41. ročník súťaže SOŠ v oblasti BOZP

Vyhodnotenie  41. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl z predpisov BOZP.

GALÉRIA Z PODUJATIA

V dňoch 5. a 6. mája 2015 sa v priestoroch hotela Sorea Titris TatranskáLomnica uskutočnilo súťažno-vzdelávacie podujatie – 41. ročník celoslovenskej súťaže žiakov stredných odborných škôl z vedomostí o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorého organizátorom bol Integrovaný odborový zväz .
Podstatou myšlienky organizovať túto ojedinelú aktivitu na Slovensku je postupné získavanie mladých ľudí, ktorí ešte nemajú žiadne praktické skúsenosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, ako aj prirodzené návyky na takúto ochranu a na rešpektovanie princípu BOZP. Cieľom je osvojenie si teoretických vedomostí a ich uplatňovanie v praxi, resp. v zamestnaní po ukončení štúdia a samozrejme prevencia pred nežiaducimi udalosťami na pracoviskách, vštepovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia svojich kolegov v pracovnom procese.
Tento ročník bol výnimočný aj tým, že sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera.
Celoslovenské kolo súťaže otvorila predsedníčka Integrovaného odborového zväzu Marta Brodzianska.
Aktérmi súťaže boli trojčlenné súťažné tímy zo stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, automobilový priemysel, dopravu, lesníctvo, obchod a služby a školy technického charakteru. Súťažili chlapci a dievčatá, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach vo svojich školách na školských kolách, v súlade s propozíciami vydanými Integrovaným odborovým zväzom k organizovaniu 41. ročníka súťaže.

Celoslovenského kola sa zúčastnili žiaci 14 škôl:

 1. Strednej odbornej školy lesníckej Tvrdošín
 2. Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trnava
 3. Strednej odbornej školy Prievidza
 4. Strednej odbornej školy Nitra
 5. Strednej odbornej školy technickej Prešov
 6. Strednej odbornej školy Košice
 7. Spojenej školy – Strednej odbornej školy automobilovej Banská Bystrica
 8. Strednej odbornej školy automobilovej Košice
 9. Strednej odbornej školy dopravnej Prešov
 10. Spojenej školy Banská Bystrica
 11. Dopravnej akadémie Žilina
 12. Strednej odbornej školy Bratislava
 13. Strednej odbornej školy stavebnej Žilina
 14. Strednej odbornej školy stavebnej Liptovský Mikuláš.

Prví traja – víťazi školského kola zo Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša Trenčín sa z objektívnych príčin 41. ročníka celoslovenského kola súťaže nemohli zúčastniť.

Súťaž prebiehala v troch okruhoch:
A. Testová časť – 10 otázok  ( písomný test)
B. Všeobecné predpisy na zabezpečenie BOZP – z 50 otázok (ústna odpoveď)
C. Praktické simulované situácie – obrázky (písomný popis nedostatkov).

Nad priebehom súťaže dozerala a súťaž hodnotila porota zložená aj v tomto roku z odborníkov v tejto oblasti. Predsedom poroty bol predseda komisie BOZP IOZ Pavol Konýček, členmi poroty bolivedúci oddelenia BOZP Prešovského inšpektorátu práce Jaroslav Pacinda, za sociálneho partnera Priemyselnú bipartitu ním bol manažér bezpečnosti a služieb TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad Milan Handzuš, sociálneho partnera Zväz stavebných podnikateľov Slovenska zastupoval koordinátor bezpečnosti spoločnosti BOZPO Prievidza Martin Mokoš a zaÚrad verejného zdravotníctva bola členkou poroty Ľudmila Ondrejková.

Výsledky 41. ročníka súťaže žiakov SOŠ z predpisov BOZP
Ocenenia za súťaž jednotlivcov si prevzali títo žiaci:
1. miesto: Patrik Krištan (zo Strednej odbornej školy automobilovej Košice)
2. miesto: Jakub Gajdošík (zo Strednej odbornej školy stavebnej Žilina)
3. miesto: Matúš Dobrík (zo Spojenej školy Banská Bystrica)

Ocenenia stredných odborných  škôl, ktorých reprezentanti v súčte získali najviac bodov si prevzali:
1. miesto: Stredná odborná škola stavebná Žilina
2. miesto: Stredná odborná škola automobilová Košice
3. miesto: Stredná odborná škola Nitra

Víťazi – jednotlivci, umiestnení na prvých troch miestach si odniesli diplom a hodnotné vecné ceny od všetkých partnerov súťaže.
Víťazi – školy umiestnené na prvých troch miestach taktiež získali diplom a vecné ceny od partnerov súťaže. Víťazná škola získala aj ročníkový a putovný pohár predsedu Integrovaného odborového zväzu.
Po druhýkrát v histórii súťaže najlepšej stavebná škola – Stredná odborná škola stavebná Žilina získala ročníkový a putovný pohár prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ako aj hodnotné vecné ceny.  

Účasť na celoslovenské kolo prijali vzácni hostia, za KOZ SR prezident Jozef Kollár, prednosta mestského úradu mesta Vysoké Tatry Eugen Knotek, hlavný inšpektor práce Inšpektorátu  práce Prešov Daniel Hrabko, nestor súťaže Ján Rapan a v neposlednom rade zástupcovia partnerských spoločností.

Za Zväz stavebných podnikateľov Slovenska prijal pozvanie prezident Zsolt Lukáč,  za TREXIMA Bratislava – Váš partner na trhu práce manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov Lucia Dítětová,  za  ČSOB  manažérka externých sietí Jana Blaščáková a v neposlednom rade Peter Toporcer za hotelovú spoločnosť SOREA, ktorý bol aj ako riaditeľ hotela hostiteľom účastníkov súťaže.

Tohtoročnej súťaže sa pre pracovné povinnosti nemohli zúčastniť naši noví partneri – zástupcovia občianskeho združenia SPECTRA, Zväzu strojárskeho priemyslu SR, Prvej stavebnej sporiteľne, UniCredit Bank a spoločnosti Asseco Central Europe, ako aj naši dlhoroční partneri  – zástupcovia stavebných spoločností STRABAG Bratislava, EUROVIA SK Košice, Inžinierske stavby Košice, Holcim (Slovensko) a zástupcovia Inštitútu bezpečnosti práce.

Záver:
Priebeh a výsledky 41. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov stredných odborných škôl z vedomostí o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci organizovaný Integrovaným odborovým zväzom v plnej miere naplnil podstatnú myšlienku a cieľ súťaže, a to prehlbovanie, získavanie a osvojovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia budúcich kolegov v pracovnom procese u mladých ľudí pripravujúcich sa na budúce povolanie.

Aj tohtoročné celoslovenské kolo sa uskutočnilo vďaka súťažiacim žiakom, stredným odborným školám, ktoré organizovali základné kolá a vytvorili podmienky pre súťaž a účasť žiakov na súťaži. Neodmysliteľnými participátormi súťaže aj v tomto roku boli sociálni partneri, ako aj ďalší partneri odborového zväzu, bez ktorých by sa zväz nevedel zhostiť úlohy organizátora tejto ojedinelej aktivity na Slovensku.

Integrovaný odborový zväz v súlade so svojim programom bude v roku 2016  organizovať už 42. ročník súťaže. Veríme, že aj pri príprave a organizovaní tohto ročníka príjmu účasť naši partneri vrátane sociálnych partnerov, a takto spoločne prispejeme k výchove mladej generácie na budúce povolanie, s dôrazom na ochranu toho najdrahšieho a to je ochrana zdravia a života.