ZMENY V ZÁKONE O INŠPEKCII PRÁCE OD 1. NOVEMBRA 2013

Od 1. novembra 2013 je v platnosti zákon č. 308/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schválený NR SR dňa 13.9.2013.

Cieľom zmien je podporiť zamestnanosť zabezpečovanú formou pracovnoprávnych vzťahov tým, že výkon inšpekcie práce sa bude zameriavať najmä na dozor a poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch.

Najdôležitejšie zmeny v zákone č.125/2006 Z.z. :

  • § 4 písm. d) – doposiaľ MPSVaR SR riadilo a kontrolovalo Národný inšpektorát práce a zodpovedalo za výkon inšpekcie práce.

Od 1. 11. 2013 zodpovednosť MPSVaR SR za výkon inšpekcie práce odpadá, za výkon inšpekcie práce zodpovedá Národný inšpektorát práce.

  • § 7 ods. 8 – doposiaľ bol Inšpektorát práce povinný vykonať inšpekciu práce do 30 dní od doručenia podnetu.

Od 1. 11. 2013 sa táto povinnosť dopĺňa o možnosť vykonania inšpekcie práce v odôvodnených prípadoch najneskôr do 60 dní od doručenia podnetu, resp. môže byť táto lehota primerane predĺžená Národným inšpektorátom práce.

  • § 19 ods. 2 písm. a) bod 1 – Novelou zákona dochádza k zvýšeniu pokút za nelegálne zamestnávanie, pokuta za nelegálne zamestnávanie dvoch a viacerých osôb súčasne bude predstavovať najmenej 5 000 eur. Maximálna výška pokuty zostáva na úrovni 200 000 eur.
  • § 19 ods. 3 písm. b) – Medzi závažné porušenie predpisov sa zaraďuje nedodržanie rozsahu pracovného času uvedeného v evidencii pracovného času, ktorú vedie zamestnávateľ, pri prácach vykonávaných na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti a to pri presiahnutí odpracovaného času nad rozsah pracovného času uvedeného v evidencii pracovného času vedenej zamestnávateľom o viac ako 10 % najmenej však o 30 minút v jednom dni (evidencia vedená podľa § 224 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce).
  • § 20 Poriadkové pokuty ods. 1 – Zvyšuje sa suma dolnej a hornej hranice poriadkovej pokuty za nesplnenie si zákonných povinností, a to z terajších 65 až 650 eur na 100 až 1 000 eur (napr. v prípade bezodkladného neohlásenia vzniku pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, … atď.)

Zároveň dochádza od 1.11.2013 k novele aj ďalších súvisiacich zákonov:

  • Novelou zákona o službách zamestnanosti – zákon č. 5/2004 Z. z. sa v rámci zefektívnenia výkonu kontroly dodržiavania všeobecne záväzných predpisov zo strany Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úradov“) upravuje preukazovanie zamestnancov ústredia a úradov vykonávajúcich kontrolnú činnosť preukazom kontrolóra. Vydávanie preukazu kontrolóra majú v právomoci ústredie a úrady. Do preukazu bude môcť kontrolovaný subjekt nahliadnuť.
  • Novelou zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní – zákon č. 82/2005 Z. z. sa upravuje prechod povinností zaplatiť administratívnu pokutu uloženú za nelegálne zamestnávanie na ďalšie vymedzené osoby podieľajúce sa na predmetnej dodávke práce, tovaru a poskytovaní služieb (dodávateľa alebo subdodávateľa) aj v prípade, ak nelegálne zamestnáva občana Slovenskej republiky, prípadne občana Európskej únie.
  • Novelou zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon č. 124/2006 Z. z. v prílohe č. 1 v časti B (u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1) sa upravuje počet bezpečnostných technikov. Po novele sa pri počte zamestnancov nad 1200 mení na počet od 1 201 do 15 000 a zamestnávateľ je pre tento počet zamestnancov povinný zabezpečiť najmenej 12 bezpečnostných technikov a na každých začatých 1 500 zamestnancov najmenej jedného ďalšieho bezpečnostného technika.

Spracovala: Ing. Iveta Kucová
zväzová inšpektorka BOZP