8. Snem OS STAVBA ČR Praha, 9.-10.12.2014

8. Snem OS STAVBA ČR

V dňoch 9. – 10. decembra 2014 sa v Prahe uskutočnilo stretnutie zástupcov IOZ a OS STAVBA ČR. IOZ reprezentovali predsedníčka IOZ Marta Brodzianska a Milan Gáll, člen Predsedníctva IOZ.

Prvý deň sa konalo pracovné stretnutie predstaviteľov obidvoch odborových zväzov, na ktorom si vymenili informácie o úlohách a činnosti obidvoch odborových zväzov a spoločensko-politickej situácii v SR a ČR, o nových prijatých, resp. pripravovaných právnych predpisoch v obidvoch krajinách s dôrazom na zamestnancov a zástupcov zamestnancov, odbory, situácii o odvetví stavebníctva v SR a ČR.

Druhý deň sa uskutočnil 8. Snem OS STAVBA ČR. Rokovanie snemu bolo tematické, zamerané hlavne na prípravu VII. riadneho zjazdu odborového zväzu. Ďalšími obsahovými bodmi rokovania boli správa o činnosti predsedníctva a zväzu, kolektívne vyjednávanie odvetvovej KZVS v stavebníctve na roky 2013 – 2016 – Návrh Dodatku č. 2, ktorý rieši rast taríf.

K jednotlivým bodom rokovania sa uskutočnila diskusia, v rámci ktorej vystúpila aj predsedníčka IOZ. Podala informácie o základných cieľoch a plnení úloh IOZ v roku 2014, ako aj pre rok 2015, s dôrazom na kolektívne vyjednávanie, sociálny dialóg, účasť odborov na legislatívnom procese, dopady prijatým legislatívnych opatrení v SR na zamestnancov, občanov, ale aj zamestnávateľov.