História IOZ

V roku 2008 ukončili samostatnú činnosť tri odborové zväzy, Odborový zväz textil, odev, koža; Odborový zväz dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva a Odborový zväz STAVBA SR. Následne sa uskutočnil prvý zjazd nového odborového zväzu, ktorý sa zaregistroval pod názvom Integrovaný odborový zväz Slovenskej republiky. Zavŕšil sa tým trojročný proces zlučovania troch zväzov do novej štruktúry.
Integrovaný odborový zväz je nezávislá, dobrovoľná, záujmová a nezisková organizácia ustanovená v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb., ktorá združuje občanov zamestnaných u právnických alebo fyzických osôb so sídlom alebo činnosťou vykonávanou na území Slovenskej republiky. Môže združovať aj ďalších občanov, ktorí o to prejavia záujem.
Základné atribúty činnosti odborového zväzu sú vyjadrené v programe, stanovách a ďalších základných dokumentoch zväzu a odrážajú hlavný cieľ IOZ, ktorým je obhajoba a presadzovanie práv ako aj oprávnených požiadaviek svojich členov, predovšetkým v pracovnoprávnej, mzdovej, sociálnej oblasti a tiež v oblasti základných ľudských a občianskych práv. Hlavným nástrojom v dosahovaní týchto cieľov je sociálny dialóg na všetkých úrovniach.
Integrovaný odborový zväz je riadnym členom KOZ SR začleneným medzi výrobné odborové zväzy. Vo zväze je viac ako 210 základných organizácií v ktorých sa združuje takmer 16 tisíc členov. Zväz má tri regionálne pracoviská a úrad OZ, ktoré zabezpečujú servis pre základné organizácie a ich členov.
Odborový zväz je členom medzinárodných odborových organizácií a spolupracuje s viacerými zahraničnými odborovými zväzmi.