47. ročník súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP

PREHĽAD ZMIEN V ZÁKONE 124/2006 PLATNÝCH OD 1.1.2023


V dňoch 5. a 6. mája 2022 sa v priestoroch hotela Sorea Regia Bratislava uskutočnil 47. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

FOTOGALÉRIA

Odborový zväz sa aktívne zúčastňuje procesu prípravy žiakov na výkon ich budúceho povolania. Bezpečná práca, dobré pracovné podmienky a spokojnosť zamestnancov idú ruka v ruke s vyššou produktivitou a kvalitou práce, zlepšením pracovnej morálky a zvýšením kreativity zamestnancov, čo je základom prosperity zamestnávateľa.

Organizátorom súťaže bol Integrovaný odborový zväz v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Nad súťažou prevzali záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milan Krajniak.

Súťažili trojčlenné súťažné tímy zo stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, automobilový priemysel, dopravu, obchod a služby a školy technického charakteru.


Súťažiť prišli žiaci zo 14 stredných odborných škôl:

 1. Spojená škola Banská Bystrica
 2. Stredná odborná škola Prievidza
 3. Stredná odborná škola dopravná Žilina
 4. Stredná odborná škola stavebná Nitra
 5. Stredná odborná škola stavebná Žilina
 6. Stredná odborná škola technická Prešov
 7. Stredná odborná škola automobilová Košice
 8. Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
 9. Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš
 10. Stredná odborná škola technická Košice
 11. Stredná odborná škola dopravná Bratislava
 12. Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín
 13. Stredná odborná škola remesiel a služieb Poprad
 14. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica

Súťaž prebiehala v troch okruhoch

 1. Všeobecné predpisy na zabezpečenie BOZP zo 66 otázok – vybrané okruhy zo zákona o BOZP, Zákonníka práce, Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, z oblasti pracovného prostredia, atď. (ústna odpoveď)
 2. Testová časť z 10 otázok (formou testu)
 3. Praktická časť – pozostávala z 5 stanovíšť, kde súťažiaci v trojiciach absolvovali tzv. „Príbeh BOZP“.

Integrovaný odborový zväz (IOZ), organizátor súťaže na základe výsledkov jednotlivcov v celoštátnom kole vyhlásil troch najúspešnejších jednotlivcov, 3 najúspešnejšie školy a tri najlepšie stavebné školy.

Predsedom poroty bol Lukáš Beliančin, člen Komisie BOZP IOZ, ktorý je zároveň autorizovaným bezpečnostným technikom. Dlhoročnou členkou poroty za oblasť pracovného zdravia bola Ľudmila Ondrejková, z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Po prvýkrát boli členmi poroty Peter Belák, ktorý zastupoval Konfederáciu odborových zväzov SR a vedúci odboru BOZP Inšpektorátu práce Nitra, Vladimír Pleva. Posledným členom poroty bol Martin Trnovský, autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej techniky spol. GAJOS Liptovský Mikuláš, ktorý bol aj autorom praktickej časti súťaže.


Výsledky 47. ročníka súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP

Kategória jednotlivcov
1. miesto: Aneta Kovaliková (zo Strednej odbornej školy stavebnej Žilina)
2. miesto: Dávid Kramár (zo Strednej odbornej školy technickej Prešov)
3. miesto: Matúš Hronec (zo Strednej odbornej školy stavebnej Žilina)
Víťazi získali hodnotné vecné ceny – tablety od partnera súťaže, spoločnosti Letisko Košice – Airport Košice, a. s.

Kategória stredných odborných škôl
1. miesto: Stredná odborná škola stavebná Žilina
2. miesto: Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš
3. miesto: Spojená škola Banská Bystrica
Víťazné školy umiestnené na 3. a 2. mieste získali Putovný a Ročníkový pohár IOZ a vecné ceny od partnerov súťaže. Víťazná škola získala navyše Putovný pohár IOZ.

Víťazi boli ocenení Putovným a Ročníkovým pohárom IOZ, Pohárom víťaza riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Skills Slovakia súťaž BOZP 2022 a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska aj najlepšie stavebné školy.

Ocenenia odovzdali:
Predsedníčka IOZ Marta Brodzianska, štátny tajomník MPSVaR SR Juraj Káčer, riaditeľ ŠIOV Branislav Hadár a generálny sekretár Marek Malina.

Vďaka partnerovi súťaže, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), boli už po ôsmykrát vyhodnotené a ocenené najlepšie stavebné školy, ktoré získali Ročníkové poháre prezidenta ZSPS (prvé 3 miesta) a hodnotné vecné ceny – smart hodinky. Najlepšou strednou odbornou školou stavebnou sa stala Stredná odborná škola stavebná Žilina, ktorá získala navyše Putovný pohár prezidenta ZSPS.


Pozvanie na podujatie prijali aj hostia, ktorými boli prezident KOZ SR Marián Magdoško, vedúci oddelenia krízového manažmentu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Maroš Borza, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer, za Štátny inštitút odborného vzdelávania sa zúčastnili riaditeľ Branislav Hadár, Vlasta Púchovská, ktorá zodpovedá za organizáciu súťaží a prácu s talentovanou mládežou a Andrea Pomajbová, generálny sekretár Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Marek Malina, riaditeľ odboru BOZP Národného inšpektorátu práce Stanislav Krajňák, členovia Predsedníctva IOZ Igor Neuman, Ľubomír Trešo a Milan Gáll a samozrejme, aj nestor súťaže Ján Rapan.

Ďalej boli nimi samozrejme aj zástupcovia partnerských spoločností. Pozvanie na súťaž prijali zástupcovia partnerských spoločností a to zástupca spol. Letisko Košice – Airport Košice, zároveň člen Predsedníctva IOZ Ľubomír Trešo, konateľ hotelovej spoločnosti SOREA Tomáš Ševčík, HR Business partner spol. Danucem Slovensko Martina Jurčíková, riaditeľ Inštitútu bezpečnosti práce Milan Fančovič, zástupcovia spoločnosti COLAS Slovakia a to manažér kvality, BOZP a ochrany životného prostredia Michaela Lopušniaková a technik BOZP Pavel Krákora, za NN poisťovňu a dôchodkové spoločnosti člen predstavenstva Martin Višňovský, manažérka stratégie dôchodkov Michaela Floreková a manažérka korporátneho centra Sylvia Havliková a riaditeľka hotela Regia Iveta Lapšanská za hotelovú spoločnosť SOREA.

Tento rok prijali pozvanie aj českí kolegovia – odborári a to predseda Odborového svazu DOSIA Jan Rejský, predseda Odborového svazu STAVBA Pavel Zítko, predseda Odborového svazu TEXTIL, ODEV, KOŽA Zdeněk Heller, podpredseda Odborového svazu STAVBA Stanislav Augustín a podpredseda Odborového svazu TEXTIL, ODEV, KOŽA Ondřej Habart.


Záverom…

Priebeh a výsledky 47. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci organizovaný Integrovaným odborovým zväzom v plnej miere naplnil podstatnú myšlienku a cieľ súťaže, a to prehlbovanie, získavanie a osvojovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia budúcich kolegov v pracovnom procese u mladých ľudí pripravujúcich sa na budúce povolanie.

Aj tohtoročné celoštátne kolo sa uskutočnilo vďaka súťažiacim žiakom a stredným odborným školám, ktoré zorganizovali vo svojich školách školské kolá a vytvorili tým podmienky na účasť svojich žiakov. Neodmysliteľnými participátormi súťaže aj v tomto roku boli sociálni a ďalší partneri odborového zväzu, bez ktorých by sa zväz nevedel zhostiť úlohy organizátora tejto ojedinelej aktivity na Slovensku.

Integrovaný odborový zväz v súlade so svojím programom bude v roku 2023 organizovať aj 48. ročník súťaže. Veríme, že aj pri príprave a organizovaní tohto ročníka príjmu účasť naši partneri vrátane sociálnych partnerov, a takto spoločne prispejeme k výchove mladej generácie na budúce povolanie, s dôrazom na ochranu toho najdrahšieho a to je ochrana zdravia a života.


47. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP podporili: