Oznámenie o reprezentatívnej KZVS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uverejnilo v Zbierke zákonov č. 255/2020 Z. z. oznámenie o reprezentatívnosti KZVS a jej dodatkov:
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012-2021 uzatvorená medzi Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska zastupujúcim zamestnávateľov v stavebníctve a Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov v stavebníctve dňa 29. februára 2012 s účinnosťou od 1. marca 2012 do 31. decembra 2021 v znení Dodatku č. 1 z 19. februára 2013, Dodatku č. 2 z 21. februára 2014, Dodatku č. 3 z 24. marca 2015, Dodatku č. 4 z 29. marca 2016, Dodatku č. 5 z 28. augusta 2017, Dodatku č. 6 z 19.4.2018, Dodatku č. 7 z 28.3.2019 a Dodatku č. 8 z 31.3.2020 je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni divízie :
41 – výstavba budov
42 – inžinierske stavby
43 – špecializované stavebné práce
Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa v znení Dodatkov č. 1 až 8 je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni divízií 41 – výstavba budov, 42 – inžinierske stavby a 43 – špecializované stavebné práce.