Európsky hospodársky a sociálny výbor

EHSV je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom „stanovísk“ k navrhovanej legislatíve EÚ a „stanovísk z vlastnej iniciatívy“ k otázkam, ktoré treba podľa nášho názoru riešiť. Jednou z jeho hlavných úloh je byť spájacím prvkom, „mostom“, medzi európskymi inštitúciami a „organizovanou občianskou spoločnosťou“. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do „štruktúrovaného dialógu“, ktorý vedie s nimi, vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete.

Členovia EHSV zastupujú vo svojich krajinách široké spektrum hospodárskych, sociálnych a kultúrnych záujmov. Ich činnosť je rozdelená do troch skupín: „Zamestnávatelia“, „Zamestnanci“ a „Iné záujmy“ (t. j. poľnohospodári, spotrebitelia, organizácie na ochranu životného prostredia, rodiny, mimovládne organizácie atď.). Vytvárajú prepojenie medzi EÚ a organizáciami občianskej spoločnosti v členských štátoch.

EHSV podľa rokov:

2011
2012
2013
2014
2015