Rokovanie snemu OS DOSIA a rokovanie vedení IOZ a OS DOSIA

V súlade s Dohodou o spolupráci uzatvorenou medzi oboma odborovými zväzmi a na pozvanie predsedu odborového zväzu OS DOSIA sa zástupcovia Integrovaného odborového zväzu (Marta Brodzianska – predsedníčka IOZ a Milan Gáll – člen predsedníctva IOZ) zúčastnili rokovania snemu OS DOSIA a spoločného rokovania vedení IOZ a OS DOSIA, ktoré sa konali v dňoch 28. – 29. 11. 2016 v Prahe.
Partneri okrem iného diskutovali o účasti zástupcov OS DOSIA na aktivitách IOZ v roku 2017 a to: na 43. ročníku súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP, na 7. Sneme IOZ a na 6. Seminári mladých odborárov IOZ.
Základnými obsahovými bodmi rokovaní boli: informácie o úlohách a činnostiach oboch odborových zväzov, diskusie o situácií v Čechách a na Slovensku, informácie s dôrazom na kolektívne vyjednávanie, práca s členskou základňou vrátane práce s mladými ľuďmi a zvyšovanie organizovanosti v odboroch, priebeh a výsledky rokovaní o minimálnej mzde v SR na rok 2017, závery VIII. zjazdu KOZ SR, plnenie úloh v rámci sociálneho partnerstva atď.