Zasadnutie Výkonného výboru EFBWW, Brusel, 11.6.2018

Dňa 11. 6. 2018 sa uskutočnilo v Bruseli rokovanie výkonného výboru EFBWW v súlade s plánom aktivít EFBWW v roku 2018. Rokovania sa zúčastnili riadni členovia, zástupcovia členských odborových zväzov. Za IOZ bola na rokovaní prítomná predsedníčka IOZ Marta Brodzianska. Rokovanie otvoril a viedol predseda EFBWW Dietmar SCHÄFERS.

Výkonný výbor prerokoval informáciu o návrhu Komisie EU zaviesť elektronickú kartu zamestnanca, ktorej prijatie na základe diskusií bolo zablokované, správu o rodových otázkach, kde bola zvýraznená potreba presadzovať vo väčšom počte zastúpenie žien aj v orgánoch EFBWW. Ďalej výbor prerokoval informáciu o podiele a aktivitách EFBWW a jeho členských odborových zväzov pri revízii Smernice EP a Rady o vysielaní zamestnancov. Smernica musí byť aplikovaná v celej EÚ a transponovaná vo všetkých krajinách, s výnimkou medzinárodnej dopravy (dodatočná dohoda v rámci EÚ).

Dôležitým bodom bolo riešenie otázky spolupráce EFBWW a BWI. Táto úloha je v riešení výkonného výboru a členských odborových zväzov od zjazdu v roku 2016. Aj napriek návrhom, výkonný výbor rozhodol, že nie je potrebné k tejto otázke zvolávať mimoriadny zjazd a meniť stanovy.