Životné minimum a daňový bonus

Životné minimum a daňový bonus na vyživované dieťa od 1. júla 2013 vyššie

Životné minimum:

            Životné minimum sa považuje za sumu peňazí, ktorú potrebuje človek na zabezpečenie svojich základných životných potrieb. Zákon o životnom minime ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Príjmy do výšky životného minima sa nezdaňujú a počítajú sa ako 0 €.

            Od  1. júla 2013 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 186/2013 Z.z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 198,09 €  mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 138,19 €  mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 90,42 €  mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Daňový bonus na vyživované dieťa :

            V súvislosti s valorizáciou súm životného minima sa výška mesačného daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom          od 1. júla 2013 zvyšuje.

 • Podľa koeficientu úpravy súm životného minima sa mesačná suma daňového bonusu s účinnosťou od 1. júla 2013 zvyšuje zo sumy 21,03 Eur na sumu 21,41 Eur.
 • Daňový bonus na jednotlivé mesiace roka 2013 sa vypočíta takto:
  1. polrok 2013 – 6 x 21,03 Eur = 126,18 Eur
  2. polrok 2013 – 6 x 21,41 Eur = 128,46 Eur
  ročný daňový bonus za rok 2013 = 254,64 Eur           

          Daňový bonus na každé vyživované dieťa si môže uplatniť daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (t. j. 6 x 337,70 eura = 2 026,20 eura) alebo ktorý mal príjmy z podnikania, príp. z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň v tej istej výške a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z tejto činnosti. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň. Daňový bonus si môže uplatniť iba jeden z rodičov dieťaťa a zvýšená suma mesačného daňového bonusu sa prvýkrát vyplatí za mesiac júl 2013 pri vyplatení mzdy v auguste 2013.

Spracovala: Marta Brodzianska, podpredsedníčka IOZ
Zdroj: Portál MF SR, FS ročník 2013, číslo 7