ODVEĎME 2% DANE SAMI SEBE

ODVEĎME 2% DANE SAMI SEBE
Každá fyzická osoba – daňovník, ktorá zaplatila daň z príjmov fyzických osôb minimálne v sume 3,32 € za rok 2011 a nemá daňové a poistné nedoplatky, môže poukázať 2% svojej dane na verejnoprospešný účel.
Zamestnanec – požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu fyzických osôb najneskôr do 15. februára 2012.

Odkedy a dokedy môžeš poskytnúť daň?
-Od konca februára do 30. apríla 2012.

Ako poskytneš svoju daň ?
– Podpíšeš tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a súčasne priložíš Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a doručíš na daňový úrad v mieste svojho bydliska.

Kde nájdeš tlačivá ?
– U predsedu Tvojej ZO IOZ a tu

Občan, zamestnanec, odborár!

Urči vo svojom vyhlásení ako prijímateľa IOZ
Názov: Integrovaný odborový zväz
Sídlo: Vajnorská 1, 815 70 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42129869

Na čo pôjde 2 % tvojej dane ? – poskytnuté prostriedky z dane použije IOZ výlučne na:
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytnutie sociálnej pomoci,
d zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum.

Informácie a pomoc: – ak chceš poskytnúť 2 % svojej dane IOZ obráť sa na Výbor svojej základnej odborovej organizácie. V prípade nejasností, obráť sa o radu na IOZ – G. Krchňáková
02/55422764, 0917 518301.

POTREBNÉ FORMULÁRE A DOKUMENTY TU