Opatrenia v Európe

POĽSKO:
“Krízový štít” je definitívne schválený

31. marca 2020 bol v úradnom vestníku uverejnený poľský núdzový zákon “Krízový štít”. Zákon stanovuje niekoľko ekonomických a sociálnych opatrení na riešenie dôsledkov pandémie Covid-19.

Poľskému parlamentu trvalo menej ako 15 dní, než prijal rad opatrení zameraných na zníženie vplyvu pandémie korona vírusu na hospodárstvo a zamestnanosť. Dňa 18. marca vláda oznámila “urýchlené” prijatie tohto osobitného zákona, legislatívny proces však bol predĺžený konzultáciami so sociálnymi partnermi a zvážením viac ako 100 zmien Senátu (z ktorých niektoré boli veľmi kontroverzné a týkali sa volebných ustanovení).

Konečná verzia “Krízového štítu” zahŕňa 5 pilierov:

 • Ochrana zdravia
 • Zabezpečenie pracovných miest
 • Verejný investičný program
 • Podpora posilnenie finančného systému
 • Financovanie podnikov

Hlavné ustanovenia týkajúce sa spoločností a zamestnanosti sú nasledujúce:

 • Trojmesačné oslobodenie od sociálnych a daňových príspevkov pre malé a stredné podniky s menej ako 10 zamestnancami a pre samostatne zárobkovo činné osoby (marec, apríl, máj 2020).
 • Trojmesačné pozastavenie sociálnych a daňových príspevkov pre ďalšie spoločnosti, po ktorom sa môžu splatné príspevky rozložiť v čase.
 • Jednorazová finančná podpora pre osoby samostatne zárobkovo činné do výšky 2 000 PLN (437 EUR), ekvivalent 80% minimálnej mzdy v Poľsku, ak je ich príjem menší ako trojnásobok priemernej mzdy, tj. 16 PLN 101 (3 520 eur). Oprávnených bude asi 2,2 milióna samostatne zárobkovo činných osôb.
 • Pôžička špecifická pre malé a stredné podniky, pre spoločnosti s menej ako 10 zamestnancami: vo výške 5 000 PLN (1 093 eur), ktorá má byť financovaná z Fondu

práce (Fundusz Pracy). Zamestnávatelia nebudú musieť pôžičku splácať, ak počas nasledujúcich troch mesiacov upustia od prepúšťanie svojich zamestnancov. Z programu bude mať prospech až 500 000 malých a stredných podnikov.

 • Štátne spolufinancovania miezd, aby sa zabránilo prepúšťaniu pracovníkov. Štát bude dotovať mzdy až do výšky 40% priemerného mesačného platu (2 146 PLN – 469 EUR). Režim je zameraný na spoločnosti: dochádza k poklesu obratu o najmenej 15% po dobu dvoch po sebe idúcich mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, alebo k poklesu obratu o najmenej 25% za jediný mesiac (ktorý možno identifikovať bez odkazu na konkrétne kritériá) v porovnaní s rovnakým obdobím roku
 • Zvláštna výhoda pre spoločnosti, ktoré sú nútené zastaviť výrobu, pričom štát pokryje všetky platy až do výšky 50% minimálnej mzdy (1 300 PLN – 284 EUR), ako aj príspevky na sociálne zabezpečenie.
 • Uvoľnenie pracovnej doby pre spoločnosti v ťažkostiach. Spoločnosti podstupujúce zníženú aktivitu a obrat v dôsledku pandémie korona vírusu môžu znížiť pracovnú dobu svojich zamestnancov o 20% až 50% za predpokladu, že plat, ktorý zamestnanci za týchto okolností obdržia, nie je nižší ako minimálny plat (2 600 PLN – 568 EUR).
 • Výplata osobitného príspevku na starostlivosť o deti rodičom detí do 8 Pôvodne stanovená na dobu 14 dní, tento príspevok bude predĺžený, kým nebude školská dochádzka pokračovať.

Vláda spustila webovú stránku, kde sumarizuje všetky nové režimy. Táto stránka sa snaží vysvetliť a vzdelávať podnikateľov, zamestnávateľov a zamestnancov ohľadom nových opatrení.

Právne predpisy o “krízovom štíte” nadobudli účinnosť deň po zverejnení, tj. 1. apríla 2020. Ich celkové náklady sa odhadujú na 212 miliárd PLN (46,3 miliardy EUR), z čoho je 30 miliárd PLN (6,56 miliárd EUR) vyčlenených na zabezpečenie pracovných miest a 74,2 miliárd PLN (16,22 miliárd EUR) príde vo forme podpory pre podniky.


BELGICKO:
Podmienky pre dočasnú nezamestnanosť prispôsobené ekonomickému vplyvu Covid-19

Od 13. marca je do 30. júna zavedený “jednotný a zjednodušený” postup pre žiadosti o dočasnú nezamestnanosť s cieľom lepšie zachovať pracovné miesta v Belgicku počas obmedzenia podnikania, vyplývajúce zo snahy bojovať proti pandémii koronavírusu. Tieto opatrenia budú preto automaticky považované za reakciu na “vyššiu moc”. Zamestnávateľ, ktorý je nepriamo ovplyvnený dočasným nedostatkom podnikania alebo zákaziek, môže využiť rámec “dočasnej nezamestnanosti z ekonomických dôvodov”. Pracovníci, ktorí sú nútení prestať pracovať z dôvodu podozrenia na infekciu alebo musia ísť do karantény kvôli infekcii príbuzného, môžu mať tiež prístup k dočasnej nezamestnanosti. Celkovo by podľa belgickej ministerky práce Nathalie Muylle mohlo byť v tomto období zasiahnutých 800 000 až 1 milión belgických pracovníkov.

Vyššia kompenzácia a okamžitá paušálna záloha. Na základe tejto výnimočnej situácie, oznámila belgická vláda 19. marca, že kompenzácia za dočasnú nezamestnanosť – ako z ekonomických dôvodov, tak vyššej moci – bude zvýšená po dobu troch mesiacov. Zvýši zo 65% na 70% hrubej dennej mzdy, s denným príplatkom 5,63 EUR pridaným pre prípady “vyššej moci” a 2,00 eur v prípadoch “ekonomických dôvodov”. Cieľom je obmedziť stratu príjmov zamestnancov, čo privítal odborový zväz CSC, ktorý dodáva, že opatrenia tiež pomáhajú “podporovať domácu kúpnu silu”.

Okrem toho, aby sa zabránilo nadmernej čakaniu na vytvorenie nového spisu u ONEM (národný úrad práce) a teda potenciálne veľkej strate príjmov, vláda tiež navrhla okamžité vyplatenie jednorazovej sumy 1 450 eur (zodpovedajúca minimálne denné sume, prepočítané na mesačnú sumu), ktorá bude potom, čo bola žiadosť riadne spracovaná, odpočítaná od skutočnej sumy kompenzácie, ktorá bude nakoniec vyplatená.

Tieto opatrenia sa týkajú zamestnancov a THP pracovníkov. Samostatne zárobkovo činné osoby môžu požiadať fond sociálneho zabezpečenia o náhradný príjem, známy ako “preklenovacie právo”, ktorý predstavuje 1 266 EUR mesačne (1 582,46 EUR mesačne v prípade pracovníkov so závislými osobami). Okrem iných podporných opatrení sa federálna vláda už 6. marca rozhodla povoliť spoločnostiam a samostatne zárobkovo činným osobám odložiť platbu sociálneho zabezpečenia a daňových príspevkov.


FÍNSKO:
Návrh sociálnych partnerov Fínskej vláde na ochranu podnikov, zamestnanosti a obživy v hospodárskej kríze, spôsobenej koronavírusom

V dôsledku koronavírusu je fínska ekonomika v situácii, ktorá ohrozuje podnikanie, zamestnanosť a živobytie ľudí. Za týmto účelom predložila ústredná organizácia trhu práce fínskej vláde návrh potrebných opatrení na zníženie nákladov na zamestnanosť, k zlepšeniu pružnosti pracovnoprávnych predpisov a na zlepšenie sociálneho zabezpečenia pracovníkov, ktorí sa stali nezamestnanými, alebo boli prepustení.
Dňa 20. marca sa fínska vláda rozhodla predložiť tento návrh.
Dočasné zníženie príspevkov zamestnávateľov na dôchodky o 910 miliónov EUR
1. Príspevok zamestnávateľov súkromného sektora na dôchodok
Dočasne znížiť príspevok zamestnávateľov o 2,6 percentuálneho bodu. To predstavuje dočasný odklon od pravidla 50/50 pre zmeny príspevkov. Dočasná zľava bude vykonaná čo najskôr, najneskôr však do 1. júna 2020 a bude platná do 31. decembra 2020.
Pre zamestnávateľov zo súkromného sektora to znamená zníženie o 910 miliónov EUR, v prípade, že toto opatrenie vstúpi do platnosti 1. júna 2020. Na zníženie príspevku by sa použila rezerva dôchodkového systému “emu”, súvisiacemu so zárobkami, v súčasnosti okolo 7 miliárd eur. Vyrovnávanie bude doplnené dočasným zvýšením príspevku zamestnávateľa medzi rokmi 2022 a 2025, takže účinok dočasného zníženia bude plne kompenzovaný.
Odklad platby poistných príspevkov súvisiacich so zárobkami
2. Odklad platieb poistenia TyEL o tri mesiace
Podporovať zamestnávateľov v súkromnom sektore a penzijné poisťovne (rovnako ako penzijné fondy pre podnikanie a priemysel), odsúhlasením odloženia vyplácania príspevkov na dôchodok o tri mesiace.
3. Uľahčenie uvoľňovanie TyEL
Uľahčite výplaty príspevkov na dôchodkové pripoistenie prostredníctvom uvoľnenia TyEL tým, že spoločnosť Finnvera poskytne spoločnostiam kolaterál, ktorý potrebujú na refinancovanie.
4. Zadržanie zákazníckych bonusov zamestnaneckých podnikových penziou
Penzijné spoločnosti by nemali platiť bonusy zákazníkom za obdobie, počas ktorého sa zníži pravidlá ich solventnosti a zníži sa príspevky zamestnávateľov na dôchodky.
Do 31. decembra 2020 dočasne zvýšiť flexibilitu pracovného práva pre súkromný sektor
Sociálne organizácie tvrdia, že prepúšťanie a hromadné prepúšťanie sú len krajné možnosti. Prvou prioritou je hľadanie inej práce, alebo školenia. To však nie je vždy možné kvôli finančným problémom spôsobeným koronavírusom, a preto navrhujeme nasledujúce dočasné zmeny pracovného práva.
5. Skrátenie minimálnych dôb vyjednávania v zákone o spolupráci v podnikoch
Zníženie minimálnej doby vyjednávania stanovené v zákone o spolupráci v podnikoch v prípade prepúšťania zo súčasných 14 dní a 6 týždňov na 5 dní v oboch prípadoch.
6. Rozšírenie práva na prepúšťanie na pracovné zmluvy na dobu určitú
Rozšíriť právo na prepúšťanie na pracovné zmluvy na dobu určitú v rovnakom rozsahu ako na zmluvy na dobu neurčitú.
Prepustení zamestnanci musia mať právo na dávky v nezamestnanosti a právo ukončiť svoje pracovné zmluvy na dobu určitú.
Sociálne organizácie tvrdia, že prepúšťanie a hromadné prepúšťanie sú len krajné možnosti. Prvou prioritou je hľadanie inej práce, alebo školenia. To však nie je vždy možné kvôli finančným problémom spôsobeným koronavírusom, a preto navrhujeme nasledujúce dočasné zmeny pracovného práva.
7. Skrátenie výpovednej lehoty
Skrátenie 14 dennej výpovednej lehoty stanovenej v zákone o pracovných zmluvách na 5 dní.
8. Vyjasnenie možnosti prepustenia pracovníkov pred ukončením rokovaní o spolurozhodovaní
Organizácia trhu práce súhlasí s tým, že náhly a prudký pokles dopytu po výrobkoch, alebo službách podnikov, spôsobený koronavírusom, ktorý vedie k potrebe prepustiť značnú časť jeho zamestnancov, predstavuje výnimočnú situáciu podľa § 60 zákona o spolupráci v rámci podnikov. Posúdenie bude vykonané od prípadu k prípadu. Ak už neexistujú dôvody na odchýlenie sa od povinností spolupráce, musí zamestnávateľ okamžite začať rokovania o spolurozhodovaní.
9. Štát by mal prevziať povinnosť vyplatiť odmeny za výnimočných okolností
Ak je pozastavenie práce spôsobené rozhodnutím orgánu o zastavení prevádzky, nie je počas obdobia pozastavenia povinnosť platiť odmenu. To predpokladá, že strata zárobkov zamestnancov po dobu pozastavenia, ale nie dlhšie ako 14 dní, bude štátom plne kompenzovaná.
V prípadoch, kedy je na základe rozhodnutia iného orgánu zabránené pracovať, alebo je uzavretá škola, alebo škôlka dieťaťa mladšieho ako 12 rokov, aby sa zabránilo šíreniu infekčné choroby, strata príjmu zamestnancov počas trvania prekážky je plne kompenzovaná zo štátnych prostriedkov.
10. Rozšíriť právo na zrušenie skúšobnej doby
Umožniť zrušenie pracovnej zmluvy počas skúšobnej doby z finančných a výrobných dôvodov.
Súčasne stanoviť, že bude zrušená čakacia doba na dávky v nezamestnanosti alebo odpočítateľné dni, po období, kedy bude skúšobná doba zrušená.
11. Predĺženie povinnosti opätovného zamestnania
Predĺžiť povinnosť opätovného zamestnávania na 9 mesiacov, ak bol zamestnanec prepustený počas obdobia zmien pracovného práva, obsiahnutých v tejto dohode.
Zlepšiť zabezpečenie príjmov tých, ktorí sú prepustení alebo nezamestnaní, do 31. decembra 2020
12. Zlepšiť zabezpečenie v nezamestnanosti
Zrušiť odpočítateľné obdobie pre zabezpečenie v nezamestnanosti. Obdobie prepustenia sa nezapočíta do maximálnej doby zabezpečenia v nezamestnanosti.
Zmeny v zabezpečení v nezamestnanosti nadobúdajú účinnosť spätne od 16. marca 2020.
Objasniť právne predpisy o zabezpečenie v nezamestnanosti, ktoré majú zamestnancom poskytnúť nárok na denný príspevok v nezamestnanosti, a to aj v prípade dohodnutého prepúšťania.
13. Skráťte podmienku zamestnania
Pokiaľ nie je stanovené inak, je podmienkou zamestnania 13 týždňov pre zamestnanie, ktoré začalo po 1. januári 2020 a končí najneskôr 31. decembra 2020.
14. Povinnosť zamestnávateľov deklarovať prepustených zamestnancov
V prípade prepustenia 10 a viac osôb musí zamestnávateľ zaslať oznámenie o prepustení spoločnosti TE Services a platiteľovi dávky.
Oznámenie obsahuje mená pracovníkov, ktorí majú byť prepustení, a údaje, kedy prepúšťanie začína a končí. Zamestnanci uvedení v oznámení by boli považovaní za registrované nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Nezamestnané osoby žiadajú o dávku v nezamestnanosti od platcu dávky a dávka sa vypláca, ak je žiadosť v súlade s dňami prepustenie, ktoré deklaruje zamestnávateľ. Prepustené osoby sa môžu, ak si to želajú, registrovať samostatne ako nezamestnané u TE Services a majú nárok na jej služby.
15. Zaistite financovanie príspevku pri prepustení
Štát bude prispievať na financovanie príspevkov pri prepustení, po obmedzenú dobu, do konca roka 2020, financovaním časti základného príspevku súvisiaceho so zárobkom.
16. Prevádzková kapacita fondov v nezamestnanosti a rýchle vyplácanie dávok sú zaručené vo všetkých situáciách
Štát sa pripraví na podporu prevádzky fondov v nezamestnanosti sumou 20 miliónov EUR v roku 2020, podľa samostatne dohodnutých zásad.


HOLANDSKO:
Opatrenia prijaté Holandskom k riešeniu ekonomických dôsledkov COVID-19

V záujme riešenia ekonomických dôsledkov COVID-19 holandská vláda zaviedla niekoľko opatrení, ktoré od 17. marca zahŕňajú:

 1. Garančné nástroj pre úvery pre malé a stredné podniky (BMKB) už existuje a funguje – 665 miliónov EUR disponibilného rozpočtu z 765 miliónov EUR, 0,08% HDP. Ministerstvo hospodárstva a klimatickej politiky rozšírilo garancia na vyššie percento záruk, a to až do 90% úverového rizika bánk, pre malé a stredné podniky, ktoré chcú využiť pôžičku v maximálnej výške 1,5 milióna eur, ale ktoré nemajú požadovaný kolaterál. Toto opatrenie bolo nedávno rozšírené na malé a stredné podniky, ktoré sa vyrovnávajú s rizikami spojenými s rozhodnutím o dusíku (prijaté), a ďalej sa rozšíri tak, aby sa vzťahovalo na malé a stredné podniky zasiahnuté COVID-19.
 2. Vyhláška o sociálnej pomoci zameraná na samostatne zárobkovo činné osoby (BBZ, Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) bude rozšírená, čo znamená, že samostatne zárobkovo činným osobám a podnikateľom bude môcť byť poskytnutá sociálna pomoc, ak splní určité štandardy, ktoré budú uvoľnené. Táto sociálna pomoc bude zahŕňať ďalšie dávky k naplneniu štandardov obživy a / alebo pôžičku na pracovný kapitál.
 3. Zavedie nové dočasné opatrenie na pomoc podnikateľom pri vyplácaní miezd, aby sa zabránilo nezamestnanosti. Toto opatrenie nahrádza súčasnú schému znižovania pracovnej doby, ktoré nebolo navrhnuté pre zvládnutie pandémie. V novej schéme budú zamestnávatelia podporovaní rýchlejšie než predtým. Zamestnávatelia využívajúce tento systém sa musia zaviazať, že neprepustia svojich zamestnancov z ekonomických dôvodov. Zamestnávatelia, ktorí očakávajú pokles príjmov najmenej o 20%, môžu požiadať o príspevok po dobu 3 mesiacov, maximálne však o 90% celkovej sumy miezd. Zamestnanecká poisťovacia agentúra (UWV) vyplatí zálohu vopred a potom sa určí, či firma získala príliš veľkú alebo príliš malú podporu. Holandská vláda bude pracovať na podrobnostiach tohto návrhu v nadchádzajúcom období a zašle žiadosť Európskej komisii týkajúce sa pravidiel tejto štátnej pomoci. Náklady budú silne závisieť od počtu žiadostí. Ak 25% všetkých zamestnávateľov predloží žiadosť o úhradu v priemere 45% svojich mzdových nákladov, náklady sa v prvých 3 mesiacoch budú pohybovať okolo 10 miliárd EUR. Tieto náklady sa budú zvyšovať so zvyšujúcim sa počtom žiadostí.
 4. Podniky môžu požiadať o zvláštnu odklad platby dane z príjmu, dane z príjmu právnických osôb, dane z obratu, dane z energie a dane zo mzdy. Dočasne nebudú uložené žiadne pokuty za nezaplatenie daní (včas). Podniky, ktoré už predpovedajú nižšie zisky v dôsledku epidémie, môžu požiadať o zníženie dočasného vyberania a budú môcť zaplatiť nižšie počiatočné dane, aby sa predišlo problémom s likviditou. Aby sa predišlo okamžitým problémom s likviditou, nemusí byť požiadavka na “tretieho experta” zahrnutá do žiadosti okamžite (ale po dvoch týždňoch). Daňové úrady navyše dočasne znížia úrokovú sadzbu pre oživenie zo 4% na 0,01%.
 5. Bude rozšírená tzv. GO Regulácia, pomocou ktorej môžu malé a stredné podniky získať 50% záruku od vlády na ich bankové pôžičky a bankové záruky. Maximálna zaručený strop sa zvýši zo 400 miliónov EUR na 1,5 miliardy EUR a maximálna GO-facilita pre firmu sa zvýši z 50 miliónov EUR na 150 miliónov EUR. To umožní malým aj veľkým firmám ťažiť z tejto politiky.
 6. S cieľom podporiť malé firmy a začínajúce podniky s malými finančnými rezervami rozšírime “program Qredit”. Prostredníctvom tohto programu očakávame podporu približne 3 000 až 6 000 firiem, odložením platby najviac na šesť mesiacov a poskytnutím týmto podnikom zľavu na splátkach nájomného za rovnaké obdobie.
 7. Poľnohospodárske a záhradnícke malé a stredné podniky budú podporované dočasným uvoľnením záruky pracovného kapitálu, ktorá je súčasťou existujúcej vyhlášky Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Vyhláška zmierni akútne problémy s likviditou pre poľnohospodárske a záhradnícke podniky, ktoré tieto problémy zaznamenávajú v dôsledku situácie COVID. Kredit je maximálne na 2 roky.
 8. Ústredná vláda bude diskutovať s miestnymi vládami o tom, ako môžu podporovať miestnych podnikateľov v súčasných regulačných rámcoch. Za účelom podpory likvidity miestnych firiem, ústredná vláda bude diskutovať o tom, či je možné odložiť výber miestnych daní, vrátane turistických daní.
 9. Na podporu firiem, ktoré sú zasiahnuté zdravotnými opatreniami našej vlády – napríklad zatvorením reštaurácií – bude zavedená pohotovostná služba, prostredníctvom ktorej môžu tieto firmy dostávať jednorazový paušálny príspevok vo výške 4 000 eur. V súčasnej dobe sa pripravujú podmienky pre tento príspevok.

NEMECKO:
Informácie pre naše partnerské odborové zväzy v iných krajinách o súčasnej hospodárskej a sociálnej politike Nemecka, v reakcii na COVID-19 krízu

Zlepšenie kompenzácie za skrátenú pracovnú dobu (Kurzarbeit).

Spoločnosť / podnik v Nemecku má nárok na finančnú podporu na výplaty pre zamestnancov, majúce skrátenú pracovnú dobu (ďalej len “príspevok za skrátenú prácu”), len ak je ich zamestnanie predmetom príspevkov sociálneho zabezpečenia. Zákonný príspevok sa rovná 60% čistej mzdy (alebo 67% pre zamestnancov s deťmi). V mnohých firmách, ktoré majú kolektívnu zmluvu s IG Metall, existujú podnikové dohody, ktoré stanovujú, že zamestnávateľ vyplatí aj zamestnancom dodatočné platby za skrátenú prácu. V niektorých prípadoch tento príspevok zvyšuje platby až na 100% bežnej mzdy.

Nemecký federálny parlament aj federálna rada 13. marca 2020 jednomyseľne rozhodli o nových pravidlách príspevku na skrátenú pracovnú dobu. Cieľom je uľahčiť prístup ku skrátenej práci, ak spoločnosť trpí masívnymi prekážkami v zásobovaní, alebo musia byť úrady uzavreté. Tieto nariadenia nadobudnú platnosť retrospektívne od 1. marca 2020 a príspevky budú vyplatené takisto retrospektívne. To znamená, že spoločnosti sa už môžu uchádzať o zlepšenú skrátenú prácu.

K realizácii tohto druhu zaistenia práce sú uľahčené požiadavky na poberanie príspevku za skrátenú prácu:

 • Postačí, keď 10 percent zamestnancov spoločnosti utrpí stratu práce, aby sa spoločnosť mohla uchádzať o skrátenú prácu. Skôr musela byť zasiahnutá aspoň tretina zamestnancov.
 • Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie sú za skrátenú prácu plne hradené Federálne agentúrou práce.
 • Tiež dočasní agentúrni pracovníci môžu žiadať o príspevok za skrátenú prácu.
 • V spoločnostiach, kde sa používajú dohody o výkyvoch pracovného času, nie sú vytvárané záporné účty pracovnej doby.

Kolektívna zmluva v kovospracujúcom a elektrotechnickom priemysle v roku 2020

Vzhľadom ku “koronakríze” bolo v nemeckom kovopriemysle a elektrotechnickom priemysle pozastavené pravidelné kolektívne vyjednávanie. Namiesto toho IG Metall a zamestnávatelia dohodli v tomto odvetví kolektívne zmluvy s ohľadom na výnimočnú situáciu:

 • Mimoriadne ročné platby (prázdninové a vianočné bonusy) môžu vyplácať mesačne, a tak zvýšiť vymeriavací základ pre príspevok za skrátenú prácu.
 • V podnikoch bude zriadený fond solidarity, do ktorého zamestnávateľ zaplatí 350 eur za každého zamestnanca na plný úväzok. Na základe dohody na úrovni spoločnosti môžu byť peniaze vyplatené z tohto fondu zamestnancom, ktorí sú obzvlášť postihnutí skrátenou prácou. Tým sa zmiernia prípady sociálnych dôsledkov spôsobených skrátenou prácou. Ak sa tieto prostriedky v závode nepoužijú, môžu byť zamestnancom vyplatené jednorazovo a to 1. decembra 2020.
 • Obe tieto opatrenia – prerozdelenie ročných bonusov a Fond solidarity – pomáhajú zabezpečiť čistú mzdu zamestnancov na úrovni približne 80 percent.
 • Pre rodičov, ktorí sa stretávajú s problémami pri starostlivosti o svoje deti v dôsledku uzavretia škôl a zariadení starostlivosti o deti, sa možnosť vziať si osem dní voľna namiesto dodatočnej tarifnej platby (predchádzajúce dojednanie KZVS) rozširuje na rodičov všetkých detí do veku 12 rokov.
 • Okrem toho si môžu zamestnanci v roku 2020 vziať až päť dní voľno, ktoré sa nezapočítava do ich ročnej dovolenky, starať sa o deti do piatich rokov a naďalej dostávať svoju mzdu.
 • Kolektívne zmluvy vstupujú do platnosti okamžite a nie je možné ich ukončiť skôr ako 31. decembra 2020.

Udržať fungovanie podnikových rád

V Nemecku zákon o podnikových radách stanovuje, že môžu prijímať svoje rozhodnutia / uznesenia len na fyzických zasadnutiach tvárou v tvár. Ostatné postupy hlasovania (uznesenie prijímané obežníkom / poštou, na videokonferencie atď.) nie sú právne záväzné. Dňa 23. marca 2020 nemecký spolkový minister práce a sociálnych vecí Hubertus Heil zverejnil vyhlásenie ministrov, aby zabezpečil funkčnosť podnikových rád. V tejto výnimočnej situácii sa môžu schôdze, ktoré prijímajú uznesenia, konať tiež ako telekonferencie, alebo videokonferencie. Musí byť zabezpečená a zdokumentovaná dôvernosť a účasť. Rovnaké pravidlá platia aj pre uznesenie všeobecných a skupinových podnikových rád, európskych zamestnaneckých rád a zamestnaneckých rád SE podľa nemeckého práva.

Všeobecne sa súčasná výnimočná situácia nesmie využívať k obchádzaniu práv odborových zväzov, podnikových rád alebo zamestnancov, ani na zabránenie účasti. Činnosť týchto orgánov by mala byť zachovaná, najmä v ťažkých časoch.

Vybrané ďalšie opatrenia na trhu práce a sociálnej politiky, prijaté nemeckou vládou

 • Dávky sociálneho zabezpečenia budú rýchlo a nebyrokraticky dostupné.
 • Rýchle prispôsobenie dávok na dieťa v novej krízovej situácii.
 • Zamestnanci na skrátenú prácu môžu vykonávať činnosti v oblastiach dôležitých pre všeobecné blaho, bez toho, aby stratili svoje príspevky za skrátenú prácu.
 • Poskytovatelia sociálnych služieb a opatrovateľských zariadení v Nemecku dostanú finančnú podporu.
 • Regulácia kompenzácií na zmiernenie ušlého zárobku, ktorý utrpeli pracujúci rodičia / zákonní zástupcovia detí do 12 rokov, pokiaľ sa musia o svoje deti starať kvôli uzavretiu škôl, alebo zariadení starostlivosti o deti, a preto nemôžu pokračovať v práci. Rodičia, ktorí sa stará o deti dostanú podporu rovnajúcu sa 67% ich poslednej čistej mzdy po dobu až šiestich týždňov.
 • Zvýši sa ochrana nájomníkov. Prenajímatelia nebudú môcť doručovať oznámenia o výpovedi nájomcom, ktorí sú v omeškaní s platbami nájomného za obdobie medzi 1. aprílom 2020 a 30. júnom 2020. To isté platí pre poskytovanie základných služieb, ako sú elektrina a telekomunikácie.

Vybrané hospodársko-politické opatrenia nemeckej vlády

 • Spoločnosti budú mať ľahší prístup k nízko úrokovým pôžičkám od štátnej banky KfW. Úverová dostupnosť nie je obmedzená. Podmienky pre KfW pôžičky pre podnikateľov budú uvoľnené a KfW preberá až 90% rizika zlyhania, aby povzbudila banky poskytujúce pôžičky. Záruky KfW boli zvýšené na 822 miliárd EUR.
 • Zriaďuje sa fond hospodárskej stabilizácie s objemom až 600 miliárd eur. Z toho bude 100 miliárd EUR použilo na zabezpečenie podnikových dlhov poskytnutím štátnych záruk a priameho podielu v spoločnostiach a na uľahčenie refinancovanie kapitálového trhu.
 • Okamžité opatrenia pomoci pre mikropodniky a individuálnych podnikateľov budú činiť až 50 miliárd EUR a budú zahŕňať jednorazové platby spoločnostiam a jednotlivým podnikateľom až do 9 000 EUR po dobu troch mesiacov pre firmy s až piatimi zamestnancami a až 15 000 EUR po dobu troch mesiacov pre firmy do 10 zamestnancov.
 • Dočasné pozastavenie povinnosti zasiahnutých firiem podať insolvenciu. Donucovacie opatrenia vyvolané neplatením daní sa nebudú uplatňovať až do konca roka.

RAKÚSKO:
Situácia v Rakúsku podľa PRO-GE z 27.3.2020

V súčasnej dobe sme v Rakúsku svedkami nárastu počtu nezamestnaných, od 15. marca, kedy boli zavedené obmedzenia v dôsledku COVID 19 je to nárast o ďalších 163.000. Vzhľadom k tomu, že pred korona krízou už bolo 400 000 nezamestnaných, máme v súčasnosti rekordne vysokú nezamestnanosť, je to až pol milióna ľudí. K tomu musíme prirátať tých, ktorí pracujú na skrátený pracovný čas (100 000 v 20 000 podnikoch), to sú znepokojujúce fakty.

Odborové zväzy apelujú na zamestnávateľov, aby využili atraktívny špeciálny program Korona – skráteného pracovného času, ale toto opatrenie niekedy zlyháva, pretože spoločnosti uprednostňujú ukončenie pred pokračovaním vo výrobe. Príkladom je výrobca dosiek plošných spojov AT & S v Štajersku s celkovým počtom 10 000 zamestnancov s plnou prevádzkou vo svojich dvoch závodoch v Rakúsku a v Číne, Kórei a Indii. Iní zamestnávatelia menia svoju výrobu a vyrábajú to, čo je v súčasnej dobe žiaduce – príkladom je spoločnosť Proionic, výrobca iónových kvapalín, ktorá teraz začína vyrábať dezinfekčné kvapaliny. V textilnom priemysle začne Wolford a dve ďalšie spoločnosti vyrábať ochranné masky.

Nejasná je situácia v stavebníctve, niektoré spoločnosti zastavili práce na staveniskách, iné pokračujú, hoci odbory stavebných robotníkov sa stavia proti tomu, aby ich udržiavali otvorené s ohľadom na súčasnú situáciu. Hospodárska situácia je samozrejme znepokojujúca, v najlepšom prípade (keď opatrenia a obmedzenia budú zrušené začiatkom mája) odhadujú ekonomickí experti, že prepad ekonomiky bude najmenej 2-2,5%. V najhoršom prípade 5%, čo je samozrejme dramatickejšie než počas svetovej hospodárskej krízy v roku 2009.


VEĽKÁ BRITÁNIA:
Spojené kráľovstvo: Odbory vítajú štátny plán na vyplatenie až 80% miezd pracovníkov, ktorí nemôžu pracovať počas pandémie koronavírusu.

Kancelár Rishi Sunak oznámil plán opatrení, pomocou ktorých smerujú štátne peniaze miliónom britských pracovníkov, aby sa zabránilo pandémii COVID-19  spôsobiť hospodársky kolaps. Odborový zväz Unite the union opatrenia uvítal ako “historické, odvážne a veľmi nevyhnutné”.

Unite tiež zverejnil podrobné odpovede na otázky pracovníkov v týchto časoch krízy a podrobné odporúčania a pokyny k otázkam súvisiacim s COVID-19, vrátane podporných opatrení poskytovaných zo strany odborov.

Uprostred prebiehajúcej celosvetovej pandémie a po svojom rozhodnutí uzavrieť väčšinu nepodstatných obchodov vláda Spojeného kráľovstva predstavila 20. marca bezprecedentný plán na podporu pracovných miest v krajine tým, že pokryje veľkú časť mzdových nákladov spoločností. Tento plán, doteraz nevídaných rozmerov, bol vítaný zamestnávateľmi a odbormi.

Nová schéma “zachovanie pracovných miest počas koronavírusu” umožní spoločnostiam, ktoré sú nútené dočasne ukončiť činnosť v dôsledku koronavírusu, kontaktovať HMRC, vládne oddelenie Spojeného kráľovstva, ktoré sa zaoberá vyberaním daní, a požiadať ho, aby pokrylo veľkú časť miezd pracovníkov, ktorí počas pandémie nemôžu pracovať. Všetky spoločnosti budú mať právo na prístup do systému a vláda sa zaviazala vyplatiť až 80% miezd, až do výšky 2 500 GBP (2 700 eur) na pracovníka mesačne. Hoci bolo toto oznámenie uverejnené 20. marca, bude platiť spätne od 1. marca; bude trvať minimálne tri mesiace a v prípade potreby bude predĺžené. “Viem, že ľudia majú strach zo straty zamestnania, z toho, že nemôžu platiť nájom alebo hypotéku, z toho, že nemajú dosť prostriedkov na jedlo a účty … všetkým, ktorí sú práve teraz doma, a obávajú sa o ďalšie dni, hovorím toto: Nebudete tomu čeliť sami, “povedal kancelár Spojeného kráľovstva Rishi Sunak.” Budeme vyplácať granty na podporu pracovných miest tak dlho, ako to bude potrebné. Rozpočet nebude nijako obmedzený. Prvé granty budú vyplatené do 1. apríla, “dodal.

DPH odložená. Aby sa znížilo zaťaženie podnikov, vláda tiež oznámila, že platba DPH bude odložená o tri mesiace. Medzitým platby dane z príjmu pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú splatnosť v júli 2020, boli odložené na január 2021. V tomto bezprecedentnom pláne budú tiež vyplácané dávky, známe ako univerzálny kredit, zvýšené o 20 GBP (21,65 EUR) týždenne po dobu jedného roka. Výplatu týchto dávok si môžu nárokovať aj pracovníci v oblasti gig ekonomiky v prípade choroby alebo nutnosti sa izolovať, čo znamená, že môžu dostávať až 1 040 GBP (1 125 eur) mesačne. Tento súbor opatrení prichádza po finančnej podpore oznámennej vládou v posledných týždňoch, keď štát garantoval pôžičky v celkovom súčte 330 miliárd GBP (363 miliárd eur) a vykonal núdzovú zmenu zákona o zamestnanosti vo Veľkej Británii na začiatku mesiaca, podľa ktorého sa nemocenský vypláca od prvého dňa neprítomnosti, nie od štvrtého dňa.

Opatrenia požadované odbormi a zamestnávateľmi. “Je to prelom,” povedala Frances O’Grady, generálna tajomníčka britskej odborovej konfederácie (TUC). “Zamestnávatelia si teraz môžu byť istí, že dokážu platiť svoje mzdové účty. Musia okamžite uistiť zamestnancov, že ich pracovné miesta sú zabezpečené, “dodala v príspevku na Twitteri. Konfederácia britského priemyslu, Britská obchodná organizácia, tiež uvítala toto úsilie a uviedla: “Toto je významný balíček opatrení pre podnikanie, ľudí a pracovné miesta.” Carolyn Fairbairn, generálna riaditeľka CBI, uviedla: “Dnešok je začiatkom britského ekonomického boja – neporovnateľné spoločné úsilie podnikov a vlády pomôcť našej krajine vymaniť sa z tejto krízy s minimálnymi možnými škodami. “Jediné obavy sa týkajú možného oneskorenia platieb, ktoré by podľa pozorovateľov mohlo byť dlhšie, než bolo plánované, pričom celosvetová situácia je stále chaotickejšou vďaka Covid-19, ktorý tento chaos spôsobuje.