KZVS pre verejnú a štátnu službu na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 a dodatky na rok 2022 podpísané

13.7.2022 boli na Úrade vlády SR podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) pre štátnu a verejnú službu na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 a zároveň dodatky ku KZVS na rok 2022.

Dodatky ku KZVS na rok 2022 zabezpečujú zamestnancom verejnej služby a štátnym zamestnancom vyplatenie odmeny vo výške 500 euro, ktorá bude štátnym zamestnancom vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022 a verejným zamestnancom vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31.12.2022.

Na základe KZVS sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýši od 1.1.2023 o 7 % a od 1.9.2023 o ďalších 10 %. Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zvýšia od 1.1.2023 o 10 % a od 1.9.2023 o ďalších 12 %. Platové tarify štátnych zamestnancov sa zvýšia od 1.1.2023 o 7 % a od 1.9.2023 sa zvýšia o ďalších 10 %.


Súčasťou kolektívnych zmlúv sú aj sociálne benefity, a to:

  1. Skrátenie pracovného času pre verejných zamestnancov oproti Zákonníku práce v rozsahu 2,5 hodiny týždenne, t. j. pracovný čas zamestnanca je 37,5 hodiny týždenne; pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke je 36 a 1/4 hodiny týždenne a pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke je 35 hodín týždenne. Pri štátnych zamestnancoch je v rovnakom rozsahu skrátený týždenný služobný čas, t. j. 37,5 hodiny, 36 a 1/4 hodiny a 35 hodín.
  2. Výmera dovolenky o týždeň viac oproti zákonu pri verejných aj štátnych zamestnancoch, t. j. základná výmera 5 týždňov, dovolenka 6 týždňov zamestnancovi a štátnemu zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnancovi/štátnemu zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa a dovolenka 9 týždňov pre verejných zamestnancov uvedených v § 103 ods. 3 Zákonníka práce.
  3. Odstupné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona pre verejných aj štátnych zamestnancov.
  4. Odchodné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona pre verejných aj štátnych zamestnancov.
  5. Výška príspevku zamestnávateľa/služobného úradu na doplnkové dôchodkové sporenie je najmenej 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov/štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.
  6. Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom/štátnym zamestnancom na výplatu za kalendárny rok (1% povinný prídel a 0,05 % ďalší prídel).

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu aj verejnú službu na obdobie od 1.1.2023 do 31.8.2024 spolu s dodatkami pre rok 2022 nájdete v sekcii KZVS.