Zasadnutie Východného regiónu IndustriAll Europe, Wieliczka, 3.–5. mája 2018

V dňoch 3. – 5. mája 2018 sa vo Wieliczke v Poľsku uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov národných odborových centrál Východného regiónu IndustriAll Europe. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia IndustriAll Europe Louis Colunga, zástupca generálneho tajomníka a Elspeth Hathaway, poradkyňa pre sektorovú politiku, sociálny dialóg, BOZP, brexit.
Po úvodných procedurálnych otázkach, privítaní prítomných riadiacim rokovania Jaroslavom Součkom (predseda OS KOVO ČR) vystúpil zástupca FES, Vladimír Špánik. Vo svojom vystúpení kladne zhodnotil spoluprácu FES a Východného regiónu IndustriAll (ďalej len „VR IE“) pri riešení spoločných otázok v záujme zamestnancov, členov odborov na európskej a národných úrovniach a potvrdil spoluprácu na ďalšie obdobie.

Hlavnými obsahovými témami rokovania boli:

  1. Politika klimatických zmien, príprava COP 24 + energetické záležitosti
  2. Priemyselná politika vo všeobecnosti – priemyselná politika do budúcna (aktualizácia)
  3. Príprava nasledujúceho výkonného výboru IndustriAll Europe
  4. Vytváranie nových odborových organizácií v Strednej a Východnej Európe
  5. Rôzne – nasledujúce aktivity

Správy členských krajín
Všetky krajiny predložili správy o krajinách pred rokovaním. (Správy sú k dispozícii na webových stránkach IE v časti východného regiónu).