VYSIELANIE ZAMESTNANCOV PO 18. 6. 2016

18. 6. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento zákon mení aj ďalšie zákony a to Zákonník práce, zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zákon o inšpekcii práce.

Čítajte viac >>>