Petícia za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov a zachovanie postavenia odborov na Slovensku

Súčasná vláda SR pokračuje v prijímaní opatrení, ktoré výrazne znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich a negatívne zasahujú do postavenia a práv zamestnancov. Dopady pandémie a záchrana ekonomiky tak končia na pleciach zamestnancov, ktorým bol vystavený účet na takmer miliardu eur! Opäť si utiahnu opasky len oni. Počas krízy buď stratili prácu, znížil sa im príjem, alebo sú odkázaní na sociálne dávky a teraz ešte zaplatia aj účet za obnovu ekonomiky.

Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) nesúhlasí s opatreniami vlády, ktoré zhoršujú postavenie pracujúcich. Po sérii protestných akcií, vrátane protestných pochodov v Bratislave a ďalších krajských mestách, ako aj v online priestore, listov adresovaných premiérovi, poslancom Národnej rady SR a prezidentke SR so žiadosťou o zastavenie opatrení, ktoré výrazne znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich či podania na Generálnu prokuratúru SR kvôli protiprávnemu konaniu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, organizuje KOZ SR petíciu. Cieľom petície je vyzbierať potrebný počet podpisov na vypísanie referenda s otázkami, ktoré žiadajú zlepšenie postavenia pracujúcich a návrat do stavu pred prijatím opatrení negatívne ovplyvňujúcich ich postavenie.

PREČO PETÍCIA?

Súčasná vláda SR pokračuje v prijímaní opatrení, ktoré výrazne znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich a negatívne zasahujú do postavenia a práv zamestnancov. Dopady pandémie a záchrana ekonomiky tak končia na pleciach zamestnancov, ktorým bol vystavený účet na takmer miliardu eur! Opäť si utiahnu opasky len oni. Počas krízy buď stratili prácu, znížil sa im príjem, alebo sú odkázaní na sociálne dávky a teraz ešte zaplatia aj účet za obnovu ekonomiky.
Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) nesúhlasí s opatreniami vlády, ktoré zhoršujú postavenie pracujúcich. Po sérii protestných akcií, vrátane protestných pochodov v Bratislave a ďalších krajských mestách, ako aj v online priestore, listov adresovaných premiérovi, poslancom Národnej rady SR a prezidentke SR so žiadosťou o zastavenie opatrení, ktoré výrazne znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich či podania na Generálnu prokuratúru SR kvôli protiprávnemu konaniu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, organizuje KOZ SR petíciu. Cieľom petície je vyzbierať potrebný počet podpisov na vypísanie referenda s otázkami, ktoré žiadajú zlepšenie postavenia pracujúcich a návrat do stavu pred prijatím opatrení negatívne ovplyvňujúcich ich postavenie.

KTO ORGANIZUJE PETÍCIU?

Petíciu organizuje:
Konfederácia odborových zväzov SR

Predseda petičného výboru:
Mgr. Marián Magdoško, Jahodová 9, 080 01 Prešov

Členovia petičného výboru:

  1. Mgr. Marián Magdoško, Jahodová 9, 080 01 Prešov
  2. PhDr. Monika Uhlerová, PhD., Mládežnícka 20, 974 01 Banská Bystrica
  3. Mgr. Milena Rácová, Čsl. tankistov 70, 841 06 Bratislava
  4. PhDr. Emil Machyna, Rosina 665, 013 22 Rosina

Osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci:
Mgr. Marián Magdoško, Jahodová 9, 080 01 Prešov

KTO MÔŽE PODPÍSAŤ PETÍCIU?

Petíciu za vypísanie referenda s otázkami, ktoré žiadajú zlepšenie postavenia pracujúcich a návrat do stavu pred prijatím opatrení negatívne ovplyvňujúcich ich postavenie, môže podpísať každá fyzická osoba, ktorá s petíciu súhlasí.

ČO PODPISUJETE?

Podpisom petície za vypísanie referenda dávate najavo, že nesúhlasíte s opatreniami vlády, ktoré znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich a negatívne zasahujú do postavenia a práv zamestnancov a žiadate prezidentku SR, aby vypísala referendum s 5 otázkami. Každá z otázok sa týka zmien, ktorými vláda SR negatívne dosiahla do doteraz platných práv pracujúcich a zhoršila tak ich postavenie. Ak na základe petície prezidentka SR vypíše referendum, občania SR sa v ňom budú môcť vyjadriť k 5 otázkam. Vysvetlenie jednotlivých otázok nájdete TU – KLIKNUTÍM NA OTÁZKU.

AKO MÔŽETE PETÍCIU PODPÍSAŤ A ČO POTREBUJETE K PODPISU?

Petíciu môžete podpísať elektronicky alebo v papierovej forme. Elektronicky môžete petíciu za vypísanie referenda podpísať TU. Petičný hárok môžete podpísať aj v papierovej forme. Hárok môžete stiahnuť TU, potom už len stačí vytlačiť, podpísať a poslať na adresu:

Konfederácia odborových zväzov SR, Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava.

Alebo kontaktujte buď

Integrovaný odborový zväz: ioz@ioz.sk

alebo

Konfederáciu odborových zväzov SR: kozsr@kozsr.sk

ČO ZNAMENÁ, AK PETÍCIU PODPÍŠETE?

Podpisom petície za vypísanie referenda dávate najavo, že nesúhlasíte s opatreniami vlády, ktoré znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich a negatívne zasahujú do postavenia a práv zamestnancov a žiadate prezidentku SR, aby vypísala referendum s 5 otázkami. Žiadne iné záväzky pre Vás z podpisu petície neplynú.

Svojim podpisom dávate súhlas Konfederácii odborových zväzov SR so spracovaním osobných údajov, vrátane ich zverejnenia na petičnom hárku v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa za účelom realizácie petičnej akcie na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac v trvaní 12 mesiacov.

Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese:

KOZ SR, Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava, Slovenská republika

alebo elektronicky na adrese: kozsr@kozsr.sk

Počet podpisov pod petíciou môžete sledovať na stránke TU, kde vás budeme informovať aj o ďalších krokoch.

AKO ZÍSKAŤ INFORMÁCIE O PRIEBEHU PETÍCIE?
Počet podpisov pod petíciou môžete sledovať na stránke www.kozsr.sk/peticia, kde vás budeme informovať aj o ďalších krokoch.
Informácie ohľadom petície Vám poskytneme na stránke www.kozsr.sk/peticia alebo emailom zaslaným na adresu kozsr@kozsr.sk.
PLNÉ ZNENIE PETÍCIE

PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE REFERENDA

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, podľa čl. 93 až 100 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj podľa Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, žiadame prezidentku Slovenskej republiky, aby vyhlásila referendum o nasledujúcich otázkach:
Súhlasíte s tým, aby bola výška minimálnej mzdy počítaná ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy?
Súhlasíte s tým, aby príplatok občanom v zamestnaneckom alebo obdobnom pracovnom pomere za prácu predstavoval:

  • v sobotu najmenej 50% minimálnej mzdy
  • v nedeľu najmenej100% minimálnej mzdy
  • v noci najmenej 40% minimálnej mzdy?

Súhlasíte s tým, aby sadzby minimálnych mzdových nárokov boli naďalej ustanovené pre šesť stupňov náročnosti pracovných miest ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti?
Súhlasíte, aby bol za reprezentatívnych zástupcov zamestnancov a zástupcov zamestnávateľov pre Hospodársku a sociálnu radu SR určený ten zástupca, ktorý má najvyšší počet členov?
Súhlasíte, aby odborová organizácia mohla pôsobiť u zamestnávateľa aj v prípade, že jeden alebo viacero členov príslušného odborového orgánu nebude zamestnancom zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia?