Rokoval Výkonný výbor európskej odborovej federácie IndustriAll

V dňoch 14. – 15.4.2021 sa uskutočnilo prvé tohtoročné pracovné rokovanie Výkonného výboru IndustriAll Europe (ďalej len „IA E“) v súlade s plánom aktivít IA E v roku 2021.

Rokovania sa zúčastnili členovia, zástupcovia členských odborových zväzov a zástupcovia IA E Michael Vassiliadis, predseda IA E, generálny tajomník Luc Triangle, zástupkyne generálneho tajomníka Isabelle Barthes a Judith Kirthon- Darling, hlavný politický poradca, Aline Conchon.

Virtuálne rokovanie otvoril a viedol predseda Michael Vassiliadis v spolupráci so sekretariátom IA E. Následne po schválení programu, potvrdení zápisnice z Výkonného výboru IA E (ďalej len „VV IA E“) zo dňa 24.-25.11.2020 a procedurálnych otázok prítomní pristúpili k prerokovaniu obsahových bodov programu a schváleniu predložených materiálov.

Hlavnými obsahovými témami rokovania boli:

  1. Príprava III. kongresu industriAll Europe (1.-2.6.2021)
  2. Nový kontext: Európska odborová jednota po BrexitePráca na diaľku – telework
  3. Priemyselná stratégia EÚ – komisár Thierry Breton
  4. Európska zelená dohoda
  5. Kolektívne vyjednávanie a sociálna politika
  6. Finančné a organizačné záležitosti