ODBORÁRI DOPRAVNÉHO PODNIKU MESTA KOŠICE UKONČILI OSTRÝ ŠTRAJK, ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ TRVÁ

Košice, 15. február 2023

Vyhlásenie

Dňa 14. februára 2023 vstúpili zamestnanci Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť do Ostrého časovo neobmedzeného štrajku. Dôvody vyhlásenia tohto štrajku boli jasne deklarované už 1O. januára 2023, kedy bola Základnými odborovými organizáciami pri Dopravnom podniku mesta Košice, akciová spoločnosť vyhlásená Štrajková pohotovosť v zmysle Ústavy SR.

Štrajku zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť sa zúčastnilo viac ako 98 % zamestnancov – vodičov mestskej hromadnej dopravy, obslužného personálu a technicko-hospodárskych pracovníkov. Boli vypravené iba autobusové spoje pre zabezpečenie prepravy cestujúcich do košických nemocníc, žiakov do Spojenej školy na Opátskom a RA spoje do spoločnosti U.S. STEEL.

Počas konania ostrého štrajku sa uskutočnilo rokovanie vedenia akciovej spoločnosti so zástupcami akcionára – mesto Košice, s poslancami mestského zastupiteľstva, s členmi Dozornej rady pri akciovej spoločnosti a tohto stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia zamestnancov – členovia štrajkového výboru pri Základných odborových organizáciách pri Dopravnom podniku mesta Košice, akciová spoločnosť.

Výsledkom tohto rokovania bolo vydané Vyhlásenie, v ktorom prítomní poslanci mestského zastupiteľstva Košice garantovali, že východisková suma v rozpočtovej položke pre pokrytie prevádzkových nákladov pre Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť bude pre rok 2023 minimálne 30 mil. EUR, že optimalizovaný grafikon a linkové vedenie vypracované do 03/23 budú prepočítané, na základe nich bude následne aktualizovaný finančný plán pre rok 2023 a aktualizovaný s účinnosťou od 04/23 svojim podpisom garantujú aj dofinancovanie finančného krytia podľa skutočnosti 2023.

Po tomto stretnutí sa uskutočnilo rokovanie medzi vedením akciovej spoločnosti – členovia predstavenstva Ing. Vladimír Padyšák, generálny riaditeľ akciovej spoločnosti a Ing. Roman Danko, riaditeľ riadenia dopravy akciovej spoločnosti a zástupcami zamestnancov a členmi štrajkového výboru – Ivan Horváth, predseda Základnej organizácie Vodičov Mestskej hromadnej dopravy a Andrea Vindišová, predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu, obe pri Dopravnom podniku mesta Košice, akciová spoločnosť.

Výsledkom tohto rokovania je Dohoda, ktorá pojednáva o ďalších krokoch, ktoré sa už uskutočnia na pôde akciovej spoločnosti v rámci kolektívneho vyjednávania oboch zúčastnených strán.

Štrajková pohotovosť vyhlásená 1O. januára 2023 v zmysle Ústavy SR naďalej trvá, ostrý štrajk je prerušený. K úplnému ukončeniu štrajkovej pohotovosti dôjde iba na základe prijatých a podpísaných opatrení, ktorými budú naplnené požiadavky – dôvody vyhlásenej štrajkovej pohotovosti.

Záverom sa ešte raz ospravedlňujeme obyvateľom mesta Košice a celej cestujúcej verejnosti za spôsobené ťažkosti, ale toto je a vždy aj bude jediný spôsob ako upozorniť, že doprava v meste sa bez peňazí robiť nedá.

Je na mieste poďakovať všetkým zamestnanom Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť za ich odvahu, súdržnosť a nasadenie, ktorým dokázali, že zamestnanci držia spolu. Dopravný podnik mesta Košice, ako najstarší dopravný podnik na Slovensku tu je a vždy aj bude a vždy budú jeho zamestnanci za svoje práva bojovať spoločne.

Ivan Horváth, predseda ZO VMHD │ Andrea Vindišová, predseda ZO IOZ

GALÉRIA

FOTKY: TASR

Odkazy na niektoré informačné médiá:


PREDCHÁDZAJÚCE INFORMÁCIE O DIANÍ V DPMK

Košice, 12. február 2023

Vyhlásenie

Dňa 1O. januára 2023 bola Základnými odborovými organizáciami pri Dopravnom podniku mesta Košice, akciová spoločnosť vyhlásená Štrajková pohotovosť v zmysle Ústavy SR.

Dňa 17. januára 2023 sa uskutočnilo verejné zhromaždenie zamestnancov akciovej spoločnosti a to za účasti vedenia spoločnosti, zástupcov Dozornej rady pri akciovej spoločnosti a poslancov – zástupcov poslaneckých klubov pri Mestskom zastupiteľstve mesta Košice. Na zhromaždení boli zo strany vedenia akciovej spoločnosti prednesené Úsporné opatrenia, ktoré boli prijaté koncom roku 2022 na základe požiadavky mesta Košice.
V závere verejného zhromaždenia sa zamestnanci jednohlasne vyjadrili a zároveň aj odsúhlasili vyhlásenie ostrého štrajku, konaného v zmysle Ústavy SR.

Dňa 31. januára 2023 sa konalo spoločné mimoriadne zasadnutie oboch Výborov Základných odborových organizácií. Na tomto zasadnutí bol zvolený štrajkový výbor a prijaté uznesenie o vykonaní Ostrého časovo neobmedzeného štrajku.
Dátum vyhlásenia ostrého štrajku, kedy bude v meste Košice úplne obmedzená doprava, je stanovený na 14. februára 2023.

Vopred sa ospravedlňujeme obyvateľom mesta Košice a celej cestujúcej verejnosti za spôsobené ťažkosti, ale toto je jediný spôsob, ako upozorniť, že doprava v meste sa bez peňazí robiť nedá.

V deň konania štrajku bude vypravená linka „H”, ktorá bude zabezpečovať dopravu cestujúcich do dvoch Košických nemocníc a to do Novej nemocnice na Triede SNP a Starej nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach.

Taktiež budú vypravené autobusové spoje „RA”, a to tak, aby bol zabezpečený návoz na pracovné zmeny do spoločnosti U.S. STEEL a zároveň bude zabezpečovaná tzv. vnútro-závodová doprava v spoločnosti U.S. STEEL.

Spoje, ktoré vykonávajú rozvoz detí do školy na Opátskom, budú taktiež zabezpečené v plnom rozsahu.

Časovo neobmedzený štrajk je dobrovoľný, nie je možné nikoho nútiť na účasť na štrajku.
Do štrajku vstupujú všetci zamestnanci akciovej spoločnosti bez ohľadu na pracovné zadelenie, jedná sa o zamestnancov v údržbárskych pozíciách a technickohospodárskych pozíciách.
Títo zamestnanci sa v priebehu konania a účasti na štrajku zúčastnia aj verejného zhromaždenia zamestnancov a to na Bardejovskej ulici a Hornádskej ulici.

Ivan Horváth, predseda ZO VMHD │ Andrea Vindišová, predseda ZO IOZ


Dôvodom je neriešenie kritickej situácie v DPMK, nedostatok financií na zabezpečenie úloh, ktoré mu vyplývajú ako prevádzkovateľovi mestskej hromadnej dopravy v Košiciach, a to aj napriek prijatým a prijímaným úsporným opatreniam. Informovala o tom predsedníčka Integrovaného odborového zväzu Marta Brodzianska.

Ďalej uviedla: „Dňa 31. januára sa konalo mimoriadne zasadnutie Výborov základných organizácií pri Dopravnom podniku mesta Košice, akciová spoločnosť – Základná organizácia IOZ pri DPMK, a. s. a Základná organizácia Vodičov MHD pri DPMK, a. s. Na tomto zasadnutí bol zvolený štrajkový výbor zložený z členov jednotlivých výborov základných organizácií a jednomyseľne bolo odsúhlasené vyhlásenie ostrého neobmedzeného štrajku na niektorý deň v mesiaci február 2023″.

Nepriaznivý stav v DPMK je podľa odborárov dôsledkom dlhodobého nedoriešenia ekonomickej situácie a systému financovania mestskej hromadnej dopravy v meste zo strany mesta, zakladateľa DPMK, a.s., ako aj zodpovedajúcej zmluvy mesta s dopravným podnikom o výkonoch vo verejnom záujme, ktorá by reagovala na potreby cestujúcej verejnosti, rozvoja a skvalitňovania dopravy v Košiciach.

Marta Brodzianska dodala: „V neposlednom rade ide aj o zachovanie pracovných miest v dopravnom podniku, pracovných podmienok zamestnancov a ich spravodlivého finančného odmeňovania s ohľadom na rast inflácie, cien energií a celkových životných nákladov”.


Vyhlásenie Predsedníctva IOZ k štrajku DPMK 7.2.2023


Odkazy na niektoré informačné médiá: