Zasadnutie Wiesbadenskej skupiny stavebníctva (W6), Budapešť, 10.-11.10.2018

V dňoch 10. – 11. októbra 2018 sa v Budapešti uskutočnilo rokovania predstaviteľov odborových zväzov Wiesbadenskej skupiny stavebníctva, členov EFBWW. Za IOZ sa ho zúčastnili predsedníčka IOZ, Marta Brodzianska a člen predsedníctva IOZ, Jozef Bóna.
Rokovanie otvoril a po privítaní prítomných aj viedol Gyula Pallagi, predseda EFEDOSZSZ Maďarsko.
Po úvodných procedurálnych otázkach prítomní pristúpili k prerokovávaniu programu, ktorého obsah vychádzal a nadväzoval na závery z predchádzajúceho rokovania, reagoval na súčasné spoločné otázky odborových zväzov, spoluprácu EFBWW a BWI.

Pracovnými témami rokovania boli:

  1. Súčasná situácia v jednotlivých krajinách (spoločensko-politická, hospodárska a v odborových zväzoch ). Zástupca z každej krajiny zhrnul celkovú situáciu v krajine.
  2. Koordinácia činnosti. V rámci tohto bodu prítomní diskutovali o aktivitách svojich odborových zväzov rámci projektov, vrátane nadnárodných.
  3. Spolupráca EFBWW a BWI. V rámci tohto bodu účastníci prerokovali informáciu o „Návrhu technickej pracovnej skupiny na zlepšenie spolupráce medzi EFBWW a BWI v Európe“.
  4. Rôzne.