Zasadnutie Východného regiónu IndustriAll – Europe

Po vytvorení novej priemyselnej európskej federácie, ktorá vznikla v máji 2012 zlúčením textilákov, kovákov, chemikov a energenikov sa 26. – 28. 3. 2013 uskutočnilo 2. rokovanie Východného regiónu IndustriAll. Organizátorom stretnutia boli 4 slovenské OZ a to: IOZ, OZ KOVO, ECHOZ, ZOJES a Nadácia FES. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia zo Slovinska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a zo Slovenska.
Hosťami tohto rokovania boli Luc Triangle, zástupca generálneho tajomníka IndustriAll European trade union a Stefan Clauwaert, senior výskumník z ETUI (Inštitút európskych odborových zväzov). Luc Triangle vo svojej prvej prezentácií predstavil reštrukturalizáciu priemyselných odvetví a podnikov a úlohu odborov v tomto procese. V ďalšej svojej prezentácií predstavil projekt IndustriAll Europe v spolupráci s ILO pre nové členské štáty a kandidátske krajiny „Spolupráca v oblasti sociálneho dialógu a priemyselných vzťahov v kontexte finančnej a ekonomickej krízy“. Druhý hosť Stefan Clauwaert prezentoval rozsiahlu prezentáciu na tému Kroky národných vlád v súvislosti s krízou – tendencie v regióne. Prezentácia obsahovala nasledujúce body: škrty v štátnych rozpočtoch a v nákladoch podnikov, dopady na ekonomiku štátu a na jednotlivé priemyselné odvetvia, sociálne dôsledky.
Ťažiskom tohto zasadnutia boli prezentácie spoločných správ členských organizácií z jednotlivých krajinách, ktoré do regiónu patria – Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Štruktúra správ bola nasledovná: ekonomický, politický a sociálny vývoj od posledného zasadnutia východného regiónu IndustriAll v Slovinsku, vývoj v jednotlivých odborových orhanizáciach a aktuálne informácie.
Všeobecnú správu za Slovensko odprezentoval predseda ECHOZ Juraj Blahák, ktorá obsahovala aj konkrétne informácie o odborových zväzoch, vrátane IOZ. Následne správu doplnili zástupcovia jednotlivých OZ. Za IOZ vystúpil predseda Dušan Barčík, ktorý sa v rámci problematiky IOZ venoval najmä problematike odvetvia textil, odev, koža (pokles členskej základne, mzdy v odvetví, sociálne partnerstvo a kolektívne vyjednávanie atď.)
Prediskutoval sa návrh možnosti spolupráce Východného regiónu IndustriAll s Juhozápadným regiónom IndustriAll. Realizáciou tejto aktivity bude nastavená nová dimenzia medziregionálnej spolupráce, ktorej výsledky by mohli byť následne využité ako na európskej, tak na svetovej úrovni.