Zasadnutie Východného regiónu IndustriAll – Europe

V dňoch 6.-7.10.2014 sa v Budapešti uskutočnilo spoločné rokovanie Východného regiónu IndustriAll1Europe.Stretnutia sa za východný región zúčastnili zástupcovia zo Slovinska, Maďarska, Poľska, Českej republiky, Slovenska (IOZ, OZ KOVO, ZOJES, ECHOZ).

IOZ reprezentovali Gabriela Pobjecká a Mária Kotesová. Rokovania sa zúčastnil i zástupca generálneho tajomníka IndustriAll Europe Luc Triangel. Hlavnou témou rokovania bola téma „Minimálne sociálne štandardy“ na európskej úrovni. Zástupcovia jednotlivých krajín sa vo svojich vystúpeniach zamerali na prehľad národnej situácie, úlohy a rozsah sociálnej zodpovednosti odborov smerom k záujmom zamestnancov a nástroje, ktoré môžeme v otázke zabezpečovania minimálnych sociálnych štandardov využiť. Z vystúpenia účastníkov k hlavnej téme odzneli návrhy spoločného riešenia minimálnych sociálnych štandardov na európskej úrovni, poukázali na novú úlohu odborov orientovať a zamerať sa aj na nezamestnaných, sociálne odkázaných, t.j. odbory by mali chrániť nielen pracujúcich.

Záver rokovania patril prerokovaniu návrhu spoločného stanoviska k otázke „Minimálnych sociálnych štandardov“ na európskej úrovni. Stanovisko je vyjadrením podpory solidárnej sociálnej Európe a teda podporovať všetky snahy zamerané na zlepšenie sociálnej bezpečnosti na národnej, ale i európskej úrovni.

STANOVISKO

2