Snem OS STAVBA ČR

V súlade s Dohodou o spolupráci uzatvorenou medzi oboma odborovými zväzmi a na pozvanie predsedu odborového zväzu OS STAVBA ČR sa zástupcovia Integrovaného zväzu (Marta Brodzianska – predsedníčka IOZ a Jozef Bóna – člen predsedníctva IOZ) zúčastnili rokovania IV. Snemu OS STAVBA ČR, ktorý sa konal dňa 14. 12. 2016 v hoteli Olšanka v Prahe.
Základnými obsahovými bodmi rokovania IV. Snemu OS STAVBA ČR boli: Správa o činnosti predsedníctva odborového zväzu od III. Snemu OS, Správa o priebežnom plnení Programu, rezolúcií a uznesení VII. zjazdu OS STAVBA ČR, Správa o stave členskej základne OS k 30. 6. 2016 (bol konštatovaný pokles členskej základne), Plán práce OS na rok 2017, otázky hospodárenia odborového zväzu, vrátane rozpočtu na rok 2017, Organizačný poriadok OS STAVBA ČR s účinnosťou od 1. 1. 2017 (zníženie počtu zamestnancov). Členovia snemu prerokovali Návrh Dodatku č. 1 ku KZVS na roky 2016 – 2019, ktorú má OS spoločne s OS DOSIA uzatvorenú so Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, s účinnosťou od 1. 4. 2017. Snem schválil zmenu príslušných ustanovení Stanov OS STAVBA ČR v súvislosti so zmenou povinností odborových organizácií voči registrovému súdu od 1. januára 2017.
V nadväznosti na vzdanie sa funkcie predsedu OS STAVBA ČR Stanislava Antoniva od 1. 1. 2017, snem zvolil nového predsedu OS Milana Vomelu a podpredsedu Pavla Zítka.
V závere rokovania snemu zástupcovia IOZ odovzdali Stanislavovi Antonivovi Čestné uznanie za dlhoročnú spoluprácu s IOZ pri ukončení aktívnej činnosti v odboroch.