Rokovania IndustriAll Europe v Bratislave

Dňa 16. apríla 2024 sa v Bratislave konala pre členské odborové zväzy IndustriAll Europe – OZ KOVO, IOZ, ECHOZ druhá časť (prvá časť bola 10.11.2023) Seminára k transformácii smernice o smernice Európskeho parlamentu a Rady 2022/2041 o primeraných minimálnych mzdách v EÚ a jej implementácie v Slovenskej republike. Obsahom rokovania boli témy:

 • postup a štádium implementácia smernice, vrátane prípravy akčného plánu na Slovensku
 • význam sociálnych dialógu, s dôrazom na kolektívne vyjednávania a úloha odborov v nadväznosti na vyjednávanie o mzdách
 • zvýšenie pokrytia kolektívnych zmlúv, podpora kolektívneho vyjednávania (čl. 4 smernice)
 • posilnenie práv odborov na vstup do spoločnosti (pôdu zamestnávateľa) s cieľom organizovania zamestnancov v odboroch.
 • pre skvalitnenie sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania by mali odbory požadovať kolektívne vyjednávanie, ako podmienku pre verejné obstarávanie
 • zástupcovia OZ zo Slovenska poukázali na prekážky, ktoré oslabujú kolektívne vyjednávanie

 

V poobedňajších hodinách 16.4.2024 a 17.4.2024 sa uskutočnilo rokovanie výboru pre kolektívne vyjednávanie a sociálnu politiku IndustriAll Europe, ktorého ako hostia sa zúčastnili aj zástupcovia OZ KOVO, IOZ, ECHOZ. Členovia výboru prerokovali:

 • prehľad ekonomickej a sociálnej situácie v Európe so zameraním na strednú a východnú Európu a ohľadom na mzdovú konvergenciu
 • prehľad stavu transpozície smernice EMM
 • európske voľby a vzostup krajnej pravice, ako postupovať proti nej, vrátane odborov.
 • kampaň IndustriAll – Europe – Dobré priemyselné pracovné miesta
 • otázky nedostatku pracovnej sily, vrátane boja proti vykorisťovaniu, s poukázaním na rovnaké zaobchádzaní migrujúcich zamestnancov
 • úloha odborov s využitím Smernice EMM hľadať nové zdroje pre kolektívne vyjednávanie, nakoľko odbory vyjednávajú za všetkých zamestnancov (mnohé štáty dostávajú finančné zdroje od štátu na kolektívne vyjednávanie KZ

význam a nutnosť vlastných  kapacít odborov, boj proti žltým odborom možno viesť len súdmi, opätovne zvýraznená potreba vlastnej databázy a poznateľnosť členskej základne  – „Odborové zväzy sú také silné, aké sú silné v členskej základni.“