Rokovanie Pléna OS TOK a zástupcov vedení OS TOK a IOZ 30.11.-2.12.2014

Rokovanie Pléna OS TOK a zástupcov vedení OS TOK a IOZ

V súlade s Dohodou o spolupráci uzatvorenou medzi IOZ a OS TOK sa v dňoch 30. 11 – 2. 12. 2014 v Broumove uskutočnilo rokovanie najvyššieho orgánu partnerského odborového zväzu medzi zjazdmi a spoločné rokovanie zástupcov vedení obidvoch odborových zväzov. Účastníkmi rokovania za IOZ boli Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ a Erika Lörinczová, členka Predsedníctva IOZ, predsedníčka Sekcie TOK IOZ.

Obsahom rokovania bolo:

  • výmena obojstranných informácií o základných pracovnoprávnych, sociálnych a daňových predpisoch a ich uplatňovaní,
  • sociálny dialóg a sociálne partnerstvo v SR a ČR a na úrovni IOZ a OS TOK, vrátane kolektívneho vyjednávania,
  • postavenie a právomoci odborov, aktuálne odborové otázky,
  • diskusia o politickej situácii v ČR a SR,
  • účasť zástupcov OZ na rokovaniach na medzinárodnej úrovni – Východného regiónu IndustriAll,
  • účasť zástupcov OS TOK na 3. Seminári mladých odborárov IOZ,
  • spoločné aktivity na rok 2015.

Zástupcovia IOZ sa zúčastnili rokovania záverečnej konferencie projektu BIDI („Posilňovanie bipartitného dialógu v odvetviach“ – „55+“ Sociálny dialóg v textilnom a odevnom priemysle), ktorého cieľom bolo vytvorenie platformy pre vedenie permanentného sociálneho dialógu a zvýšenie adaptability zamestnancov a konkurencieschopnosti, predovšetkým na úrovni odvetví, ale aj na úrovni podnikov.
Výsledkom projektovej spolupráce OS TOK a Asociácie textilního-oděvního a kožedělného průmyslu je spracovaný manuál, v ktorom sú obsiahnuté základné informácie o textilnom a odevnom priemysle v ČR a hlavné výsledky z diskusií sociálnych partnerov o riešenej problematike, t.j. dopady (ekonomické straty/možné efekty) vplyvom predčasného odchodu z pracovného procesu vekovej skupiny na 55 rokov veku v textilnom a odevnom priemysle.