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča.

Účasť na súťaž prijali vzácni hostia a to, okrem ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, za KOZ SR viceprezident Slavomír Manga, primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš a vedúci odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja Karol Lacko.

Tohtoročná súťaž sa konala aj vďaka spoločnostiam, ktoré ju sponzorsky podporili a ich zástupcovia sa súťaže aj zúčastnili.

Za Zväz stavebných podnikateľov Slovenska prijal pozvanie prezident Zsolt Lukáč, ktorý po prvýkrát odovzdal najlepšej stavebnej škole ročníkový a putovný pohár prezidenta ZSPS ako aj hodnotné vecné ceny – stala sa ňou Stredná odborná škola technická Prešov. Sme radi, že táto novinka sa stane tradíciou aj do budúcich ročníkov súťaže.

Pozvanie na súťaž ďalej prijala manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov Lucia Dítětová za sponzorskú spoločnosť TREXIMA Bratislava, manažérka externých sietí Jana Blaščáková za spol. ČSOB, za Inštitút bezpečnosti práce Gabriela Fančovičová a Milan Fančovič, riaditeľ spoločnosti a v neposlednom rade Peter Toporcer za spol. Sorea, hotelová spoločnosť, ktorý bol aj hostiteľom účastníkov súťaže. Mnohí z nich sa prihovorili k účastníkom akcie, ale hlavne k súťažiacim, zdôraznili dôležitosť oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaželali im veľa šťastia pri odpovediach.

Tohtoročnej súťaže sa bohužiaľ pre pracovné povinnosti nemohli zúčastniť zástupcovia spoločností ZIPP BRATISLAVA, Holcim (Slovensko) a. s. a EUROVIA – CESTY, a.s., však hladký a úspešný priebeh súťaže zaželali písomne.
Všetkým sponzorom vyslovujeme veľké poďakovanie za ich podporu.

Celoslovenské kolo súťaže otvorila predsedníčka Integrovaného odborového zväzu Marta Brodzianska.
Aktérmi tohtoročnej súťaže bolo 39 žiakov – trojčlenných súťažných tímov chlapcov a dievčat z 13 stredných odborných škôl, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach vo svojich školách na školských kolách tejto súťaže.
So svojimi pedagógmi prišli do Tatier súťažiť žiaci zo Strednej odbornej školy lesníckej Tvrdošín, Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trnava, Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša Trenčín, Strednej odbornej školy Prievidza, Strednej odbornej školy Nitra, Strednej odbornej školy technickej Prešov, Strednej odbornej školy Ostrovského Košice, Spojenej školy – Strednej odbornej školy automobilovej Banská Bystrica, Strednej odbornej školy automobilovej Košice, Strednej odbornej školy dopravnej Prešov, Spojenej školy Kremnička Banská Bystrica, Dopravnej akadémie Žilina a Strednej odbornej školy stavebnej Žilina.
Žiaci súťažili každý sám za seba, bola to súťaž jednotlivcov.

Súťaž prebiehala v zmysle Propozícií k organizovaniu súťaže v dvoch okruhoch:
A. Všeobecné predpisy na zaistenie BOZP ( obsahovali 50 otázok – vybrané okruhy zo zákona o BOZP, Zákonníka práce, Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a z oblasti pracovného prostredia)
B. Testová časť z praktických simulovaných situácii ( žiakom bolo premietnutých 10 krátkych videofilmov s postavičkou NAPO a v časovom limite 3 minút na každý film mali stručne napísať, aké porušenia bezpečnej práce vo filme videli. Porota každú správnu odpoveď ohodnotila 1 bodom.)

Porota bola aj v tomto roku zložená z odborníkov v tejto oblasti. Predsedom poroty bol tak ako aj po minulé roky nestor súťaže Ján Rapan, členmi poroty boli Karol Hatiar z STU Bratislava, Daniel Hrabko z Prešovského Inšpektorátu práce a Pavol Konýček, predseda komisie BOZP pri Integrovanom odborovom zväze.

Víťazi – jednotlivci, umiestnení na prvých troch miestach si odniesli hodnotné vecné ceny od všetkých sponzorov súťaže. V súťaži škôl získala víťazná škola Putovný pohár Integrovaného odborového zväzu, Pohár ročníka súťaže a diplom víkendový pobyt. Spoločnosť Sorea, hotelová spoločnosť venovala všetkým trom súťažiacim ako aj ich pedagógovi víkendový pobyt v zariadení podľa vlastného výberu. Školy umiestnené na 2. a 3. mieste získali diplom a vecné ceny od sponzorov súťaže.

Výsledky súťaže

Ocenenia za súťaž jednotlivcov si prevzali títo žiaci:
1. miesto: Patrik ČIERNY (zo Strednej odbornej školy lesníckej Tvrdošín)
2. miesto: Dalibor BOŠKO (zo Strednej odbornej školy Prievidza)
3. miesto: Zuzana TUHARSKÁ (zo Spojenej školy Kremnička Banská Bystrica)

Tradične boli ocenené aj stredné odborné školy, ktorých reprezentanti v súčte získali najviac bodov:
1. miesto: Stredná odborná škola technická Prešov
2. miesto: Stredná odborná škola Prievidza
3. miesto: Stredná odborná škola stavebná Žilina

Náklady na súťaž boli hradené z rozpočtu IOZ a z príspevkov sponzorských spoločností.

Spracovala: Iveta Kucová, ZIBP IOZ

FOTOGALÉRIA ZO SÚŤAŽE