44. ročník súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP

GALÉRIA Z PODUJATIA

VYHODNOTENIE

V dňoch 3. a 4. mája 2018 sa v priestoroch hotela Sorea Titris Tatranská Lomnica uskutočnilo súťažno-vzdelávacie podujatie, celoštátne kolo 44. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Organizátorom tejto ojedinelej súťaže na Slovensku je Integrovaný odborový zväz za podpory sociálnych partnerov, ako aj ďalších partnerov odborového zväzu.

Celoštátne kolo sa konalo pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej, pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera a po prvýkrát pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpáda Érseka.

Podstatou myšlienky organizovať túto ojedinelú aktivitu na Slovensku je postupné získavanie mladých ľudí, ktorí ešte nemajú žiadne praktické skúsenosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, ako aj prirodzené návyky na takúto ochranu a na rešpektovanie princípu BOZP. Cieľom je osvojenie si teoretických vedomostí a ich uplatňovanie v praxi, resp. v zamestnaní po ukončení štúdia a samozrejme prevencia pred nežiaducimi udalosťami na pracoviskách, vštepovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia svojich kolegov v pracovnom procese.

V súlade s propozíciami vydanými Integrovaným odborovým zväzom k organizovaniu 44. ročníka súťaže sa celoštátneho kola zúčastnili trojčlenné tímy,  ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach vo svojich školách na školských kolách.

Súťažili dievčatá a chlapci 17 stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, automobilový priemysel, dopravu, lesníctvo, obchod a služby a školy technického a polytechnického charakteru, zo:

 1. Strednej odbornej školy technickej Prešov
 2. Strednej odbornej školy dopravnej Prešov
 3. Strednej odbornej školy stavebnej Žilina
 4. Dopravnej akadémie Žilina
 5. Strednej odbornej školy stavebnej Liptovský Mikuláš
 6. Spojenej školy Kremnička Banská Bystrica
 7. Strednej odbornej školy automobilovej Banská Bystrica
 8. Strednej odbornej školy automobilovej Košice
 9. Strednej odbornej školy Ostrovského Košice
 10. Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trnava
 11. Strednej odbornej školy Prievidza
 12. Strednej odbornej školy lesníckej Tvrdošín
 13. Strednej odbornej školy Nitra
 14. Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša Trenčín
 15. Strednej odbornej školy polytechnickej Zlaté Moravce
 16. Strednej odbornej školy Ivanská cesta Bratislava
 17. po prvýkrát zo Strednej odbornej školy Kukučínova Košice

Súťaž prebiehala v troch  okruhoch:

 1. Testová časť z 10 otázok (formou testu)
 2. Praktické simulované situácie – priradenie právnych OOPP zamestnancom (písomný popis nedostatkov)
 3. Všeobecné predpisy na zabezpečenie BOZP zo 60 otázok – vybrané okruhy zo zákona o BOZP, Zákonníka práce, Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, z oblasti pracovného prostredia atď. (ústna odpoveď)

V záujme objektívneho posudzovania znalostí súťažiacich bola 5 členná porota zložená z aktívnych  odborníkov v tejto oblasti a to zástupcov: Národného inšpektorátu práce,  Úradu verejného zdravotníctva SR, Konfederácie odborových zväzov SR, spoločnosti GAJOS, s.r.o. Liptovský Mikuláš a člena Komisie BOZP Integrovaného odborového zväzu.

 

Výsledky 44. ročníka súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP

Súťaž jednotlivcov:

 1. miesto: Lenka Lapašová, Stredná odborná škola stavebná Žilina
 2. miesto: Jakub Svrbík, Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín
 3. miesto: Tomáš Dopirák, Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín

Súťaž stredných odborných škôl:

 1. miesto: Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín
 2. miesto: Stredná odborná škola automobilová Banská Bystrica
 3. miesto: Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš

Víťazi – jednotlivci, umiestnení na prvých troch miestach získali diplom IOZ a hodnotné vecné ceny od partnerov súťaže. Veľmi hodnotnú prvú cenu pre jednotlivca – notebook  s celým príslušenstvom a softvérom venovala spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a. s.

Víťazi – školy umiestnené na prvých troch miestach získali diplom IOZ, ročníkové poháre a vecné ceny od partnerov súťaže. Víťazná škola aj ročníkový a putovný pohár  Integrovaného odborového zväzu.

Ocenenia za účasti zástupcov partnerov súťaže odovzdávali Marta Bodzianska, predsedníčka IOZ  spoločne s Jozefom Kollárom, prezidentom KOZ SR a Branislavom Ondrušom, štátnym tajomníkom MPSVR SR.

Vďaka partnerovi súťaže – Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, bola už po piatykrát vyhodnotená a ocenená aj najlepšia stavebná škola, ktorá získala vecné ceny, Putovný i ročníkový pohár prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a udeľoval ju osobne pán prezident. Školy umiestnené na 2. a 3. mieste získali diplomy a ročníkové poháre.

 1. miesto: Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín
 2. miesto: Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš
 3. miesto: Stredná odborná škola stavebná Žilina

Na druhý deň, po úspešnom ukončení „pracovného pobytu“ súťažiaci žiaci a ich pedagógovia navštívili Triclandiu, jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu v Starom Smokovci.

Priebeh a výsledky 44. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci organizovaný Integrovaným odborovým zväzom v plnej miere naplnil podstatnú myšlienku a cieľ súťaže, a to prehlbovanie, získavanie a osvojovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia budúcich kolegov v pracovnom procese u mladých ľudí pripravujúcich sa na budúce povolanie.

GALÉRIA Z PODUJATIA