43. ročník súťaže SOŠ v oblasti BOZP

3.-4.5.2017, Tatranská Lomnica

GALÉRIA Z PODUJATIA

V dňoch 3. a 4. mája 2017 sa v priestoroch hotela Sorea Titris Tatranská Lomnica uskutočnilo súťažno-vzdelávacie podujatie 43. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorého organizátorom je Integrovaný odborový zväz .
Podstatou myšlienky organizovať túto ojedinelú aktivitu na Slovensku je postupné získavanie mladých ľudí, ktorí ešte nemajú žiadne praktické skúsenosti v oblasti BOZP na pracovisku, ako aj prirodzené návyky na takúto ochranu a na rešpektovanie princípu BOZP. Cieľom je osvojenie si teoretických vedomostí a ich uplatňovanie v praxi, resp. v zamestnaní po ukončení štúdia a samozrejme prevencia pred nežiaducimi udalosťami na pracoviskách, vštepovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia svojich kolegov v pracovnom procese.

Aj tento ročník sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera.

Aktérmi súťaže boli trojčlenné súťažné tímy zo stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, automobilový priemysel, dopravu, lesníctvo, obchod a služby a školy technického a polytechnického charakteru. Súťažili chlapci a dievčatá, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach vo svojich školách na školských kolách, v súlade s propozíciami IOZ k organizácii súťaže.

Celoštátneho kola sa zúčastnili žiaci 13 škôl:

 1. SOŠ lesnícka Tvrdošín
 2. SOŠ obchodu a služieb Trnava
 3. SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
 4. SOŠ Prievidza
 5. SOŠ stavebná Nitra
 6. SOŠ technická Prešov
 7. SOŠ Ostrovského Košice
 8. Spojena škola – SOŠ automobilová Banská Bystrica
 9. SOŠ dopravneá Prešov
 10. Spojená škola Kremnička Banská Bystrica
 11. SOŠ stavebná Žilina
 12. SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš
 13. SOŠ polytechnická Zlaté Moravce

Súťaž prebiehala v troch okruhoch:

A. Testová časť – 10 otázok (písomný test)
B. Praktické simulované situácie – videofilmy (písomný popis nedostatkov)
C. Všeobecné predpisy na zabezpečenie BOZP – 50 otázok (ústna odpoveď)

Na priebeh súťaže dozerala a súťaž hodnotila porota zložená aj v tomto roku z odborníkov v tejto oblasti:

 • predseda poroty Pavol Konýček, predseda komisie BOZP IOZ
 • Peter Zakuťanský, inšpektor práce Prešovského inšpektorátu práce
 • Martin Trnovský, odbor BOZP spoločnosti GAJOS, s.r.o. Liptovský Mikuláš
 • Bohuslav Bendík, odbor BOZP KOZ SR
 • Ľudmila Ondrejková, Úrad verejného zdravotníctva SR

Výsledky 43. ročníka súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP

Ocenenia jednotlivcov:

1. miesto: Jakub Svrbík (SOŠ Trenčín)
2. miesto: Šimon Kukuc (SOŠ lesnícka Tvrdošín)
3. miesto: Timotej Čovari (SOŠ Prievidza)

Ocenenia škôl:

1. miesto: SOŠ Prievidza
2. miesto: SOŠ lesnícka Tvrdošín
3. miesto: SOŠ stavebná Žilina

Jednotlivci umiestnení na prvých troch miestach získali diplom a hodnotné vecné ceny od partnerov súťaže. Veľmi hodnotnú prvú cenu pre jednotlivca – notebook s celým príslušenstvom a softvérmi (Eset a Balík Microsoft Office) venovala spol. Letisko Košice – Airport Košice, a. s.
Školy umiestnené na prvých troch miestach získali diplom a vecné ceny od partnerov súťaže. Víťazná škola získala navyše ročníkový a putovný pohár IOZ.
Vďaka partnerovi súťaže – Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, bola už po štvrtýkrát vyhodnotená a ocenená nielen najlepšia škola ako absolútny víťaz súťaže, ale aj najlepšia stavebná škola, ktorá získala Putovný aj ročníkový pohár prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktorú udelil osobne prezident ZSPS:

1. miesto: Stredná odborná škola Prievidza
2. miesto: Stredná odborná škola stavebná Žilina
3. miesto: Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš

Účasť na celoštátne kolo súťaže prijali hostia:

 • viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová
 • štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš
 • prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik
 • prednosta Mestského úradu mesta Vysoké Tatry Eugen Knotek
 • hlavný inšpektor práce Prešovského Inšpektorátu práce Daniel Hrabko
 • nestor súťaže Ján Rapan
 • zástupcovia partnerských spoločností

Pozvanie na súťaž prijali:

 • zástupca spol. Letisko Košice – Airport Košice, člen výboru Regionálnej rady IOZ Východ a predseda ZO IOZ Ľubomír Trešo
 • za NN poisťovňu a dôchodkové spoločnosti obchodný riaditeľ Jan Zápotočný
 • za spoločnosť GAJOS, s.r.o. Liptovský Mikuláš člen rozhodcovskej poroty Martin Trnovský
 • za Inštitút bezpečnosti práce Bratislava riaditeľ spol. Milan Fančovič a manažérka kvality Gabriela Fančovičová
 • za spoločnosť IKEA Components Malacky odborníci pre oblasť BOZP Adriana Masaryková a Ronald Maliňák
 • za Československú obchodnú banku manažérka externých sietí Jana Blaščáková
 • za spoločnosť. Uni Credit Bank Dušan Konečný, za spol. Trexima Bratislava, váš partner na trhu práce Jozef Krabáč, za spoločnosť UVEX Safety SK manažér marketingu a predaja Štefan Brehový
 • Peter Toporcer za hotelovú spoločnosť SOREA, ktorý bol ako riaditeľ hotela aj hostiteľom účastníkov súťaže

Tohtoročnej súťaže sa pre pracovné povinnosti nemohol zúčastniť predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Zsolt Lukáč a partneri nasledovných spoločností – STRABAG Bratislava, EUROVIA SK Košice, Inžinierske stavby Košice, J&T Banka a Asseco Central Europe.

Záverom
Priebeh a výsledky 43. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci organizovaný Integrovaným odborovým zväzom v plnej miere naplnil podstatnú myšlienku a cieľ súťaže, a to prehlbovanie, získavanie a osvojovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia budúcich kolegov v pracovnom procese u mladých ľudí pripravujúcich sa na budúce povolanie.

Aj tohtoročné celoštátne kolo sa uskutočnilo vďaka súťažiacim žiakom a stredným odborným školám, ktoré zorganizovali vo svojich školách školské kolá a vytvorili tým podmienky na účasť svojich žiakov. Neodmysliteľnými participátormi súťaže aj v tomto roku boli sociálni partneri, ako aj ďalší partneri odborového zväzu, bez ktorých by sa zväz nevedel zhostiť úlohy organizátora tejto ojedinelej aktivity na Slovensku.

IOZ v súlade so svojím programom bude aj v roku 2018 organizovať ďalší, 44. ročník súťaže. Veríme, že aj pri príprave a organizovaní tohto ročníka príjmu účasť naši partneri vrátane sociálnych partnerov, a takto spoločne prispejeme k výchove mladej generácie na budúce povolanie, s dôrazom na ochranu toho najdrahšieho a to je ochrana zdravia a života.

GALÉRIA Z PODUJATIA