IV. Snem IOZ

4. snem Integrovaného odborového zväzu
Dňa 25. novembra 2010 rokoval v Bratislave riadny Snem IOZ. Ťažiskom rokovania bol postoj odborov v súvislosti s opatreniami súčasnej vlády SR, ktoré si kladú za cieľ spochybniť terajšiu podobu Zákonníka práce a znížiť jeho význam v sociálnom partnerstve, znevýhodniť postavenie zamestnancov na trhu práce a oklieštiť odborárske práva, ktoré sú výsledkom dlhoročného legitímneho úsilia odborov zaujať prirodzené postavenie v spoločnosti na čele v obhajovaní dôstojného života zamestnancov a ich rodín. Zámery vlády a zamestnávateľov radikálne zmeniť terajšiu pracovnoprávnu legislatívu nabádajú k bdelosti a preto sa aj IOZ a jeho členovia pripájajú ku kampani KOZ SR, ktorej cieľom je zabrániť presadiť záujmy nepriateľské voči zamestnancom a odborárom. V tejto súvislosti Snem IOZ prijal Vyhlásenie, ktoré toto úsilie podporuje.

UZNESENIE 4. SNEMU IOZ

VYHLÁSENIE
Členovia Integrovaného odborového zväzu so znepokojením vnímajú úsilie časti zamestnávateľov, ktorí sú reprezentovaní RÚZ a AZZZ SR, ako aj novej vlády SR narušiť právne garantované základné pracovné, sociálne a iné istoty zamestnancov a ich rodín.
V predchádzajúcom volebnom období boli v legitímnom a korektnom sociálnom dialógu na najvyššej úrovni dosiahnuté štandardy, ktoré dlhodobo zabezpečili sociálny zmier a viac – menej vniesli do partnerských sociálnych vzťahov stabilitu a dôveru. V súčasnom období je badateľné otvorené a nekompromisné úsilie dvoch, z troch strán sociálneho dialógu, o narušenie rovnováhy. Deklarovaná snaha o likvidáciu vydobytého postavenia odborov v spoločnosti, o oklieštenie fungujúceho tripartitného systému a zavedenie nových, deštrukčných prvkov do tohto systému, nás núti k najvyššej pohotovosti.

My, členovia Integrovaného odborového zväzu, reprezentovaní volenými zástupcami, ktorí tvoria najvyšší orgán – Snem IOZ
• nesúhlasíme s takou novelou Zákonníka práce, ktorá zníži súčasné práva zamestnancov a odborárov,
• nesúhlasíme s vytesňovaním zamestnanca do role poddaného u zamestnávateľa,
• vyjadrujeme plnú podporu našim zástupcom v HSR a expertnej skupine pre obhajovanie našich požiadaviek v ZP,
• podporujeme všetky aktivity z úrovne KOZ SR, ktoré sú orientované na zachovanie súčasného stavu v ochrane práv zamestnancov a odborárov,
• sme pripravení v prípade bezprecedentného útoku na naše práva v ZP, ale aj nadväzujúcej legislatívnej oblasti, využiť všetky legitímne formy odborárskeho boja, ktoré sú úplne samozrejmé v krajinách EÚ na našu ochranu pred sociálnym terorom.

V Bratislave 25. novembra 2010 Snem IOZ