Archív BOZP 2021


Oblasť BOZP bola aj v roku 2021 poznačená pandémiou koronavírusu. Zväzová inšpektorka bezpečnosti práce (ZIBP)  pri svojej činnosti vychádzala z požiadaviek IOZ a základných organizácií.

V roku 2021 vykonala ZIBP 30 kontrol BOZP, z toho 8 previerok u zamestnávateľov a 22 previerok formou dotazníka, s cieľom preverenia stavu BOZP na vybraných pracoviskách aj v súvislosti s  možným šírením vírusu.

V roku 2021 nebol nahlásený žiadny pracovný úraz, choroba z povolania ani závažná udalosť.

Na základe najčastejšie zistených skutočností pri kontrolnej činnosti v r. 2021 odporúčame venovať v budúcnosti pozornosť efektívnejšej komunikácii a spolupráci zástupcov zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť so zamestnávateľmi, resp. s ich odbornými poradnými orgánmi (Bezpečnostnotechnická služba, Pracovná zdravotná služba, Komisia BOZP) a zdravotnej a hygienickej starostlivosti o zamestnancov.

V roku 2021 sa stretnutia členov Komisie BOZP IOZ uskutočnili osemkrát a zaoberali sa okrem kontrolnej činnosti aj súčinnosťou pri tvorbe legislatívy BOZP alebo prípravou a organizovaním 46. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP.

V oblasti vzdelávania sa v roku 2021 uskutočnilo:

v máji 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP
v októbri vzdelávanie členov IOZ, kde nechýbala ani oblasť BOZP
v decembri vzdelávanie členov Rady mladých odborárov IOZ v oblasti BOZP

IOZ poskytoval základným organizáciám (ZO) servis, ako postupovať zo strany odborov pri prijímaní opatrení zamestnávateľmi najmä súvisiacich s pandémiou, pomáhal v oblasti spolupráce zástupcov zamestnancov s pracovnou zdravotnou službou, či právomocí zástupcov zamestnancov pre BOZP hľadať, navrhovať a dohadovať so zamestnávateľmi možné benefity pre zamestnancov v tejto oblasti.

Metodická pomoc bola poskytnutá pri každej návšteve ZO, elektronickou formou či telefonicky. Členom IOZ boli poskytované aktuálne informácie z oblasti BOZP aj prostredníctvom  e-Správ a webových stránok IOZ.