EHSV 2012

NOVÝ PROTOKOL O SPOLUPRÁCI MEDZI EHSV A EK

22. februára 2012, počas  plenárneho zasadnutia EHSV v Bruseli bol podpísaný nový protokol o spolupráci medzi Európskou komisiou a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV). Protokol predstavuje nový krok vpred a kvalitatívny skok v našej spolupráci s Komisiou. Nový protokol má veľký politický význam. Je uznaním prínosu nášho EHSV v štruktúre inštitúcií EÚ a k upevneniu demokratickej legitímnosti európskych inštitúcií a politických opatrení.  Vytvárajú podmienky, ktoré pomáhajú jednak viac zapojiť organizácie občianskej spoločnosti do procesu tvorby politiky a do rozhodovacieho procesu v EÚ, a jednak rozvinúť štruktúrovaný a pravidelný dialóg medzi týmito organizáciami a inštitúciami EÚ.

Dušan Barčík
člen EHSV