Zasadnutie Wiesbadenskej skupiny stavebníctva (W6), Bratislava 5.–6.6.2017

Každoročného rokovania Wiesbadenskej skupiny „W6“ sa tento rok konalo na Slovensku v dňoch 5. – 6. júna 2017 v hoteli Sorea Regia v Bratislave. Tohtoročné rokovanie bolo za účasti zástupcov nasledovných odborových zväzov stavebníctva združených v EFBWW: GBH Rakúsko, IG-BAU Nemecko, EFEDOSZSZ Maďarsko, BUDOWLANI Poľsko, OS STAVBA ČR a IOZ Slovensko. Za IOZ sa stretnutia zúčastnili predsedníčka IOZ Marta Brodzianska, člen predsedníctva IOZ Jozef Bóna, asistentka predsedníčky IOZ Kamila Horínková. Hosťom za Slovenskú republiku bol prezident KOZ SR Jozef Kollár, ktorý prítomných v závere rokovania informoval o európskej kampani za zvýšenie miezd.

Rámcový plán rokovania zahŕňal nasledujúce body programu:
1) Otvorenie rokovania a vyhodnotenie záverov W6 v Prahe v roku 2016
2) Prezentácia aktuálnej situácie v odborových zväzov v každej krajine
3) Informácie o činnosti a rozhodnutia orgánov EFBWW a BWI
4) Európska kampaň za zvýšenie miezd – prezident KOZ SR
5) Realizácia projektu ECMIN 2.0.
6) Závery

Po úvodných procedurálnych otázkach prítomní pristúpili k prerokovávaniu programu, ktorého obsah vychádzal a nadväzoval na závery z predchádzajúceho rokovania, reagoval na súčasné spoločné otázky odborových zväzov, spoluprácu BWI a EFBWW. Spoločnými témami boli situácia v sociálnom dialógu, kolektívne vyjednávanie kolektívnych zmlúv, vrátane mzdových otázok, minimálna mzda, stav členskej základne, pracovnoprávna a sociálna legislatíva, pracovné podmienky zamestnancov.
Prítomní sa dohodli na ďalšom spoločnom rokovaní, ktoré sa bude konať v Maďarsku v 2. polovici mája 2018.

GALÉRIA Z PODUJATIA