Zasadnutie Východného regiónu IndustriAll Europe, Budapešť, 27.-29.3.2017

V dňoch 27. – 29. marca 2017 v Budapešti sa uskutočnilo ďalšie z pravidelných rokovaní zástupcov národných odborových centrál Východného regiónu IndustriAll Europe a to: zo Slovinska, Maďarska, Poľska, Českej republiky, Slovenska (IOZ, OZ KOVO a ECHOZ). Za IOZ boli prítomné Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ a Mária Kotesová, členka Predsedníctva IOZ. Rokovania sa zúčastnil i zástupca generálneho tajomníka IndustriAll Europe Luc Triangel.

Po úvodných procedurálnych otázkach, privítaní prítomných riadiacim rokovania Jaroslavom Součkom (predseda OS KOVO) vystúpil zástupca FES. V príhovore Daniel Reichert kladne zhodnotil spoluprácu FES a Východného regiónu IndustriAll (ďalej len „VR IE“) a oboznámil prítomných o budúcej participácii FES na rokovaniach VR IE a novom zástupcovi FES v regióne, ktorým bude Mathias Weber.

Hlavnými obsahovými témami rokovania boli:

  • Rezolúcia “Rovnaký plat za rovnakú prácu” (Benoit Gerit)
  • Budovanie sily odborových zväzov a organizovanie ( Luc Triangle)
  • Dohody agendy výkonného výboru IE, Brexit a obchodných spoločností (Luc Triangle)
  • Príprava nasledujúceho rokovania VR IE
  • Správy členských krajín (všetky správy sú k dispozícii na webových stránkach IE v časti východného regiónu).