Európsky Akčný deň 29. 2. 2012

EURÓPSKY AKČNÝ DEŇ 29.2.2012
Európska odborová konfederácia (EOK) a jej členské organizácie organizujú Európsky akčný deň29. februára 2012, pred rokovaním Európskej rady, teda najvyšších predstaviteľov krajín EÚ, 1. – 2. marca 2012. Okrem protestného zhromaždenia v Bruseli, hlavné akcie odborov sa uskutočnia predovšetkým na národnej úrovni, poprípade regionálnej alebo podnikovej úrovni. Odbory v jednotlivých členských krajinách EÚ ta dajú v ten istý deň na vedomie, že doterajšie opatrenia, ktoré sú prijímané v boji proti kríze, nie sú dostatočne účinné, majú a môžu mať ďalšie negatívne tvrdé sociálne dopady na zamestnancov a prevažnú časť obyvateľov EÚ.
Odborové akcie sa uskutočnia pod jednotnými heslami:

ŠKRTOV UŽ BOLO DOSŤ! CHCEME ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNU SPRAVODLIVOSŤ! ALTERNATÍVY EXISTUJÚ!

Európska rada sa bude zaoberať predovšetkým hospodárskou situáciou, ďalším smerovaním národných programov reforiem, programov stability a konvergenčných programov a príslušnými krokmi na ich realizáciu ako na úrovni EÚ, tak na národnej úrovni.
Ako poukazuje EOK, vedúci predstavitelia EÚ a členských krajín na krízu reagujú v politickej zhode formou ďalších drastických a často antisociálnych úsporných opatrení a prísnou rozpočtovou disciplínou iba ďalej prehlbujú prepad domáceho dopytu. V praxi to znamená škrty v sociálnej oblasti, znižovanie miezd, útoky na systémy kolektívneho vyjednávania, nový nárast chúlostivých foriem práce. Podľa analýz EOK vážne dopady na príjmy ľudí a zamestnanosť bude mať aj Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení v hospodárskej a menovej únii, ktorú predstavitelia takmer všetkých krajín EÚ podpíšu pri príležitosti marcového rokovania.
Preto sa európske odbory mobilizujú a organizujú Európsky akčný deň proti politike škrtov a nespravodlivých reforiem, aby súčasne ukázali, že alternatívne riešenia na podporu udržateľného rastu a zamestnanosti existujú.
Požiadavky európskych odborov:

ŠKRTOV UŽ BOLO DOSŤ!

Dopady hospodárskej a sociálnej krízy sú pre milióny obyvateľov Európy obrovské. Úsporné opatrenia zhoršujú situáciu a vyvolávajú nesmierne sociálny škody, čo nakoniec zdôrazňujú aj mnohí renomovaní ekonómovia. Ostatné európske štatistiky ukazujú, že nezamestnanosť je rekordná (SR-viac ako 400 tisíc ľudí), najmä mladých ľudí. V mnohých krajinách EÚ je takmer každý druhý mladý človek bez práce. 115 miliónov osôb, teda 23,5 % obyvateľov, je ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, a sociálne nožnice sa neustále roztvárajú. To môže v dohľadnej dobe umožniť nárast nacionalizmu a extrémnej pravice.
Ale hlavnou reakciou na zhoršujúcu sa hospodársku a sociálnu situáciu sú od vedúcich politických predstaviteľov ešte radikálnejšie úsporné opatrenia. Tie odbory nekompromisne odmietajú, pretože neriešia problémy zamestnanosti, naopak, smerujú k neistote a vyvolávajú riziká ďalšej dlhodobej recesie a sociálnej destabilizácie.

CHCEME ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNU SPRAVODLIVOSŤ!

Kríza nesmie byť zámienkou na likvidáciu sociálnych systémov, preto odmietame:
•     tlak na znižovanie miezd
•     demontáž sociálnej ochrany
•     flexibilizáciu pracovného trhu
•     privatizáciu verejných služieb
•     znižovanie dôchodkov
•     sociálne vylúčenie
•     znevažovanie kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu
•     nespravodlivé rozdeľovanie: zamestnanci platia za krízu, ktorú nezavinili, zatiaľ čo svet kapitálu a špekulantov je bez ujmy a často ešte viac prosperuje.

ALTERNATÍVY EXISTUJÚ!
Európska únia musí existovať na základných hodnotách – na solidarite, spravodlivosti a sociálnej súdržnosti. Preto európske odbory požadujú Európsky plán obnovy, ktorého prioritou budú investície s cieľom zabezpečiť udržateľný rast, kvalitné pracovné miesta, sociálnu spravodlivosť a boj proti nespravodlivosti.

Navrhujeme:
•    európsky plán obnovy a investícií na zabezpečenie kvalitných pracovných miest
•  dynamickú európsku priemyselnú politiku, ktorá sa sústredí na nízkouhlíkovú ekonomiku a perspektívne odvetvia, ktoré zabezpečia zamestnanosť  a rast
•     obnovenie rozpočtovej rovnováhy v dlhodobom výhľade
•     záruky zamestnanosti pre mladých ľudí
•     spoločný podiel na dlhoch pomocou euroobligácií
•     daň z finančných transakcií, ktorá podporí investičnú politiku
•     zosilnenie boja proti sociálnemu a mzdovému dumpingu
•     harmonizáciu daňového základu vrátane stanovenia minimálnej hranice zdanenia podnikov
•     záruky dodržiavania základných sociálnych práv
•     boj proti korupcii, podvodom a daňovým únikom.

(gd)