Dopravné podniky – štrajková pohotovosť, štrajk 2019

Odborári z dopravných podnikov v pôsobnosti nášho odborového zväzu v Bratislave, Košiciach a Prešove (v Košiciach so ZO VMHD a v Bratislave s BOZV MHD) po neúspešných viacnásobných rokovaniach o dodatkoch ku kolektívnym zmluvám, najmä v oblasti odmeňovania pristúpili k ďalším krokom na podporu kolektívneho vyjednávania.
V záujme dosiahnutia svojho cieľa vyhlásili vo všetkých troch dopravných podnikoch v marci a apríli štrajkovú pohotovosť. Rozhodujúcimi boli skutočnosti v tomto týždni (pondelok a utorok 6. a 7.5.2019) pri rokovaniach so zamestnávateľmi.


Základná organizácia IOZ Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

FOTO: TASR • František Iván

Po štrajku 9. mája sa uskutočnilo dňa 16.5.2019 zhromaždenie zamestnancov s predstaviteľmi mesta Košice, DPMK, a.s. za účasti predsedníčky IOZ Marty Brodzianskej.

Zamestnanci požadovali odpoveď  od kompetentných, ako ďalej. Primátor mesta Jaroslav Poláček prisľúbil prítomným, že 1. júla t.r. predstúpi pred zamestnancov a predstaví ako ďalej s dopravným podnikom na nasledujúci štyri roky vrátane odmeňovania. Podkladom má byť aj rozhodnutie mestského zastupiteľstva 19. júna, ktoré bude rokovať aj dopravnom podniku. Zamestnanci ústami predsedníčky ZO IOZ A. Vindišovej sa však dožadovali reálnej a pravdivej odpovede a to, či bude schvaľovať aj návrh za neplnenie platieb za objednané služby vo verejnom záujme (27 – 28 mil. €)?

Na druhý deň zasadol štrajkový výbor,  ktorý rozhodol  rokovať s vedením podniku s cieľom podpísania dohody k naplneniu prísľubu primátora zo dňa zhromaždenia so zamestnancami.

Na rokovaní 20. mája k písomnej dohode neprišlo a preto zamestnanci zostávajú v štrajkovej pohotovosti.

Aktivity zamestnancov a odborárov podporili členovia Snemu IOZ dňa 23.5.2019 (viď. nižšie). Zelenú im dal aj Okresný súd Košice, ktorý zamietol žiadosť DPMK, a.s. o neodkladné opatrenie o zastavení štrajku.

Zamestnanci sa 19. júna zúčastnia na rokovaní zastupiteľstva mesta, ktoré by malo viac ako naznačiť, ako ďalej s DPMK, a.s. a tým aj riešením požiadaviek zamestnancov. Následne odborové organizácie a štrajkový výbor rozhodne o ďalších krokoch.

Dôvody pre vyhlásenie štrajkovej pohotovosti


Základná organizácia IOZ Dopravný podnik mesta Bratislava, a.s.

V Bratislave sa v utorok uskutočnilo stretnutie zamestnancov s primátorom Bratislavy. Podľa zástupcov odborových organizácií od primátora zazneli prísľuby, ktoré naznačili určitý posun vpred k dosiahnutiu dohody. Najväčší nárast mzdy by sa mal podľa zástupcov mesta prejaviť u kvalifikovaných robotníkov a u vodičov.
Rozhodujúci bude štvrtok (9. 5.), kedy na stretnutie s primátorom bude nadväzovať rozhodujúce rokovanie na úrovni odborárov a vedenia DPB, či sa situáciu v DPB podarí vyriešiť. Odborové organizácie požadujú zvýšiť pre rok 2019 mzdové tarify zamestnancom hodinovo odmeňovaným minimálne o 1,20 €/hod. zamestnancom odmeňovaným mesačnou mzdou minimálne o 100 €/mesiac. Zamestnávateľ túto požiadavku doposiaľ odmietal a navrhoval zvýšenie len o 0,10 EUR za odpracovanú hodinu. Ak sa vo štvrtok odborové organizácie so zamestnávateľom nedohodnú na požadovanej úprave miezd, ako už avizovali, budú zvažovať vyhlásenie štrajku.

Bratislava aktuálne:
Podpisom Dodatku k PKZ DPB, a.s. ktorý bol podpísaný dňa 9.5.2019 a ktorý ustanovuje úpravu miezd zamestnancov v roku 2019, odborová organizácia ruší s okamžitou platnosťou štrajkovú pohotovosť zamestnancov DPB, a.s.
Odborári ďakujú akcionárovi, generálnemu riaditeľovi a predstavenstvu spoločnosti za dohodu pri hľadaní záverov v odmeňovaní zamestnancov akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava!


Základná organizácia IOZ Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Zdroj: TASR

Rokovanie pred sprostredkovateľom bolo neúspešné a preto sa naplnilo avízo odborárov a to : podpora zamestnancov je a preto bude štrajk.

Pred štrajkom sa 28. mája uskutočnilo  rokovanie zástupcov mesta, vedenia podniku a štrajkového výboru a zamestnancov. Avšak ponuka vedenia bola štrajkovým výborom a zamestnancami zamietnutá, nakoľko nereagovala ani na korigovanú požiadavku zamestnancov.

Základná organizácia IOZ – štrajkový výbor vyhlásil celodenný štrajk na  31. mája 2019 (Poznámka: prvý a zatiaľ jediný celodenný štrajk v histórii odborového zväzu).

Do štrajku sa zapojilo viac ako 200 zamestnancov, ktorých podporili kolegovia DPMK, a.s. a zväzu.

Odborári sú naďalej pripravení rokovať o svojich požiadavkách. Aj v tomto meste 19. júna zasadá zastupiteľstvo mesto.  Po rokovaní zastupiteľstva štrajkový výbor rozhodne o ďalších krokoch.


Veríme, že aj v mene Vás Integrovaný odborový zväz vyslovuje plnú podporu aktivitám odborárov v dopravných podnikoch za dosiahnutie cieľov, predovšetkým skvalitnenia odmeňovania zamestnancov.
Aj napriek tomu, že bojujú predovšetkým za svojich zamestnancov, sú však príkladom vo svojej odvahe aj pre ostatných. Preto každá vzájomná podpora je nápomocná pre dosiahnutie cieľa.
Osobitnú podporu vyjadrujeme a veríme, že tak urobíte aj vy, kolegom v Košiciach, ktorí siahli v záujme dohody k najkrajnejšiemu prostriedku a to štrajku.
Zástupcovia odborového zväzu sa po dohode s príslušnými výbormi základných organizácií zúčastňujú týchto aktivít. Tak tomu bude aj vo štvrtok, kde v Košiciach ich prídu podporiť aj členovia našich základných organizácií z regiónu.

Spoločne dosiahneme viac.