Dodatok č. 4 pred sprostredkovateľom

Návrh Dodatku č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008-2011 pre organizácie stavebných podnikateľov pred sprostredkovateľom

Kolektívne vyjednávanie návrhu Dodatku č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008-2011 pre organizácie stavebných podnikateľov  sa uskutočnilo 17. marca 2011 v Bratislave za účasti zástupcov Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a zástupcov Integrovaného odborového zväzu  a Sekcie stavebníctva. Predmetom kolektívneho vyjednávania bol nárast minimálnych mzdových taríf o 3 % oproti minimálnym tarifám platným v roku 2010 a predĺženie platnosti a účinnosti platnej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa do konca roku 2013.

Zástupcovia sociálnych partnerov sa dohodli  na postupe k požiadavke predĺženia platnosti a účinnosti tejto kolektívnej zmluvy s tým, že o otázke predĺženia jej platnosti a účinnosti  budú rokovať až po schválení novely Zákonníka práce..

V otázke nárastu minimálnych mzdových taríf  pre rok 2011 sa sociálni partneri dohodli na ich  náraste len v prvých troch triedach .

O náraste  ostatných minimálnych taríf  nedošlo k zhode.

Aj  napriek tomu, že rokovanie o Dodatku č. 4 bolo  len prvé kolo kolektívneho vyjednávania,  rokovanie bolo ukončené,  zástupcami zmluvných strán vyhlásené za neúspešné a po dohode obidvoch sociálnych partnerov sa tento spor bude riešiť prostredníctvom sprostredkovateľa.