Rokovanie plenárnej schôdze OS TOK ČM

V súlade s Dohodou o spolupráci uzatvorenou medzi oboma odborovými zväzmi a na pozvanie predsedu odborového zväzu OS TOK ČM sa zástupkyne Integrovaného zväzu (Marta Brodzianska a Mária Kotesová) zúčastnili rokovania 9. Plenárnej schôdze OS TOK ČM, ktoré sa konalo dňa 7. 12. 2016 v Dome odborových svazů v Prahe.
Partneri okrem iného diskutovali o účasti zástupcov OS TOK ČM na aktivitách IOZ v roku 2017 a to: na 43. ročníku súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP, na 7. Sneme IOZ a na      6. Seminári mladých odborárov IOZ.
Základnými obsahovými bodmi rokovania 9. Plenárnej schôdze OS TOK boli: Správa o činnosti odborového zväzu za 4. rok volebného obdobia, Kontrola Uznesení 8. Plenárnej schôdze OS TOK, Návrh rozpočtu OS TOK na rok 2017, Informácia o rekondičných pobytoch. V rámci Informácie o priebehu kolektívneho vyjednávania na rok 2017 prítomní členovia poukázali na zhoršujúci sa sociálny dialóg zo strany zamestnávateľského zväzu ATOK. Plenárna schôdza schválila zmenu príslušných ustanovení Stanov OS TOK ČM v súvislosti so zmenou povinností odborových organizácií voči registrovému súdu od 1. januára 2017.
V rámci svojho vystúpenia predsedníčka IOZ, Marta Brodzianska pozdravila prítomných v mene IOZ, informovala o činnosti IOZ s dôrazom na kolektívne vyjednávanie, BOZP, členskú základňu vrátane práce s mladými, priebeh a výsledky rokovaní o minimálnej mzde v SR na rok 2017, závery VIII. zjazdu KOZ SR,  plnenie úloh v rámci sociálneho partnerstva atď.