Informácie z rokovaní IOZ

24.10.2022│Odvetvová tripartita cestnej dopravy

V úvode týždňa sa konali odvetvové tripartity Ministerstva dopravy a výstavby SR za účasti Marty Brodzianskej, predsedníčky IOZ a Gabriely Pobjeckej, špecialistky pre sociálny dialóg.

Hlavnými bodmi rokovania boli Informácie o národných legislatívnych materiáloch v oblasti cestnej dopravy, legislatívnom pláne Európskej komisie a predbežných stanoviskách k návrhom právne záväzných aktov EÚ, kolektívne vyjednávanie, zamestnanosť v cestnej doprave s dôrazom na vodičov.
V rámci legislatívnych úloh, okrem iného prítomní prerokovali prípravu nového zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý bude riešiť všetky druhy osobnej dopravy okrem leteckej a taxislužby, s dôrazom na otázky prevádzky.

Odvetvová tripartita cestného hospodárstva prerokovala vývoj zamestnanosti a informácie o údržbe ciest I. triedy za obdobie I. -III. Q 2022, návrhy štátneho rozpočtu, s dôrazom na Kapitolu MDV SR a hlavných úloh cestného hospodárstva, legislatívne zámery cestného hospodárstva pre rok 2023.
Osobitnou časťou rokovania boli otázky sociálneho dialógu, vrátane plnenia KZVS.

Aj napriek pozitívnemu posunu riešenia otázky zamestnanosti v Slovenskej správe ciest, ako aj zabezpečovaní finančných prostriedkov pre cestné hospodárstvo (t.j. SSC a NDS, a.s.) zo strany MDV SR, sociálni partneri vyjadrili nespokojnosť so žiadosťou o riešenie. Žiadosť smeruje k doriešeniu zamestnanosti a odmeňovaniu zamestnancov SSC, dofinancovanie údržby a opravy ciest v roku 2022, zabezpečenie pokrytia finančných prostriedkov pre plnenie „Harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry“ (diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy), ktorý vychádza z Priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry v čase do roku 2028 (uznesenie vlády SR č.649/2022) a zabezpečeniu financií v Štátnom rozpočte na rok 2023.

26.10.2022│Revízna komisia IOZ

26.10.2022 rokovala v Bratislave, ktoré viedol Miloš Strážovec, predseda RK, za účasti Marty Brodzianskej, predsedníčky IOZ. Hlavnými bodmi rokovania boli Návrh rozpočtu IOZ na rok 2023 a Návrh rozpočtu IV. zjazdu IOZ, ktorý sa bude konať v roku 2023 a spracovanie a prijatie stanovísk k predloženým návrhom.

Revízna komisia konštatuje, že predložené návrhy rozpočtov sú v súlade s platnými Zásadami hospodárenia IOZ. Návrh rozpočtu IOZ na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný, vychádza zo stavu členskej základne a reálneho čerpania nákladov za 1-9.2022 a je primeraný k úlohám IOZ na rok 2023. RK IOZ odporúča Snemu IOZ návrh schváliť v predloženom znení.

Návrh rozpočtu IV. zjazdu IOZ v roku 2023 vychádza zo súčasných cien, s tým, že v prípade zmien možno hodnotu rozpočtu zmeniť podľa návrhu orgánov IOZ, konštatuje revízna komisia a odporúča Snemu IOZ schváliť v predloženom znení.

V bode rôzne na návrh predsedníčky IOZ komisia prerokovala Návrh úpravu Zásad hospodárenia IOZ, kde boli navrhnuté zmeny stravných limitov článok 16, článok 17 a článok 20 a to z dôvodu rastúcich cien a platné limity neboli viac rokov upravované. RK IOZ odporúča Snemu IOZ schváliť predložený návrh.

26.-27.10.2022│Predsedníctvo IOZ

Vo Svite po vedením Marty Brodzianskej, predsedníčky rokovalo 25. rokovanie Predsedníctva IOZ.
Hlavnými obsahovými bodmi boli, ktoré schválilo a to:

  • Správa o stave členskej základne IOZ k 30. 9. 2022
  • Zámery a postup kolektívneho vyjednávania KZVS a PKZ v pôsobnosti IOZ na rok 2023, kde dôraz je kladený na vyjednávanie rastu miezd, zachovanie zamestnanosti, oblasť BOZP, s cieľom uzatvoriť PKZ u všetkých zamestnávateľov, kde pôsobí ZO IOZ, s odporúčaním jej uzatvorenia na viac rokov.
  • Vyhodnotenie vzdelávania členov orgánov IOZ a ZO IOZ (október 2022) a Vyhodnotenie 10. Seminára mladých odborárov IOZ, kde ocenilo prístup organizátorov, lektorky JUDr. Zdeňky Dvoranovej na vzdelávaní a vyslovilo poďakovanie ZO IOZ a vedeniu SlovTan Contract Tannery s.r.o. za spoluprácu pri príprave seminára mladých odborárov.
    V rámci bloku príprava zjazdu IOZ a hospodárenie prerokovalo a odporučilo Snemu IOZ schváliť Návrh na zvolanie IV. zjazdu IOZ do Bratislavy na 14. -15.12.-2023, Návrh Volebného poriadku IOZ pre IV. volebné obdobie, Návrh rozpočtu IOZ na rok 2023, Návrh rozpočtu IOZ IV. zjazdu IOZ a Návrh na úpravu yZásad hospodárenia IOZ s účinnosťou , vrátane stanovísk RK IOZ.
    Predsedníctvo v rámci pravidelných bodov rokovaní a ďalších otázok zväzu a základných organizácií prerokovalo a:
  • schválilo zmeny v zozname základných organizácií, poskytnutie sociálnej pomoci ZO IOZ pri Správe a údržbe ciest TTSK, oblasť Trnava, Návrh nominácie titulárneho člena a zástupcu Európskej zamestnaneckej rady skupiny VINCI zo Základnej organizácie IOZ pri Eurovia SK, a.s. Košice
  • vyjadrilo súhlas so zaregistrovaním IOZ ako prijímateľa 2%-nej dane z príjmu pre rok 2023
  • zobralo na vedomie Informáciu o účasti členov IOZ na demonštrácii Proti chudobe dňa 8.10.2022, organizovanej KOZ SR a odborovými zväzmi, Informácie z rokovaní odvetvových tripartít IOZ, orgánov KOZ SR, JMF, HSR, Stanovisko KOZ SR a IOZ k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 a Návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023, prednesenom na rokovaní HSR dňa 12.10.2022. Stanovisko bolo prednesené s pripomienkami a požiadavkami s dôrazom na zabezpečenie kompenzácií v dôsledku inflácie, rastu cien energií a tieto boli adresné, navýšenia finančných prostriedkov zodpovedajúcich potrebe napr. pre Slovenskú správu ciest a Dopravný úrad platy a odvody a zvýšenie limitov zamestnancov, pre SSC zvýšenie a dofinancovanie bežnej opravy a údržby ciest I. triedy, v oblasti civilného letectva na zabezpečenie poskytovania služieb s odbavovaním letov oslobodených od odplát, na bezpečnú ochranu letísk a výkon záchranných služieb.