Nároky zamestnancov pred teplom

Za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zodpovedá zamestnávateľ, ktorý je povinný zabezpečiť vhodné pracovné podmienky na ochranu zdravia zamestnancov, a to aj v letných horúčavách.

Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť v letnom období pre svojich zamestnancov pitný režim – nápoje v primeranom množstve a teplote. Primerané množstvo znamená toľko tekutín, koľko zamestnanec počas pracovného času vypije.

     Okrem pitného režimu má zamestnávateľ v čase horúčav zabezpečiť dostatočný prívod čerstvého vzduchu so zreteľom na používané pracovné postupy a fyzickú záťaž zamestnancov, napr. vetraním (ventilátormi, vzduchotechnikou či klimatizáciou) spôsobom, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu spôsobujúcemu tepelnú nepohodu,  ďalej by mal zamestnávateľ zabezpečiť tienenie proti zabráneniu prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky (žalúziami, roletami), úpravu pracovného času, napríklad posunutím začiatku na skoršie ranné hodiny, zaraďovanie prestávok na osvieženie a oddych (použitím sprchy na pracovisku, občasným pohybom v chladnejšej miestnosti), vhodné pracovné odevy (jednovrstvové, podľa možnosti svetlej farby a z prírodných materiálov), zníženie intenzity pracovných výkonov najmä pri fyzicky náročnej práci alebo pri prácach s vysokými požiadavkami na sústredenosť a duševné vypätie (vyhnúť sa práci cez obed), prípadne skrátenie pracovného času.

Úprava režimu práce pri zvýšených teplotách je vecou dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (vnútorným predpisom), v snahe posunúť hranicu teploty, od ktorej by bol poskytovaný pitný režim a ďalšie ochranné opatrenia na menej ako 30°C.

 V zmysle Nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z. z.  sú stanovené smerné hodnoty teplôt pri dlhodobej záťaži teplom (práca vykonávaná viac ako 4 hodiny v daných podmienkach). V tom zmysle sú stanovené preventívne a ochranné opatrenia. Hraničnou teplotou pre teplé obdobie je  +30 C.

Čím je práca fyzicky náročnejšia, tým nižšia teplota by na pracovisku mala byť. Pri sedavom zamestnaní, môže byť v lete na pracovisku najvyššia teplota 28 stupňov. Zamestnanci, ktorí používajú pri práci rôzne pracovné nástroje, napr. kladivo, môžu pracovať pri maximálnej teplote 24 stupňov. Je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť, aby teploty na pracovisku zodpovedali teplotám, ktoré uvádza vyhláška. Môže tak urobiť úpravou pracovného času, stavebným riešením budovy alebo inštaláciou klimatizácie.

 Zamestnávateľ má zabezpečiť pre svojich zamestnancov na pracovisku optimálne mikroklimatické podmienky, ktoré majú byť v prvom rade vytvorené stavebným riešením budovy a prípadne aj technickým zariadením.

Na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú dlhodobú prácu a nie je možné zabezpečiť optimálne mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ zabezpečí aspoň prípustné podmienky, s výnimkou pracoviska vyžadujúceho osobitné tepelné podmienky alebo pracoviska, na ktorom nemožno technickými prostriedkami odstrániť záťaž teplom alebo chladom z technologických procesov, a s výnimkou mimoriadne teplých dní. Mimoriadne teplý deň je vtedy, keď teplota vzduchu v tieni prekročí 30 stupňov C.

Optimálne a prípustné mikroklimatické podmienky sú stanovené odlišne pre teplé a chladné obdobie roka a líšia sa aj podľa kategorizácie práce podľa celkového energetického výdaja zamestnanca pri práci, ktorú zamestnanec vykonáva.

V teplom období roka majú byť dodržané nasledovné podmienky pre jednotlivé nižšie uvedené triedy práce:

Trieda práce 1 a:

je bežnou administratívnou prácou, jedná sa o prácu posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou ako je písanie na počítači, triedenie drobných predmetov a pod.

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 23 -27°C, prípustná 20 – 28°C.

Trieda práce 1 b
zahŕňa najmä riadenie osobného motorového vozidla, práca postojačky občas spojená s pomalou chôdzou po rovnej podlahe s prenášaním ľahkých bremien (predavači, montéri, opracovanie malých dielov a pod.).

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 22 – 25°C, prípustná 19-27°C.

Trieda práce 1 c
je práca posediačky so stálym zapojením oboch rúk, ramien a nôh (práce v potravinárskej výrobe, práca mechanikov, strojové opracovanie a montáž stredne ťažkých dielcov) ako aj práca postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg (práca predavačov pri veľkej frekvencii zákazníkov a pod.).

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 20-24°C, prípustná 17-26°C.

Trieda práce 2
je stála práca rukami a ramenami, práca ramenom a nohou, práca ramenami a trupom (práca s pneumatickým kladivom, montáž vozidiel, manipulácia so stredne ťažkými bremenami do 15 kg spojená s občasným prenášaním, práca v stavebníctve – omietanie a pod., záhradnícka práca, ručné upratovanie veľkých plôch, čistenie okien), chôdza rýchlosťou 3,5 až 5,5 km/h.

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 17-21°C, prípustná 12-25°C.

Trieda práce 3
zahŕňa intenzívnu prácu ramenami a trupom (manipulácia s ťažkými bremenami do 25 kg, práca s lopatou, práca s motorovou pílou, ručné kosenie, kopanie), tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom, kladenie betónových tvárnic, chôdza rýchlosťou 5,5 až 7,0 km/h.

Optimálna ani prípustná teplota sa v tejto kategórii nestanovuje.

Trieda práce 4
je veľmi intenzívna činnosť v rýchlom až maximálnom tempe (práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg, chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku), rýchla chôdza viac ako 7,0 km/h, beh.

Optimálna ani prípustná teplota sa v tejto kategórii nestanovuje.

            Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť pre zamestnancov optimálne mikroklimatické podmienky.

Ak optimálne podmienky nemožno zabezpečiť a zamestnanci pracujú viac ako 4 hodiny počas pracovnej zmeny, zamestnávateľ zabezpečí prípustné mikroklimatické podmienky. Ani toto však neplatí bez výnimky.

Zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať prípustné mikroklimatické podmienky na pracovisku vyžadujúcom osobitné tepelné podmienky alebo na pracovisku, na ktorom nemožno technickými prostriedkami odstrániť záťaž teplom z technologických procesov a v prípade mimoriadne teplých dní, t. j. dní, kedy je vonkajšia teploty nad 30°C.

V takom prípade musí zamestnávateľ primerane upraviť čas práce, t. j. napr. pracovný deň skrátiť alebo rozdeliť do viacerých častí. 

 

Spracovala: Iveta Kucová, ZIBP IOZ

Zdroj: Nariadenie vlády SR č. 544/2007 Z. z., www.uvzsr.sk