Vstup zamestnancov na pracovisko od 15.11.2021

15.11.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

§ 250b Zákonníka práce, ktorý sa uplatňuje v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní je doplnený o nové odseky 6 a 7.

Odsek 6: ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Podstatnými skutočnosťami pre uplatňovanie tohto ustanovenia sú:

  • existencia a účinnosť opatrenia vydaného príslušným orgánom verejného zdravotníctva na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrení pri ohrození verejného zdravia, ktoré umožní zamestnávateľovi dočasne podmieňovať vstup na pracovisko príslušným dokladom (napr. covid passom, lekárskym potvrdením),
  • ponuka možnosti bezplatného testovania na COVID-19 zo strany zamestnávateľa pre jeho zamestnancov (zákon v tejto súvislosti vyžaduje ponuku možnosti, neumožňuje vydanie príkazu na povinné testovanie sa), zamestnancovi sú dané dve možnosti, a to preukázať sa príslušným dokladom (napr. covid passom, lekárskym potvrdením) alebo využiť možnosť bezplatného testovania na COVID-19 ponúknutú zamestnávateľom.

Následkom nepreukázania sa uvedeným dokladom a súčasného odmietnutia možnosti otestovať sa je, že zamestnávateľ zamestnancovi neumožní vstup na pracovisko a výkon práce. V takomto prípade pôjde o prekážku na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak (napr. na poskytnutí náhrady mzdy, na výkone práce z domácnosti zamestnanca).

Odsek 7 sa vzťahuje na skutočnosť, ak nebol vydaný osobitný predpis (vyhláška Úradu verejného zdravotníctva), zamestnávateľ môže postupovať podľa odseku 6, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia; v tomto prípade nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca.

Počas obdobia v rámci mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní, v ktorom nie je účinné opatrenie vydané príslušným orgánom verejného zdravotníctva na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrení pri ohrození verejného zdravia, ktoré umožní zamestnávateľovi dočasne podmieňovať vstup na pracovisko, je daná zamestnávateľom možnosť ponúknuť zamestnancom bezplatné testovanie na COVID-19 a možnosť vyžadovať od zamestnancov preukázanie sa príslušným dokladom (napr. covid passom, lekárskym potvrdením).

Uplatnenie týchto možností musí byť nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov. Ak sa v tomto období zamestnanec nepreukáže príslušným dokladom alebo ak odmietne testovanie, nepôjde o prekážku v práci na strane zamestnanca. Z uvedeného možno usudzovať, že rozhodnutím zamestnávateľa o neumožnení vstupu na pracovisko a výkonu práce vznikne prekážka v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce.

Zákonník práce bol zároveň doplnený o ustanovenie § 250ba, ktoré uvádza, že podmienky bezplatného dodania testov na umožnenie ponuky testovania na COVID-19 zo strany zamestnávateľov určí vláda Slovenskej republiky.

Tieto nové ustanovenia sa budú v praxi aplikovať do 30. apríla 2022.