49. ROČNÍK SÚŤAŽE ŽIAKOV SOŠ V OBLASTI BOZP

V dňoch 6. a 7. júna 2024 sa v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej Žilina uskutočnilo súťažno-vzdelávacie podujatie celoštátneho kola 49. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Organizátorom súťaže bol Integrovaný odborový zväz, v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Nad celoštátnym kolom 49. ročníka súťaže prevzali záštitu: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

IOZ, ako organizátor súťaže, na základe výsledkov jednotlivcov v celoštátnom kole vyhlasuje:

 • prvé tri najlepšie stavebné školy v súčinnosti so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska
 • prvých troch najúspešnejších jednotlivcov
 • prvé tri školy v absolútnom poradí
 • prvé tri školy osobitné ocenenie v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

Súťažili trojčlenné súťažné tímy zo stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, drevársky priemysel, automobilový priemysel, dopravu, remeslá, obchod a služby a školy technického charakteru. Celoštátneho kola sa zúčastnili chlapci a dievčatá, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach vo svojich základných/školských kolách. Organizátormi základných kôl boli príslušné vedenia škôl v spolupráci s IOZ.

Súťažiť prišli žiaci zo 14 stredných odborných škôl:

 1. SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
 2. SOŠ dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
 3. SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
 4. SOŠ remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad
 5. Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza
 6. Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov
 7. Stredná odborná škola stavebná, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš
 8. SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra
 9. SOŠ stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina
 10. SPŠ stavebná Emila Belluša, Staničná 4, 911 05 Trenčín
 11. Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
 12. SOŠ dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
 13. Súkromná SOŠ, Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
 14. SOŠ stavebná a drevárska, 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1642

Celoštátne kolo súťaže prebiehalo v nasledujúcich okruhoch:

A. Všeobecné predpisy na zabezpečenie BOZP zo 65 otázok (ústna odpoveď).
B. Testová časť z 10 testových otázok (formou testu).
C. Praktické simulované situácie.

Na priebeh celoštátneho kola súťaže v súlade s propozíciami súťaže dozerala a znalosti súťažiacich žiakov hodnotila 5 členná porota zložená z odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany práce:

Lukáš Beliančin – predseda poroty, člen Komisie BOZP IOZ, predseda Rady mladých odborárov IOZ, člen Predsedníctva IOZ, bezpečnostný technik
Ľudmila Ondrejková – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, odbor preventívneho lekárstva
Judita Magdičová – Konfederácia odborových zväzov SR, inšpektorka bezpečnosti práce
Ivana Lekešová – Inšpektorát práce Žilina, inšpektorka bezpečnosti práce
Martin Trnovský – GAJOS Liptovský Mikuláš, bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany


Výsledky 49. ročníka súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP

Integrovaný odborový zväz ako organizátor súťaže na základe výsledkov vyhlásil 3 víťazné školy so stavebným zameraním, 3 víťazné školy v absolútnom poradí a troch najúspešnejších jednotlivcov.

Ocenenia stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo:
1. miesto: Spojená škola Kremnička Banská Bystrica
2. miesto: Stredná odborná škola technická Prešov
3. miesto: Stredná odborná škola Prievidza

Ocenenia stredných odborných škôl, ako absolútnych víťazov:
1. miesto: Spojená škola Kremnička Banská Bystrica
2. miesto: Stredná odborná škola technická Prešov
3. miesto: Stredná odborná škola Prievidza

Ocenenia za súťaž jednotlivcov si prevzali títo žiaci:
1. miesto: Matúš Macho (zo Strednej odbornej školy Prievidza)
2. miesto: Jakub Štvarták (zo Strednej odbornej školy technickej Prešov)
3. miesto: Daniel Štavina (zo Spojenej školy Kremnička Banská Bystrica)

Prvé tri víťazné školy v absolútnom poradí získali Diplom IOZ, Ročníkový pohár IOZ a hodnotné vecné ceny od partnerov súťaže.
Škola umiestnená na 1. mieste (každý žiak a pedagóg) získali voucher – darčekovú poukážku na víkendový pobyt pre 2 osoby do hotela Hotelovej spoločnosti SOREA podľa vlastného výberu z aktuálnej ponuky Sorea. Víťazná škola získala aj Putovný pohár IOZ.
Žiaci a pedagóg školy umiestnenej na 2. mieste získali poukážky na nákup v obchodnej sieti IKEA a za umiestnenie na 3. mieste získali poukážku na nákup v predajniach Datart.

Po štvrtýkrát získali víťazné školy aj ocenenie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, a to “ Pohár víťaza riaditeľa ŠIOV „Skills Slovakia súťaž BOZP 2024“ a diplom. Víťazi – jednotlivci umiestnení na prvých troch miestach získali diplom a kvalitné tablety od partnera súťaže, spoločnosti Letisko Košice – Airport Košice, a. s.

Vďaka partnerovi súťaže, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, boli už po desiatykrát vyhodnotené a ocenené najlepšie školy so stavebným zameraním, ktoré získali Ročníkový pohár prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (prvé 3 miesta) a vecné ceny od partnerov súťaže. Najlepšou strednou odbornou školou so zameraním na stavebníctvo sa stala Spojená škola Kremnička Banská Bystrica, ktorá získala navyše Putovný pohár prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a žiaci ako aj pedagóg hodnotné ceny – hodinky.


Účasť zástupcov partnerov a hostí na celoštátnom kole:

 • za KOZ SR prijal pozvanie viceprezident František Gajdoš, ktorý sa prítomným prihovoril po otvorení súťaže
 • za Štátny inštitút odborného vzdelávania sa zúčastnili Vlasta Púchovská, ktorá sa venuje organizácii súťaží a práci s talentovanou mládežou a odborní zamestnanci inštitútu – Andrea Pomajbová a Dušan Haluška
 • generálny sekretár Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Marek Malina, ktorý sa prítomným prihovoril pri vyhodnotení a zároveň odovzdal ceny najlepším stavebným školám
 • riaditeľ Inšpektorátu práce Ţilina František Cyprich
 • spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a.s. zastupoval Ľubomír Trešo, ktorý zároveň odovzdal ceny najlepším jednotlivcom
 • za spol. Danucem Slovensko Drahomír Záhora
 • za Inštitút bezpečnosti práce Ľuboš Duhančík
 • NN poisťovňu a dôchodkové spoločnosti zastupovali Tomáš Matejička a Peter Marko
 • za Dom odborov Žilina konateľ Ladislav Hrnčiar
 • za spoločnosť COLAS Slovakia zástupca za oblasť BOZP Pavel Krákora
 • za spoločnosť Egocarg Richard Schwarz
 • GAJOS, s. r o. Liptovský Mikuláš osobne reprezentoval Martin Trnovský, ktorý bol aj členom rozhodcovskej poroty
 • za Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a. s. Lukáš Beliančin, ktorý bol aj predsedom rozhodcovskej poroty
 • za hosťovskú školu sa prihovorila a všetkých privítala zástupkyňa školy Magdaléna Gašová.

Tohtoročného celoštátneho kola súťaže sa pre pracovné povinnosti nemohli zúčastniť zástupcovia partnerských spoločností: J&T Banka, a. s., Československá obchodná banka, a. s., Doprastav, a. s., SOREA, PORR s.r.o. a DK Finance Group.

Záver:
Priebeh a výsledky 49. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci organizovaný Integrovaným odborovým zväzom v plnej miere naplnil podstatnú myšlienku a cieľ súťaže, a to prehlbovanie, získavanie a osvojovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia budúcich kolegov v pracovnom procese u mladých ľudí pripravujúcich sa na budúce povolanie.

Aj tohtoročná súťaž sa uskutočnila vďaka súťažiacim žiakom a stredným odborným školám, ktoré zorganizovali vo svojich školách školské kolá a vytvorili tým podmienky pre účasť svojich žiakov na celoštátnom kole.
Neodmysliteľnými participátormi súťaže aj v tomto roku boli sociálni partneri, ako aj ďalší partneri odborového zväzu, bez ktorých by sa zväz nevedel zhostiť úlohy organizátora tejto ojedinelej aktivity odborov na Slovensku. Pozitívne možno hodnotiť rastúci počet partnerov, vrátane sociálnych partnerov odborového zväzu a ZO IOZ participujúcich na celoštátnom kole. Aj táto skutočnosť potvrdzuje význam tejto aktivity pri výchove mladej generácie na budúce povolanie, čo partneri hodnotia vysoko pozitívne.

V nadväznosti na horeuvedené, po diskusiách s účastníkmi celoštátneho kola 49. ročníka z radov žiakov, pedagógov a v neposlednom rade partnerov súťaže Integrovaný odborový zväz v súlade so svojím programom bude v roku 2025 organizovať 50. ročník súťaže.

V našom záujme je, aby si žiaci BOZP nielen osvojili, ale predovšetkým boli pripravení, vedeli využívať a využívali v praxi na svojich budúcich pracoviskách. Našou snahou v spolupráci s partnermi je pokračovať v tejto tradícii a neustále zdokonaľovať predovšetkým jej obsah i organizačnú stránku tejto aktivity. Vychádzajúc zo skúseností predchádzajúcich ročníkov bude v budúcnosti cieľom IOZ zvýrazniť predovšetkým praktickú časť súťaže a tým vo väčšej miere zapájať súťažiacich žiakov do aktívnej činnosti.

Odborový zväz tak ako v predchádzajúcich rokoch písomnou formou vyjadrí poďakovanie školám a všetkým partnerom, vrátane ministerstiev za podiel na realizácii 49. ročníka súťaže.

Veríme, že aj pri príprave a organizovaní 50. ročníka príjmu účasť naši partneri vrátane sociálnych partnerov, vrátane participácie ŠIOV a záštit nad súťažou MŠVVaŠ, a MPSVaR a MD SR.


Partneri súťaže:


FOTOGALÉRIA