Stanovisko KOZ SR k PV vlády SR

Konfederácia odborových zväzov SR je presvedčená, že dopady krízy nesmú ostať len na pleciach bežných ľudí. Protikrízové opatrenia nemôžu a nesmú ísť cestou zhoršovania ich sociálnych istôt a pracovných podmienok. KOZ SR preto považuje sociálny štát v európskom priestore nielen za znak konkurencieschopnosti, ale aj za inštitút na ochranu zamestnancov, na zabezpečenie rastu životnej úrovne a sociálnych istôt obyvateľstva.

Program Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky je založený na hodnotách slobody, sociálnej spravodlivosti, solidarity a sociálneho partnerstva. Dosiahnutú úroveň zamestnaneckých štandardov zakotvených v Zákonníku práce považuje KOZ SR za nevyhnutnú pre zachovanie základov udržateľného ekonomického rastu, rozvoja v súlade s plánom EÚ do roku 2020 a zachovania sociálneho zmieru.

Programové vyhlásenie vlády SR však v niektorých oblastiach obsahuje formulácie a postupy, ktoré nezodpovedajú požiadavkám KOZ SR.

Napriek skutočnosti, že problematika zamestnanosti sa spomína vo viacerých častiach Programového vyhlásenia vlády SR, je rozpracovanie tejto otázky jeho najslabším článkom.

KOZ SR:

• odmieta úpravu Zákonníka práce, ktorá má umožniť uzatvárať dobrovoľné vzájomné dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami na riešenie operatívnych zmien pracovných podmienok, pretože to vytvára pôdu na manipuláciu zamestnancov

• je proti obmedzeniu právomoci odborov, ktoré boli zakotvené v terajšom znení Zákonníka práce

• nesúhlasí so zrušením inštitútu rozširovania KZVS, čím sa však nevyhýba vecnej diskusii na jeho skvalitnenie

• vyjadruje obavy, či zníženie deficitu verejných financií v relatívne krátkom časovom horizonte nepôjde na úkor zníženia životného štandardu občanov

• stavia sa proti presunu odvodovej povinnosti zo zamestnávateľov na plecia zamestnanca ako aj proti zavedeniu superhrubej mzdy s príslušným navýšením hrubej mzdy.

Konfederácia zároveň vníma pozitívne úsilie vlády zachovať sociálny dialóg, inštitút minimálnej mzdy ako aj súčasnú výšku veku odchodu do dôchodku a takisto snahu vlády presadzovať transparentnosť pri výberových konaniach a šetrenie na všetkých úrovniach.

Konfederácia odborových zväzov žiada vládu SR v súlade s predchádzajúcou argumentáciou, aby zvážila realizáciu tých formulácií vo svojom programovom vyhlásení, ktoré okliešťujú práva a niektoré sociálne štandardy zamestnancov ako aj právomoci odborov. KOZ SR chce všetky sporné otázky riešiť najmä v rámci sociálneho dialógu. Ten sa musí stať efektívnym nástrojom vlády, zamestnancov a zamestnávateľov pri formulovaní úspešnej hospodárskej a sociálnej politiky.

KOZ SR bude sledovať a žiadať, aby vládna moc vytvárala účinné pravidlá a transparentné postupy na ekonomickom a najmä pracovnom trhu, vo vzájomnej súčinnosti rôznych foriem kapitálu, v makroekonomickej a mikroekonomickej politike vrátane transferov postavených na solidárnej forme a rozvoji verejných služieb.