Rokovanie vedení zástupcov IOZ a OS DOSIA

Rokovanie vedení zástupcov IOZ a OS DOSIA

Na základe podpísanej dohody o spolupráci medzi IOZ a OS DOSIA sa uskutočnilo v dňoch 10. – 11. 12. 2014 v Prahe pracovné stretnutie predstaviteľov oboch odborových zväzov. Za IOZ sa rokovania zúčastnila predsedníčka IOZ Marta Brodzianska a člen predsedníctva IOZ Milan Gáll. Za OS DOSIA boli prítomní predseda OS DOSIA Jan Rejský a právnička OS DOSIA Renata Valentová.

Predmetom rokovania bolo obojstranné informácie o uplatňovaní pracovnoprávnych, sociálnych, daňových a ďalších noriem diskusia o situácií v ČR a SR informácie o priebehu legislatívneho procesu s dôrazom na pracovnoprávne predpisy, oblasť BOZP, zákon o kolektívnom vyjednávaní sociálny dialóg a sociálne partnerstvo v SR a ČR a na úrovni OS DOSIA a IOZ podrobný prehľad z oblasti kolektívneho vyjednávania na všetkých úrovniach práca s členskou základňou s dôrazom na mladých členov a zvyšovanie organizovanosti v odboroch otázky sociálneho partnerstva na všetkých úrovniach činnosť Priemyselnej bipartity, ktorej je IOZ členom.

Obe strany sa v závere dohodli na ďalšej úzkej spolupráci pre rok 2015.