Zasadnutie stavbárskej Wiesbadenskej skupiny (W6)

IOZ, z pohľadu stavebníctva, je členom EFBWW (Európska federácia zamestnancov stavebníctva a drevospracujúceho priemyslu). 6 štátov patriacich do tejto federácie (Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Slovenská republika) si vytvorilo tzv. Wiesbadenskú skupinu (W6), ktorá sa každoročne stretáva na pravidelných spoločných rokovaniach a rieši spoločné otázky ako aj situácie v rezortoch stavebníctva zúčastnených krajín a predkladá spoločné stanoviská EFBWW.
V súlade so závermi z rokovania predstaviteľov odborových zväzov stavebníctva z Rakúska, Nemecka, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 3. – 4. júna 2013 v Maďarsku v Budapešti, sa v dňoch 3. – 4. 6. 2014 na Slovensku v Topoľčiankach konalo ďalšie spoločné rokovanie.

Tohtoročného rokovania odborárskej stavbárskej W6 sa zúčastnili:
 GBH Rakúsko: predseda Josef Muchitsch, tajomník Herbert Aufner, administratívny pracovník Harald Biglbauer
 IG-BAU Nemecko: zástupca predsedu Dietmar Schäfers a tajomník pre medzinárodné vzťahy Frank Schmidt-Hullmann,
 EFEDOSZSZ Maďarsko: predseda Gyula Pallagi a podpredseda Zoltan Stocker,
 BUDOWLANI Poľsko: podpredseda Ireneusz Goździolko a tajomník Jakub KUS
 OS STAVBA Česká republika: podpredseda Milan Vomela
 IOZ Slovensko: predsedníčka Marta Brodzianska, člen predsedníctva Jozef Bóna, asistentka predsedu Kamila Horínková.

IOZ bol organizátorom a garantom tohtoročného stretnutia. Spoluorganizátorom stretnutia bola nadácia Fridriech Ebert Stiftung. Po úvodných procedurálnych otázkach prítomní pristúpili k prerokovávaniu programu, ktorého obsah vychádzal a nadväzoval na závery z minuloročného rokovania, reagoval na súčasné spoločné otázky odborových zväzov.

Pracovnými témami rokovania boli:
Prezentácia súčasnej situácie v odboroch
• súčasná situácia v stavebníctve (neustály pokles stavebnej produkcie)
• súčasné kľúčové problémy odborových zväzov
Otázky členstva
• nové spôsoby a nové koncepty pre nábor nových členov odborov
• zriadenie novej organizácie
• práca s mladými ľuďmi
Prekérna práca
• formy prekérnej práce
• ako riešiť prekérnu prácu
• úloha odborov pri riešení otázok prekérnej práce
• prekérna práca vs. decentná práca
K tejto téme bola odprezentovaná prezentácia pani Martou Kahancovou zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce. (prezentácia je v prílohe)
Medzinárodná spolupráca Wiesbadenskej skupiny
• v rámci BWI a EFBWW
• v rámci Wiesbadenskej skupiny

Účastníci rokovania sa dohodli na spoločných záveroch a súčasne:
1. berú na vedomie prednesené informácie zástupcami odborových zväzov o politickej situácii, súčasnej situácii v stavebníctve a o kľúčových otázkach a problémoch v odboroch s dôrazom na členskú základňu, organizovanie mladých v odboroch a o úlohe odborov pri riešení otázok prekérnej práce v jednotlivých krajinách skupiny W6
2. konštatujú sťažujúce sa podmienky pre kolektívne vyjednávanie KZ, ktoré nie je jednotné v členských štátoch
3. odporúčajú venovať zvýšenú pozornosť kolektívnemu vyjednávaniu a v kolektívnych zmluvách klásť dôraz okrem miezd aj na ostatné pracovné podmienky (BOZP, pracovný čas…)
4. konštatujú pretrvávajúcu stagnáciu stavebníctva, najmä v bytovej výstavbe, výstavbe nájomných bytov, okrem Nemecka a oživenie veľkých investícií (líniové stavby – cestná infraštruktúra), investičných celkov napojených na fondy EÚ
5. odporúčajú členským OZ aktívne sa podieľať na pripomienkovaní návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady a predpisov členských štátov o verejnom obstarávaní a presadzovať podmienky nie len najnižšia cena, ale aj ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, uvedenie subdodávateľov v ponuke
6. odporúčajú členským OZ skupiny oboznámiť sa so Smernicou EP COM(2014)212final zo dňa 9.4.2014 o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom a prerokovať ju v orgánoch zväzov, členskou základňou a sociálnymi partnermi a prijať k nej stanovisko
7. dohodli sa na spoločnom postupe a prijatí spoločného stanoviska k Smernici EP o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom a k Smernici verejného obstarávanie a s týmto stanoviskom oboznámiť vlastné OZ, národné odborové centrály, EFBWW, národné parlamenty, vlády a zväzy zamestnávateľov
8. dohodli sa na uskutočnení obsahovej konferencii zástupcov OZ skupiny W6 k Smernici o verejnom obstarávaní a k Smernici o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom v Nemecku v dňoch 27. 8. – 28. 8. 2014.
9. odporúčajú OZ skupiny zintenzívniť a inovovať komunikáciu s členmi a zamestnancami a hľadať nové formy práce pre zaktivizovanie členskej základne v intenciách výzvy – „Získavať členov, ale aj ich udržať v odboroch“
10. odsudzujú akékoľvek formy prekérnej práce, ktoré znižujú postavenia, práva a ochranu zamestnanca
11. dohodli sa na spoločnom postupe boja proti akýmkoľvek formám prekérnej práce a ochrany pracovnej zmluvy.

FOTOGALÉRIA